Javne listine

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Nemščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Področje uporabe

Javna listina

Rojstvo

 • Geburtsurkunde (rojstni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (overjen izpisek iz registra rojstev)

Življenje

 • einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)
 • erweiterte Meldebescheinigung (razširjeno potrdilo o prijavi prebivališča)

Smrt

 • Sterbeurkunde (mrliški list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (overjen izpisek iz registra smrti)

Imena

 • Geburtsurkunde (rojstni list)
 • Eheurkunde (poročni list)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potrdilo o partnerski skupnosti)

Sklenitev zakonske zveze

Sposobnost za sklenitev zakonske zveze

Zakonski stan

 • Eheurkunde (poročni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (overjen izpisek iz registra porok)
 • Ehefähigkeitszeugnis (potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze)
 • einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)
 • erweiterte Meldebescheinigung (razširjeno potrdilo o prijavi prebivališča)

Razveza zakonske zveze

Neveljavnost zakonske zveze

 • Eheurkunde (poročni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (overjen izpisek iz registra porok)

Registrirana partnerska skupnost

Sposobnost za registracijo partnerske skupnosti

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potrdilo o partnerski skupnosti)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (overjen izpisek iz registra partnerskih skupnosti)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (potrdilo o sposobnosti za sklenitev partnerske skupnosti)

Razveza registrirane partnerske skupnosti

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potrdilo o partnerski skupnosti)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (overjen izpisek iz registra partnerskih skupnosti)

Starševstvo

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (overjen izpisek iz registra rojstev)

Stalno prebivališče

Kraj bivanja

 • einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)

Državljanstvo

 • Einbürgerungsurkunde (potrdilo o naturalizaciji)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (potrdilo o pridobitvi nemškega državljanstva z izjavo)
 • Entlassungsurkunde (potrdilo o izgubi državljanstva)
 • Verzichtsurkunde (potrdilo o odpovedi državljanstvu)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (dovoljenje za ohranitev nemškega državljanstva)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (potrdilo o državljanstvu)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (potrdilo o pravnem statusu nemškega državljana)

Posvojitev

 • Gerichtlicher Beschluss (sodni sklep)

Nekaznovanost

 • Führungszeugnis (potrdilo o nekaznovanosti)

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Javna listina

Pomoč pri prevodu

Geburtsurkunde (rojstni list)

Priloga I – Rojstvo

einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)

Priloga II – Življenje

Sterbeurkunde (mrliški list)

Priloga III – Smrt

Eheurkunde (poročni list)

Priloga IV – Sklenitev zakonske zveze

Ehefähigkeitszeugnis (potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze)

Priloga V – Sposobnost za sklenitev zakonske zveze

erweiterte Meldebescheinigung (razširjeno potrdilo o prijavi prebivališča)

Priloga VI – Zakonski stan

Lebenspartnerschaftsurkunde (potrdilo o partnerski skupnosti)

Priloga VII – Registrirana partnerska skupnost

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (potrdilo o sposobnosti za sklenitev partnerske skupnosti)

Priloga VIII – Sposobnost za registracijo partnerske skupnosti

erweiterte Meldebescheinigung (razširjeno potrdilo o prijavi prebivališča)

Priloga IX – Status registrirane partnerske skupnosti

einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)

Priloga X – Stalno prebivališče in/ali prebivališče

Nekaznovanost

Priloga XI – Nekaznovanost

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Obstaja nacionalna zbirka tolmačev in prevajalcev, ki jo vodi zvezna dežela Hessen. Brezplačno je na voljo vsem na spletni strani http://www.justiz-dolmetscher.de in ima podrobno funkcijo iskanja (na primer po zvezni deželi, sodišču ali jeziku). V zbirko so vključeni samo javno imenovani in zapriseženi tolmači in prevajalci. Na tej strani se lahko poiščejo tudi pristojni organi.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

V Nemčiji so za izdajo overjenih kopij pristojni vsi organi, ki izdajajo javne listine (npr. matični uradi, organi za prijavo prebivališča, sodišča), in notarji.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjene kopije vsebujejo zaznamek, iz katerega je razvidno, da gre za overjen prepis izvirnika (npr. sodne in notarske listine), pečat ali žig organa izdajatelja in podpis osebe, ki je kopijo overila (člen 42(1) zakona o uradnem vpisu listin (Beurkundungsgesetz)). Overjeni prevodi vsebujejo žig/pečat in podpis prevajalca.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije vsebujejo zaznamek, iz katerega je razvidno, da gre za overjen prepis izvirnika (npr. sodne in notarske listine), pečat ali žig organa izdajatelja in podpis osebe, ki je kopijo overila (člen 42(1) zakona o uradnem vpisu listin (Beurkundungsgesetz)). Overjeni prevodi vsebujejo žig/pečat in podpis prevajalca.

Zadnja posodobitev: 08/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.