Javne listine

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

češčina, slovaščina

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

 • rojstni list;
 • poročni list;
 • mrliški list;
 • potrdilo o registriranem partnerstvu;
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti;
 • dobeseden izpisek iz matičnega registra;
 • potrdilo o podatkih, vnesenih v matični register;
 • potrdilo o podatkih iz registra listin ali dvojnika matičnih knjig, ki so se vodile do 31. decembra 1958;
 • odločitev, ki dovoljuje spremembo imena ali priimka;
 • potrdilo o sklenitvi zakonske zveze;
 • izpisek iz kazenske evidence za fizične osebe;
 • potrdilo notarja, da je posameznik živ;
 • zagotavljanje podatkov iz registra prebivalstva fizični osebi;
 • potrdilo, ki vsebuje pritrdilno izjavo staršev o očetovstvu otroka (rojenega ali nerojenega);
 • potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (ki ga izda češko veleposlaništvo ali konzulat);
 • sodne odločbe v zvezi z dejstvi iz člena 2(1) Uredbe, na primer:

sodba, s katero se ugotovi datum rojstva mladoletne osebe;

sodba, s katero se oseba razglasi za mrtvo;

sodba, s katero se ugotovi dan, ki velja za dan smrti osebe;

sodba, ki mladoletni osebi dovoljuje sklenitev zakonske zveze;

sodba, s katero se mladoletni osebi prizna poslovna sposobnost;

sodba o razvezi zakonske zveze;

sodba o ugotovitvi očetovstva;

sodba o ugotovitvi materinstva;

sodba o posvojitvi mladoletne osebe ali sodba o posvojitvi odrasle osebe.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

 • rojstni list (rojstvo);
 • mrliški list (smrt);
 • poročni list (sklenitev zakonske zveze);
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (sposobnost za sklenitev zakonske zveze);
 • potrdilo o registrirani partnerski skupnosti (registrirano partnerstvo);
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti (sposobnost za sklenitev registriranega partnerstva);
 • izpisek iz kazenske evidence za fizične osebe (neobstoj kazenske evidence v državi članici državljanstva zadevne osebe);
 • zagotavljanje podatkov iz registra prebivalstva fizični osebi (stalno in/ali začasno prebivališče).

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.
 • Sodni tolmači v skladu z zakonom št. 36/1967 o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih – seznam sodnih tolmačev je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Češka veleposlaništva in konzulati – overitev prevodov v skladu s členom 18(3)(e) zakona št. 150/2017 o zunanji službi

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Za potrditev istovetnosti prepisa ali kopije z izvirnikom so pristojni:

 • regionalni organi;
 • občinski uradi občin z razširjenimi pooblastili;
 • občinski uradi, uradi mestnih četrti ali okrožni uradi teritorialno strukturiranih mest ter uradi mestnih okrožij mesta Praga; seznam teh organov je določen v izvedbeni zakonodaji (seznam občinskih organov, pristojnih za overitev listin, je v prilogi št. 1 k Izvedbenemu odloku št. 36/2006 o overitvi prepisa in kopije ter o overitvi podpisa, kakor je bil spremenjen);
 • organi vojaških okrožij;
 • imetnik poštne licence (Češka pošta);
 • češka gospodarska zbornica;
 • notarji;
 • češka veleposlaništva (konzulati).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Overjeni prevodi

1. Prevod listine, ki ga overi sodni tolmač

Sodni tolmač na prvi strani pisnega prevoda navede jezik, iz katerega je listina prevedena, na zadnjo stran pa pritrdi zaznamek in nanj odtisne svojo štampiljko. Izvirna listina ali njena overjena kopija mora biti trdno speta s pisnim prevodom. Zaznamek sodnega tolmača je lahko napisan ročno, natipkan ali odtisnjen s štampiljko.

Zaznamek sodnega tolmača vsebuje naslednje:

 • podatke o imenovanju osebe za sodnega tolmača (podatke o sodni odločbi o imenovanju tolmača – kraj in datum izdaje, številka odločbe, podatki o jeziku, za katerega je bil tolmač imenovan);
 • izjavo, da se prevod popolnoma ujema z izvirnikom;
 • podatke v zvezi s popravki prevoda;
 • zaporedno številko, pod katero je bil prevod vpisan v knjigo prevedenih listin sodnega tolmača;
 • kraj in datum sestave zaznamka;
 • ime, priimek, podpis tolmača, štampiljko.

K zgoraj navedenim obveznim informacijam se lahko dodajo naslov tolmača in drugi kontaktni podatki, kot so telefonska številka, elektronski naslov, identifikacijska številka podatkovnega predala in registracijska številka v Zbornici sodnih tolmačev Češke republike. Priporočljivo je navesti tudi število dejanskih strani prevoda.

Zaznamek sodnega tolmača je vedno sestavljen v jeziku prevoda.

2. Prevod javne listine, ki ga overi češko veleposlaništvo ali konzulat

Potrdilo o overitvi prevoda vsebuje:

 • ime veleposlaništva ali konzulata;
 • zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v evidenco overitev;
 • jezik izvirne listine;
 • jezik, v katerega je listina prevedena;
 • informacije o tem, ali je prevod naročilo veleposlaništvo ali ga je predložil vložnik;
 • informacije o tem, ali je prevod popoln ali delen;
 • ime(na), priimek in podpis osebe, ki je prevod overila;
 • uradni žig ter
 • kraj in datum overitve prevoda.

Overjene kopije

Potrditev istovetnosti prepisa ali kopije z izvirno listino je na izvirni listini ali na ločenem listu, ki je trdno pritrjen na izvirno listino, označena s potrdilom o overitvi in uradnim žigom. Potrdilo o overitvi vsebuje:

 • ime organa;
 • zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v evidenco overitev;
 • informacije, da listina, ki se overja, povsem ustreza listini, na podlagi katere je nastala, in ali je zadnje navedena listina izvirnik, že overjena listina, listina, ki izhaja iz odobrene pretvorbe listine, dvojnik, ustvarjen iz spisa, ali kopija pisne odločitve ali operativnega dela odločitve, izdane v skladu s posebno zakonodajo;
 • število strani listine;
 • podatek o tem, ali je listina, ki se overja, popoln ali delni dvojnik oziroma popolna ali delna kopija;
 • informacije o tem, ali listina, na podlagi katere je nastala listina, ki se overja, vsebuje viden varnostni element, ki je del zakonsko pomembne vsebine navedene listine (npr. hologram);
 • datum, ko je bila izvedena overitev;
 • ime(na), priimek in podpis osebe, ki je listino overila (tj. uradnik, župan ali namestnik župana, uslužbenec organa vojaškega okrožja, uslužbenec imetnika poštne licence ali uslužbenec češke gospodarske zbornice).

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Potrdilo o overitvi se namesti na vsak list posebej ali pa so listi overjene listine trdno speti v snop, ki je prelepljen z nalepko. Na obeh straneh nalepke se odtisne uradni žig tako, da je del uradnega žiga odtisnjen na overjeno listino, del pa na nalepko.

Če na listini ni dovolj prostora za namestitev potrdila o overitvi, je to nameščeno na posebnem listu papirja, ki je trdno pritrjen na listino, ki se overja, in je površina, kjer je pritrjen, prelepljena z nalepko (glej zgoraj).

Če je listina, ki se overja, sestavljena iz enega ali več listov in ima vsak posamezni list samo eno popisano stran, se prazne strani prečrtajo od zgornjega levega kota do spodnjega desnega kota, potrdilo o overitvi pa se namesti na stran, ki se overja.

Če je v besedilu listine, ki se overja, ali med potrdilom o overitvi in besedilom v overjeni listini prazen prostor, mora oseba, ki listino overja, prazen prostor prečrtati od zgornjega levega kota do spodnjega desnega kota.

Predloga za potrdilo o overitvi je v prilogi št. 2 k Izvedbenemu odloku št. 36/2006 o overitvi prepisa in kopije ter o overitvi podpisa, kakor je bil spremenjen.

Potrdilo o overitvi je na overjeni listini prikazano na naslednje načine:

 • z žigom in zgoraj opisanimi informacijami, ki so napisane ročno;
 • z natisnjeno različico, ustvarjeno s pomočjo informacijske tehnologije, ki vsebuje zgoraj navedene podatke; izpis je natisnjen na samolepilni nalepki, na listini ali na ločenem listu papirja. Nalepka je pritrjena na overjeno listino in opremljena z uradnim žigom, tako da je del uradnega žiga odtisnjen na nalepko. Izpis potrdila o overitvi na ločenem listu papirja je trdno pritrjen na overjeno listino.
Zadnja posodobitev: 15/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.