Javne listine

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Prevod ni potreben, če je javna listina sestavljena v bolgarščini.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

  1. Rojstvo – rojstni list, rojstni list po nepopolni posvojitvi, izpisek iz matičnega registra o rojstvu, popoln prepis rojstnega lista, overjena kopija rojstnega lista.
  2. Smrt – izpisek iz matičnega registra o smrti, popoln prepis izpiska iz matičnega registra o smrti, overjena kopija izpiska iz matičnega registra o smrti, sodna odločba.
  3. Ime – potrdilo o identiteti osebe z različnimi imeni, sodna odločba.
  4. Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze, ali zakonski stan – civilni poročni list, izpisek iz matičnega registra o sklenjeni civilni zakonski zvezi, popoln prepis civilnega poročnega lista, overjena kopija civilnega poročnega lista, poročni list, izdan bolgarskemu državljanu, ki je zakonsko zvezo sklenil v tujini, potrdilo o zakonskem stanu, potrdilo o zakonskem stanu, ki vključuje zakonca in otroke.
  5. Razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze – sodna odločba, izpisek iz matičnega registra o sklenjeni civilni zakonski zvezi, pri čemer je v polju „Opombe“ navedeno, v kakšni obliki je bila zakonska zveza razvezana in datum razveze.
  6. Izvor – sodna odločba, potrdilo o zakonskem stanu, zakoncu in otrocih, potrdilo o zakonski zvezi in sorodstvenih razmerjih, potrdilo o bioloških otrocih matere.
  7. Posvojitev – sodna odločba, rojstni list (v primeru nepopolne posvojitve), izpisek iz matičnega registra o rojstvu (v primeru nepopolne posvojitve), popoln prepis rojstnega lista (v primeru nepopolne posvojitve), overjena kopija rojstnega lista (v primeru nepopolne posvojitve).
  8. Stalno in/ali običajno prebivališče – potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o trenutnem prebivališču, potrdilo o spremembi stalnega prebivališča, potrdilo o spremembi trenutnega prebivališča.
  9. Državljanstvo – potrdilo o bolgarskem državljanstvu, potrdilo o pridobitvi bolgarskega državljanstva.

10.  Potrdilo o nekaznovanosti – izpisek iz kazenske evidence, ki potrjuje, da oseba ni bila obsojena (predloga 1 Priloge 2 k členu 45(1) Uredbe št. 8 z dne 26. februarja 2008 o delovanju in organizaciji uradov za kazenske evidence).

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Priloga I se lahko uporablja za rojstni list, rojstni list po nepopolni posvojitvi ali izpisek iz matičnega registra o rojstvu.

Priloga III se lahko uporablja za izpisek iz matičnega registra o smrti.

Priloga IV se lahko uporablja za poročno listino ali izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi.

Priloga V se lahko uporablja za poročni list, izdan bolgarskemu državljanu, ki je zakonsko zvezo sklenil v tujini.

Priloga VI se lahko uporablja za potrdilo o zakonskem stanu ali potrdilo o zakonskem stanu, ki vključuje zakonca in otroke.

Priloga X se lahko uporablja za potrdilo o stalnem prebivališču ali potrdilo o trenutnem prebivališču.

Priloga XI se lahko uporablja za izpisek iz kazenske evidence, ki potrjuje, da oseba ni bila obsojena (predloga 1 Priloge 2 k členu 45(1) Uredbe št. 8 z dne 26. februarja 2008 o delovanju in organizaciji uradov za kazenske evidence).

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Ministrstvo za zunanje zadeve vodi seznam fizičnih oseb, ki delajo kot samostojni prevajalci ali v prevajalskem podjetju in prevajajo listine.

Seznam je na voljo samo v bolgarščini na naslednjem spletišču:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Overjene kopije lahko izdelajo organi, ki so izdali izvirno listino.

Pravilnost kopij uradnih listin lahko potrdi notar ali notarski pomočnik.

Kopije uradnih listin lahko overijo osebe, ki niso notarji, vendar imajo pravico opravljati notarsko funkcijo v obsegu, kot to določa zakon.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

I. Načini, na katere je mogoče identificirati overjene prevode

1. Značilnosti overjenih prevodov bolgarskih listin, opravljenih v Republiki Bolgariji in namenjenih uporabi v tujini.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Bolgarije je pooblaščeno za overitev podpisa prevajalca na njegovem prevodu bolgarskih listin v tuj jezik, namenjenih uporabi na ozemlju tuje države.

Overitev se opravi z namestitvijo pravokotne nalepke, ki vsebuje ime prevajalca, kraj in datum overitve, znesek plačane takse, edinstveno identifikacijsko številko, podpis, žig in druge ustrezne podatke.

Prevodi listin so lahko samo v izvirniku, natisnjeni enobarvno na papir velikosti A4. Prevajalec mora vse strani prevoda oštevilčiti in parafirati. Prevodi so neločljivo povezani z ustrezno overjeno in potrjeno prevedeno listino.

Na koncu prevoda mora biti zapisano naslednje besedilo v bolgarščini ali ustreznem tujem jeziku: „Spodaj podpisani/-a ... potrjujem točnost svojega prevoda iz ... v ... priložene listine ... (opis vrste listine in njenih lastnosti – številka, serija, datum, overjena in potrjena). Prevod ima ... strani. Prevajalec ... (podpis).“

Ime in podpis prevajalca morata biti navedena takoj po koncu besedila in ne smeta biti na ločeni strani ali za praznimi presledki.

Prevodi, ki vsebujejo popravke, izbrise ali vstavke, so neveljavni. Državna zastava in grb nista dovoljena.

2. Značilnosti overjenih prevodov listin iz bolgarščine v tuj jezik in iz tujega jezika v bolgarščino, opravljenih zunaj ozemlja Republike Bolgarije.

Zunaj Bolgarije morajo v primeru prevodov listin in drugih dokumentov iz bolgarščine v tuj jezik in iz tujega jezika v bolgarščino podpis prevajalca na prevodu overiti diplomatska in konzularna predstavništva Republike Bolgarije. Prevod se pripne izvirniku in je opremljen z žigom diplomatskega/konzularnega predstavništva na treh mestih na sredini pripetega dela ali v zgornjem kotu listine, ki je prepognjena tako, da zajema vse strani listine, in se ožigosa.

Overitev se opravi s potrditvijo podpisa prevajalca tako, da se na listino odtisne pravokotni žig, ki vsebuje podatke o imenu in položaju pooblaščene osebe, ki je izdala potrdilo, kraj in datum overitve, plačano takso, referenčno številko konzularnega potrdila, podpis in žig.

3. Značilnosti overjenih prevodov listin, izdanih v tujini, prevedenih v bolgarščino in namenjenih uporabi v Republiki Bolgariji.

Notarji v Republiki Bolgariji imajo na podlagi člena 21(a) pravilnika o legalizacijah, overitvah in​ prevodih listin in drugih zapisov pravico overiti podpis prevajalca na prevodih tujih listin, prevedenih v bolgarščino in namenjenih uporabi v Republiki Bolgariji.

Overitev se opravi z odtisom pravokotnega žiga, ki vsebuje ime prevajalca, kraj in datum overitve, znesek plačane takse, edinstveno registrsko številko, podpis, žig in druge ustrezne podatke.

I. Načini, na katere je mogoče identificirati overjene kopije

1. Na overjeni kopiji mora biti naveden organ, ki je overil kopijo:

– z imenom in podpisom uradnika ter žigom organa in

– z imenom in podpisom notarja/notarskega pomočnika v skladu z odobreno predlogo žiga (glej obvestilo v naslednji točki).

2. Vsako potrditev pravilnosti kopije uradne listine organ izdajatelj ustrezno vnese v svojo evidenco.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Kadar se izdajo kopije listin o osebnem stanju, mora kopija vsebovati datum, na katerega je bila izdelana, ter ime in priimek uradnika na matičnem uradu, ki jo je izdelal. Uradnik na matičnem uradu podpiše listino in jo ožigosa z običajnim žigom občine.

Za overitev kopije uradne listine mora biti izvirnik listine predložen notarju ali notarskemu pomočniku. Overitev se opravi v skladu s Prilogo 6 k členu 17 Uredbe št. 32 z dne 29. januarja 1997 o uradnih arhivih notarjev in notarskih pisarn.

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

spodaj podpisani notar za okrožje, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

vpisan v registru notarske zbornice pod št. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

potrjujem pristnost tega prepisa, ki ga je pripravil . . . . . . . . . . . . . ,

za uradno (zasebno) listino, ki mi jo je predložil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

stanujoč v mestu (vasi) . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ter potrjujem, da v izvirniku ni bilo izbrisov, dodatkov, popravkov ali drugih posebnosti.

Reg. št. . . . . . . . . . . . . . Plačana taksa: BGN . . . . .

Notar:

Zadnja posodobitev: 06/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.