Javne listine

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Grščina in angleščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Ciprski organi kot primer navajajo naslednje javne listine:

rojstvo: rojstni list;

smrt: mrliški list;

sklenitev zakonske zveze: poročna listina;

sposobnost za sklenitev zakonske zveze: potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;

registrirana partnerska skupnost: potrdilo o partnerski skupnosti;

prebivališče: potrdilo o stalnem prebivanju;

prenehanje registrirane partnerske skupnosti: potrdilo o vložitvi predloga za sporazumno prenehanje partnerske skupnosti;

nekaznovanost: potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

rojstni list;

mrliški list;

poročna listina;

potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;

potrdilo o partnerski skupnosti;

potrdilo o stalnem prebivanju;

potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Register zapriseženih prevajalcev, ki ga vodi Urad za informiranje na Ministrstvu za notranje zadeve.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Oddelek za matični register in migracije:

rojstni list;

mrliški list;

potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;

potrdilo o partnerski skupnosti;

potrdilo o vložitvi predloga za sporazumno prenehanje partnerske skupnosti;

Okrožne uprave (Επαρχιακές Διοικήσεις ):

rojstni list;

mrliški list;

potrdilo o stalnem prebivanju

Občine:

poročna listina.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

V skladu z navodili Sveta zapriseženih prevajalcev, ki je pristojni organ za uradne prevode v Republiki Ciper, se lahko zapriseženim prevajalcem predložijo v prevod samo ustrezno overjene pristne listine. Prevodu zapriseženega prevajalca se priloži fotokopija izvirne listine, ki je bila predložena v prevod. Zapriseženi prevajalec se na koncu prevedenega besedila podpiše in odtisne svoj žig.

Zapriseženi prevajalec pred prevodom preveri listino, ki mu je bila predložena v prevod, in če dvomi o njeni pristnosti, je ne prevede. Za potrditev pristnosti listine, ki je bila predložena v prevod, ni posebnega žiga.

Če je zapriseženi prevajalec zaprošen za overitev kopije svojega prevoda, potrdi zgolj istovetnost kopije s svojim prevodom.

Za prevode:

pravokotni elektronski žig z zaznamkom „Pravilen in natančen prevod priložene listine“;

izvirni odtis okroglega žiga, ki ga je zapriseženemu prevajalcu izdal Svet zapriseženih prevajalcev;

lastnoročni podpis zapriseženega prevajalca;

ime zapriseženega prevajalca;

kolek (kolek za 2 EUR je nameščen tako, da njegov zgornji del deloma prekriva okrogli žig).

Za kopije prevodov:

izvirni pravokotni elektronski žig z zaznamkom „Kopija je istovetna s prevedeno listino“;

izvirni odtis okroglega žiga, ki ga je zapriseženemu prevajalcu izdal Svet zapriseženih prevajalcev;

ime in lastnoročni podpis zapriseženega prevajalca;

kolek (kolek za 2 EUR je nameščen tako, da njegov zgornji del deloma prekriva okrogli žig).

Za overjene listine:

(okrogli) žig zapriseženega prevajalca je modre barve, pravokotni elektronski žig pa je črn;

kolek za 2 EUR je nameščen tako, da njegov zgornji del deloma prekriva okrogli žig.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

(Okrogli) žig zapriseženega prevajalca je modre barve, pravokotni elektronski žig pa je črn.

Kolek za 2 EUR je nameščen tako, da njegov zgornji del deloma prekriva okrogli žig.

Zadnja posodobitev: 04/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.