Javne listine

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Estonija sprejema dokumente v estonščini.

Različni estonski matični uradi (lokalni organi in diplomatska predstavništva Estonije) sprejemajo tudi dokumente v angleščini ali ruščini oziroma dokumente, prevedene v navedena jezika.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Rojstni list, registriran pri estonskem matičnem uradu;

Mrliški list, registriran pri estonskem matičnem uradu;

Poročna listina, registrirana pri estonskem matičnem uradu;

Potrdilo o razvezi zakonske zveze, registrirano pri estonskem matičnem uradu;

Potrdilo o spremembi imena, registrirano pri estonskem matičnem uradu;

Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze;

Izpisek iz estonskega registra prebivalstva;

Izpisek iz kazenske evidence, v katerem je navedeno, da oseba ni zabeležena v kazenski evidenci.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Rojstni list, registriran pri estonskem matičnem uradu;

Mrliški list, registriran pri estonskem matičnem uradu;

Poročna listina, registrirana pri estonskem matičnem uradu;

Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze;

Izpisek iz estonskega registra prebivalstva, ki potrjuje, da je oseba živa;

Izpisek iz estonskega registra prebivalstva, ki potrjuje osebno stanje;

Izpisek iz estonskega registra prebivalstva v zvezi s prebivališčem;

Izpisek iz kazenske evidence, v katerem je navedeno, da oseba ni zabeležena v kazenski evidenci.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

V Estoniji overjene prevode sestavljajo zapriseženi prevajalci.

Seznam zapriseženih prevajalcev

Od 1. Januarja 2020 lahko uradne prevode izdelujejo le zapriseženi prevajalci. Poleg prevodov, ki jih izdelajo estonski zapriseženi prevajalci, morajo estonski organi sprejeti tudi prevode dokumentov, ki jih overi tuji zapriseženi prevajalec, notar ali drug ustrezno pooblaščen uradnik.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Upravni organi, ki imajo dovoljenje za izdajanje uradnih dokumentov ali ki hranijo dokumente v svojih arhivih, lahko izdajajo tudi kopije ali izpiske iz teh dokumentov in uradno potrdijo njihovo verodostojnost.

Za izdajanje overjenih kopij so pristojni notarji.

Za dokumente o osebnem stanju se ne izdajajo overjene kopije, prevedeni obrazci pa se izdajajo samo za izvirnike.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi

Overjene prevode je mogoče prepoznati po podpisu in žigu zapriseženega prevajalca. Prevod, ki ga opravi zapriseženi prevajalec, se lahko predloži tudi v digitalni obliki. V tem primeru se podpis in žig zapriseženega prevajalca nadomestita z njegovim elektronskim podpisom.

Uradno overjene kopije

Za uradno potrditev verodostojnosti kopije je treba na koncu besedila dodati zaznamek o overitvi, ki vključuje:

1) izdajatelja dokumenta, datum izdaje in navedbo lokacije dokumenta v registru;

2) potrditev, da je kopija enaka izvirniku;

3) če izvirnika ni izdal upravni organ, ki potrdi verodostojnost kopije, zaznamek, da je bila kopija izdana samo za predložitev upravnim organom, navedenim v zaznamku;

(4) informacije o morebitnih manjkajočih podatkih v dokumentu, črtanem ali vstavljenem besedilu, nečitljivem besedilu, sledeh izbrisa besedila ali druge informacije, ki kažejo na spremembo izvirne vsebine dokumenta ali dejstvo, da je bil večstranski dokument razvezan;

5) kraj in datum overitve, ime in podpis osebe, ki je overila kopijo, ter žig upravnega organa.

Podpisani izpiski iz kazenske evidence se izdajo kot papirna kopija izpiska.

Notarsko overjene kopije

Notar za notarsko potrditev dejstva pripravi notarsko overitev, ki mora vsebovati notarsko izjavo o ugotovljenih dejstvih ter podpis in žig notarja. Navedena morata biti datum in kraj overitve. Notarska overitev je lahko tudi v digitalni obliki. V tem primeru se podpis in žig notarja nadomestita z njegovim elektronskim podpisom. Digitalna overitev se lahko izda samo za digitalni dokument.

Notar ob overitvi kopije na vrhu prve strani dokumenta napiše besedo „ärakiri“ [kopija]. Ta zahteva se ne uporablja za notarsko overitev v digitalni obliki.

Zadnja posodobitev: 10/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.