Javne listine

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Francoščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam javnih listin:

(a) rojstvo

– rojstni list;

– začasno potrdilo o rojstvu po najdbi novorojenca ali otroka pod varstvom države (pupille de l’Etat), ki nima znanega rojstnega lista ali v zvezi z rojstvom katerega se je zahtevala zaupnost;

– sodna odločba o ugotovitvi rojstva;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

– overjena izjava, ki jo izda notar ali diplomatski ali konzularni organ, kadar v okviru načrtovane sklenitve zakonske zveze ni mogoče priskrbeti popolne kopije rojstnega lista;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– rojstni list, ki ga izda francoski urad za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA);

– potrdilo o izvoru, ki ga izda prefekt in ki nadomešča rojstni list, kadar ni začasnega rojstnega lista in obstaja

– sodna odločba o popravku rojstnega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

(b) dejstvo, da je oseba živa

– potrdilo o živetju;

(c) smrt

– mrliški list;

– prepis mrliškega lista, ki se hrani v kraju stalnega prebivališča pokojnika;

– potrdilo o rojstvu mrtvega otroka;

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba o razglasitvi osebe za mrtvo;

– sodna odločba o razglasitvi osebe za pogrešano;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali mrliški list;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– sodna odločba o popravku mrliškega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– zaznamek „Mort en déportation“ („umrl med deportacijo“);

– zaznamek „Victime du terrorisme“ („žrtev terorizma“);

– zaznamek „Mort pour la France“ („umrl za Francijo“);

– zaznamek „Mort pour le service de la Nation“ („umrl med služenjem narodu“);

– mrliški list, ki ga izda francoski urad za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva OFPRA;

(d) ime

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba o posvojitvi v zvezi z določitvijo imena;

– prepis izreka sodne odločbe o nepopolni posvojitvi;

– sodna odločba o razveljavitvi nepopolne posvojitve;

skupna izjava o izbiri imena, ki jo potrdi matičar;

– izjava o nestrinjanju glede imena, dana pred matičarjem;

– izjava o spremembi imena, dana pred matičarjem;

– odlok o spremembi imena;

– sklep matičarja o spremembi imena zaradi uskladitve s tujo listino o osebnem stanju;

– sodna odločba o določitvi imena po spremembi razmerja med starši in otroki;

(e) zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in zakonskim stanom

– poročni list;

– rojstni list;

– overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali poročni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– potrdilo o civilni sklenitvi zakonske zveze;

– potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze, ki ga izda diplomatski ali konzularni organ;

– odločbe iz točke (f), razen tiste, ki se nanaša na razveljavitev;

– potrdilo notarja o obstoju predporočne pogodbe;

– sodna odločba o popravku poročnega lista, ki jo izda predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– poročni list, ki ga izda francoski urad za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva OFPRA;

(f) razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti in razveljavitev zakonske zveze

– listina o izročitvi pogodbe o sporazumni razvezi zakonske zveze v hrambo pri notarju;

– potrdilo o izročitvi pogodbe o sporazumni razvezi zakonske zveze v hrambo;

– sodna odločba o razvezi zakonske zveze;

– sodna odločba o prenehanju življenjske skupnosti;

– sodna odločba o razveljavitvi zakonske zveze;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali poročni list;

(g) registrirana partnerska skupnost, vključno s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti in statusom registriranega partnerstva

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

civilnopravna pogodba o solidarnosti, ki jo je potrdil matičar ali diplomatski ali konzularni uradnik (nekdaj sodni tajnik okrožnega sodišča);

– civilnopravna pogodba o solidarnosti v obliki javne listine;

– potrdilo matičarja ali, do 31. oktobra 2017, sodnega tajnika okrožnega sodišča o evidentiranju sklenitve/spremembe/prenehanja civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– potrdilo o neobstoju civilnopravne pogodbe o solidarnosti, ki ga izda osrednji matični urad (SCEC);

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– mrliški list;

(h) prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti

– rojstni list, na katerem je zaznamek o prenehanju ali razveljavitvi civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– potrdilo notarja, matičarja ali, do 31. oktobra 2017, sodnega tajnika okrožnega sodišča o evidentiranju prenehanja civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– sodna odločba o prenehanju življenjske skupnosti;

– sodna odločba o razveljavitvi civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– potrdilo o neobstoju civilnopravne pogodbe o solidarnosti, ki ga izda osrednja služba za osebna stanja (SCEC);

(i) razmerje med starši in otroki

– listina o priznanju pred matičarjem;

– listina o priznanju z javno listino;

– overjena izjava o osebnem stanju, ki jo izda sodnik okrožnega sodišča v kraju rojstva ali stalnega prebivališča;

– sodna odločba, ki nadomešča listino o osebnem stanju;

– sodna odločba okrožnega sodišča o ugotovitvi ali razveljavitvi razmerja med starši in otroki;

(j) posvojitev

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

– sodna odločba o posvojitvi;

– prepis izreka sodne odločbe o nepopolni posvojitvi;

– sodna odločba o razveljavitvi nepopolne posvojitve;

– sodna odločba o posvojitvi s strani države (adoption par la Nation);

(k) stalno prebivališče in/ali začasno prebivališče

– potrdilo o začasnem prebivališču (za francoske državljane v tujini);

– potrdilo o spremembi začasnega prebivališča (za francoske državljane v tujini);

(l) državljanstvo in/ali narodnost

– potrdilo o francoskem državljanstvu;

– prepis odloka o naturalizaciji ali pridobitvi francoskega državljanstva, ki ga je sprejel upravni organ;

– izjava o francoskem državljanstvu, na kateri je zaznamek o evidentiranju, pri čemer izjave, podpisane v Franciji, prejme vodja sodnega tajništva okrožnega sodišča, izjave, podpisane v tujini, pa francoski konzul za izjave, poleg tega izjave, podpisane v Franciji, evidentira vodja sodnega tajništva okrožnega sodišča, izjave, podpisane v tujini, evidentira ministrstvo za pravosodje, izjave, podpisane zaradi sklenitve zakonske zveze s tujcem, pa evidentira ministrstvo, pristojno za naturalizacije;

– overjen prepis sodne odločbe, ki mu je priloženo potrdilo o nevložitvi pravnega sredstva;

– rojstni list, ki ima na robu zaznamek o enem od zgoraj navedenih dejstev;

(m) nekaznovanost, pod pogojem, da javne listine glede tega dejstva za državljana Unije izdajo organi države članice tega državljana

– potrdilo o nekaznovanosti (bulletin n°3);

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Obrazec v zvezi z rojstvom (1)

– rojstni list;

– začasno potrdilo o rojstvu po najdbi novorojenca ali otroka pod varstvom države (pupille de l’Etat), ki nima znanega rojstnega lista ali v zvezi z rojstvom katerega se je zahtevala zaupnost;

– sodna odločba o ugotovitvi rojstva;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

– overjena izjava, ki jo izda notar ali diplomatski ali konzularni organ, kadar v okviru načrtovane sklenitve zakonske zveze ni mogoče priskrbeti popolnega prepisa rojstnega lista;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– potrdilo francoskega urada za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA), ki nadomešča rojstni list;

– potrdilo o izvoru, ki ga izda prefekt in ki nadomešča rojstni list, kadar ni začasnega rojstnega lista in obstaja tajnost;

– sodna odločba o popravku rojstnega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance).

Obrazec v zvezi z živetjem (2)

– potrdila o živetju (francoski državljani v tujini).

Obrazec v zvezi s smrtjo (3)

– mrliški list;

– prepis mrliškega lista, ki se hrani v kraju stalnega prebivališča pokojnika;

– potrdilo o rojstvu mrtvega otroka;

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba o razglasitvi osebe za mrtvo;

– sodna odločba o razglasitvi osebe za pogrešano;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali mrliški list;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– sodna odločba o popravku mrliškega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– zaznamek „Mort en déportation“ („umrl med deportacijo“);

– zaznamek „Victime du terrorisme“ („žrtev terorizma“);

– zaznamek „Mort pour la France“ („umrl za Francijo“);

– zaznamek „Mort pour le service de la Nation“ („umrl med služenjem narodu“);

– potrdilo francoskega urada za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA), ki nadomešča mrliški list.

Obrazec v zvezi z zakonsko zvezo (4)

– rojstni list;

– poročni list;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali poročni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– potrdilo o civilni sklenitvi zakonske zveze;

– sodna odločba o razvezi zakonske zveze ali prenehanju življenjske skupnosti;

– potrdilo notarja o obstoju predporočne pogodbe;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– sodna odločba o popravku poročnega lista, ki jo izda predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– potrdilo francoskega urada za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA), ki nadomešča poročni list.

Obrazec v zvezi s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze (5)

– potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze, ki ga izda diplomatski ali konzularni organ.

Obrazec v zvezi z zakonskim stanom (6)

– poročni list;

– rojstni list;

– začasno potrdilo o rojstvu po najdbi novorojenca ali otroka pod varstvom države (pupille de l’Etat), ki nima znanega rojstnega lista ali v zvezi z rojstvom katerega se je zahtevala zaupnost;

– sodna odločba o ugotovitvi rojstva;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali poročni list;

– overjena izjava, ki jo izda notar ali diplomatski ali konzularni organ, kadar v okviru načrtovane sklenitve zakonske zveze ni mogoče priskrbeti popolnega prepisa rojstnega lista;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– potrdilo francoskega urada za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA), ki nadomešča rojstni list;

– sodna odločba o popravku rojstnega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– potrdilo o samskem stanu, ki ga izda diplomatski ali konzularni organ.

Obrazec v zvezi z registrirano partnersko skupnostjo (7)

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

– mrliški list;

– prepis mrliškega lista, ki se hrani v kraju stalnega prebivališča pokojnika;

civilnopravna pogodba o solidarnosti, ki jo je potrdil matičar ali diplomatski ali konzularni uradnik (nekdaj sodni tajnik okrožnega sodišča);

– civilnopravna pogodba o solidarnosti v obliki javne listine;

– potrdilo matičarja ali notarja (nekdaj sodnega tajnika okrožnega sodišča) o evidentiranju sklenitve/spremembe/prenehanja civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– potrdilo o neobstoju civilnopravne pogodbe o solidarnosti, ki ga izda osrednja služba za osebna stanja (SCEC).

Obrazec v zvezi s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti (8)

– rojstni list (v katerem ni omenjena civilnopravna pogodba o solidarnosti: glej točko 5.2 obrazca).

Obrazec v zvezi s statusom registriranega partnerstva (9)

– rojstni list (samo za tuje državljane, rojene v tujini);

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list (samo za tuje državljane, rojene v tujini);

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list (samo za tuje državljane, rojene v tujini);

– mrliški list;

– prepis mrliškega lista, ki se hrani v kraju stalnega prebivališča pokojnika;

– potrdilo o neobstoju civilnopravne pogodbe o solidarnosti, ki ga izda osrednja služba za osebna stanja (SCEC) (za tuje državljane, rojene v tujini).

Obrazec v zvezi s STALNIIM PREBIVALIŠČEM in/ali ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM (10)

– potrdilo o začasnem prebivališču (francoski državljani v tujini);

– potrdilo o spremembi začasnega prebivališča (francoski državljani v tujini).

Obrazec v zvezi s kazensko evidenco (11)

– potrdilo o nekaznovanosti (bulletin n°3).

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Sodni tolmači so nujno sodni izvedenci: seznami izvedencev, ki vključujejo razdelek o sodnih (sodno zapriseženih) tolmačih, so na voljo na spletišču kasacijskega sodišča (Cour de cassation):

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Seznami sodnih tolmačev, ki se vsako leto posodabljajo, so na tem spletišču objavljeni pod:

  • seznamom izvedencev, ki jih je odobrilo kasacijsko sodišče;
  • seznami sodnih izvedencev, ki jih sestavi vsako od 36 pritožbenih sodišč in ki med drugim vključujejo izvedence, vpisane v razdelek Prevajanje in tolmačenje. Pritožbena sodišča, ki pripravijo sezname sodnih izvedencev, te sezname posodabljajo in jih bolj ali manj redno pošiljajo kasacijskemu sodišču. Najnovejši posodobljeni seznami sodnih izvedencev so občasno na voljo neposredno na spletiščih nekaterih pritožbenih sodišč.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Najprej je treba opozoriti, da nekatere kopije ali prepise lahko izdajo samo upravni ali sodni organi ali pravni strokovnjaki. To velja za kopije sodnih ali javnih listin, ki jih lahko izdajo samo sodna tajništva ali javni uradniki (npr. notarji, izvršitelji, matičarji za listine o osebnem stanju, ki jih hranijo).

Za druge dokumente je s členom R113-10 zakonika o razmerjih med javnostjo in upravo v upravnih postopkih odpravljena zahteva po overitvi skladnosti z izvirnikom za fotokopije dokumentov, ki jih izda uprava in za katere zakon še ne dovoljuje navadne fotokopije. Vendar isto besedilo določa, da uprava na zahtevo javnosti še naprej overja kopije, ki jih zahtevajo tuji organi. Seznam organov, ki lahko izdajajo overjene kopije, ne obstaja. Kljub temu člen R. 2122-8 splošnega zakonika o ozemeljskih skupnostih določa, da lahko župan in občinski uradniki, ki jih ta pooblasti, overijo podpise in skladnost listin in dokumentov, predloženih v ta namen.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Formalne značilnosti overjenih prevodov niso predpisane z zakonom.

Kljub temu je mogoče overjen prevod prepoznati na podlagi naslednjih značilnosti.

Po eni strani je moral tak prevod opraviti tolmač, vpisan na seznam izvedencev pritožbenega sodišča ali kasacijskega sodišča.

Po drugi strani ima sodni prevod običajno naslednje značilnosti:

–          vsebuje zaznamek „certifiée conforme à l’original“ („prevod se ujema z izvirnikom“),

–          prevajalec vsako stran oštevilči in parafira,

–          na zadnji strani so podpis, žig in ime sodnega tolmača,

–          na prevodu je navedena enotna evidenčna številka besedila (to številko dodeli sodni tolmač, pri čemer imata izvirnik in prevod enako številko).

Vendar nobena od teh štirih značilnosti ni obvezna.

Kopije, ki se ujemajo z izvirnikom, so opremljene z overitvenim žigom ter datumom in podpisom organa overitelja.

Nasprotno pa lahko overjene kopije ali prepise sodnih aktov ali javnih listin izda samo organ, ki hrani akt, katerega kopija ali prepis se izda. Te kopije in prepisi so opremljeni z datumom in podpisani ter po potrebi opremljeni z žigom organa, ki dokument izdaja.

Kopije in izvlečki listin o osebnem stanju so opremljeni z žigom občine, diplomatskega ali konzularnega organa ali osrednjega matičnega urada v okviru ministrstva za zunanje zadeve, z datumom pa jih opremi in podpiše matičar, pri katerem se akt hrani.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije, ki se ujemajo z izvirnikom, so opremljene z overitvenim žigom ter datumom in podpisom organa overitelja.

Nasprotno pa lahko overjene kopije ali prepise sodnih aktov ali javnih listin izda samo organ, ki hrani akt, katerega kopija ali prepis se izda. Te kopije in prepisi so opremljeni z datumom in podpisani ter po potrebi opremljeni z žigom organa, ki dokument izda.

Kopije in izvlečki listin o osebnem stanju so opremljeni z žigom občine, diplomatskega ali konzularnega organa ali osrednjega matičnega urada v okviru ministrstva za zunanje zadeve, z datumom pa jih opremi in podpiše matičar, pri katerem se akt hrani.

Zadnja posodobitev: 23/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.