Javne listine

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Danski organi so na splošno dolžni sprejeti javne listine samo v danščini, zato lahko za listine, ki niso v tem jeziku, zahtevajo prevod.

V skladu s konvencijo nordijskih jezikov pa se lahko nekatere listine sprejmejo tudi v finščini, islandščini, norveščini in švedščini. To velja zlasti za potrdila o spremembi priimka, dovoljenja za uporabo priimka, odobritve priimka, poročne listine, potrdila o partnerski skupnosti, potrdila o zakonskem stanu, odločbe o razvezi zakonske zveze, odločbe o ločitvi ter sodbe, povezane z razvezo zakonske zveze, ločitvijo ali razveljavitvijo zakonske zveze, in sodbe, s katerimi zakonska zveza ali registrirana partnerska skupnost preneha obstajati. Poleg tega se listine v zvezi s postopki v zadevah, povezanih s priimki oseb, lahko sprejmejo tudi v nemščini ali angleščini.

Potrdila o nekaznovanosti se lahko sprejmejo tudi v angleščini.

V posebnih primerih lahko organ dovoli predložitev listin v drugih jezikih, vendar ni obvezan priznati drugih jezikov, kot so tisti, ki so navedeni zgoraj.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Danski organi na področje uporabe Uredbe uvrščajo naslednje listine:

 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o prebivališču,
 • posameznikovo evidenco v centralnem registru prebivalstva (personattest),
 • rojstni in krstni list (fødsels- og dåbsattest),
 • poročno listino,
 • potrdilo o blagoslovu zakonske zveze,
 • krstni list (dåbsattest),
 • rojstni list (fødselsattest) (se ne izdaja več, vendar je še vedno veljaven),
 • rojstni list ter potrdilo o določitvi imena in priimka (fødsels- og navneattest) (se ne izdaja več, vendar je še vedno veljaven),
 • potrdilo o določitvi imena in priimka (navneattest) (se ne izdaja več, vendar je še vedno veljavno),
 • mrliški list in potrdilo o pogrebu (se izda samo, kadar se potrdilo nanaša na državljana, ki je umrl pred 1. aprilom 1968, tj. pred datumom nastanka centralnega registra prebivalstva),
 • potrdilo o spremembi priimka,
 • dovoljenje za uporabo priimka,
 • odobritev priimka,
 • potrdilo o partnerski skupnosti,
 • potrdilo o zakonskem stanu,
 • odločbo o razvezi zakonske zveze,
 • odločbo o ločitvi,
 • sodbo
  • o odobritvi razveze zakonske zveze,
  • o odobritvi ločitve,
  • o odobritvi razveljavitve zakonske zveze,
  • o odobritvi, da zakonska zveza preneha obstajati,
  • o odobritvi, da registrirana partnerska skupnost preneha obstajati.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Kot pomoč pri prevodu se lahko naslednjim danskim listinam priloži jezikovna priloga:

 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o prebivališču,
 • posameznikova evidenca v centralnem registru prebivalstva (personattest),
 • rojstni in krstni list (fødsels- og dåbsattest),
 • poročna listina,
 • potrdilo o blagoslovu zakonske zveze,
 • krstni list (dåbsattest),
 • potrdilo o partnerski skupnosti,
 • potrdilo o zakonskem stanu.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Na Danskem ne obstaja javno dostopen seznam ali podatkovna zbirka prevajalcev/tolmačev.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Organ, ki je izdal potrdilo ali listino, lahko v nekaterih primerih izda overjeno kopijo. Organ, ki je prevzel vlogo organa izdajatelja, lahko v nekaterih primerih prav tako izda overjeno kopijo.

Overjeno kopijo potrdila ali listine lahko izda tudi notar na danskem sodišču.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Na overjeni kopiji je običajno vidno, kateri organ je potrdil kopijo, in sicer v obliki žiga občine ali notarske overitve.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Na overjeni kopiji je včasih odtisnjen napis „KOPIJA“.

Zadnja posodobitev: 09/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.