Javne listine

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

V skladu s členom 6(1)(a) sta sprejemljiva jezika grščina in angleščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Javne listine, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) 2016/1191, so:

Pristojnost Ministrstva za pravosodje:

 • „potrdilo o nekaznovanosti“

Pristojnost Ministrstva za notranje zadeve:

 • potrdilo o vpisu rojstva v zvezi z rojstvom in posvojitvijo odrasle osebe (posvojitev mladoletnika je tajna in ni zabeležena v upravnem dokumentu)
 • rojstni list v zvezi z rojstvom, dejstvom, da je oseba živa, in imenom fizične osebe
 • mrliški list v zvezi s smrtjo
 • poročna listina v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze in razvezo zakonske zveze, prenehanjem življenjske skupnosti in razveljavitvijo zakonske zveze
 • potrdilo iz matičnega registra v zvezi z osebnim stanjem, razvezo zakonske zveze, prenehanjem življenjske skupnosti, razveljavitvijo zakonske zveze, starševstvom, državljanstvom, registrirano partnersko skupnostjo in prenehanjem registrirane partnerske skupnosti
 • dovoljenje za sklenitev zakonske zveze v zvezi s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze
 • potrdilo o registrirani partnerski skupnosti v zvezi z registrirano partnersko skupnostjo in v zvezi s prenehanjem registrirane partnerske skupnosti
 • potrdilo o državljanstvu v zvezi z državljanstvom

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Potrdilo o vpisu rojstva, rojstni list, mrliški list, poročni list, dovoljenje za sklenitev zakonske zveze (sposobnost sklenitve zakonske zveze), potrdilo o osebnem stanju (v primeru sklenitve zakonske zveze je treba navesti podatke o sklenitvi zakonske zveze, v primeru registrirane partnerske skupnosti pa je treba navesti podatke o sklenitvi registrirane partnerske skupnosti), potrdilo o registrirani partnerski skupnosti, potrdilo o državljanstvu.

Kar zadeva potrdilo o nekaznovanosti, ni rubrik za vnose za posamezne države, razen tistih, ki so v standardnem delu večjezičnih obrazcev, ki je skupen vsem državam članicam.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

V primeru državljanstva in izdaje dovoljenj za sklenitev zakonske zveze pristojni občinski organi sprejmejo uradne prevode tujih listin, ki jih pripravi:

 1. prevajalska služba Ministrstva za zunanje zadeve, ali
 2. pooblaščeni stalni javni uslužbenec grškega konzularnega organa v državi izdajateljici, ali
 3. diplomirani prevajalec oddelka za tuje jezike, prevajanje in tolmačenje Jonske univerze, ali
 4. grški odvetnik, ki izpolnjuje pogoje iz člena 36 zakona 4194/2013 zakonika o odvetnikih (Uradni list, serija I, št. 208).

Glede ostalih listin ni seznama oseb, ki so v skladu z grško zakonodajo pooblaščene za opravljanje overjenih prevodov.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Organi, pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij aktov matičnega urada, so uradniki za vpise, ki so jih izdali. Izdaja kopij potrdil, izdanih v grških registrih prebivalstva, ni urejena z določbo, saj državljani vsakokrat zahtevajo toliko potrdil, kot jih morajo predložiti različnim organom.

Potrdilo o nekaznovanosti se izda na naslednji način: i) za osebe, rojene v Grčiji, potrdilo izdajo državna tožilstva sodišča prve stopnje njihovega kraja rojstva, natančneje oddelek za kazenske evidence; ii) za osebe, rojene v tujini, ali osebe, katerih kraja rojstva ni mogoče preveriti, potrdilo izda glavna pisarna Ministrstva za pravosodje, natančneje oddelek za kazenske evidence in pomilostitve.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

i. Da bi se prevod listine v tuji jezik štel za veljavnega, mora kot prilogo vključevati tudi izvirno listino ali overjeno kopijo listine v tujem jeziku. Poleg tega:

A. V primeru prevodov prevajalske službe Ministrstva za zunanje zadeve mora prevajalec potrditi, da je (prevedena) listina verodostojen prevod priložene listine; podpis prevajalca mora potrditi zgoraj navedena prevajalska služba; listina mora biti opremljena z žigom Ministrstva za zunanje zadeve na točki, kjer se strani stikajo. Nadalje mora prevedena listina vsebovati podatke o prevajalski službi, zlasti besede „URADNI PREVOD“ v grščini, angleščini in francoščini v glavi vsake strani; glava mora vsebovati tudi številko spisa, ki se hrani pri prevajalski službi; v nogi pa morajo biti navedene informacije o službi, in sicer „HELENSKA REPUBLIKA, MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, PREVAJALSKA SLUŽBA“, prav tako v grščini, angleščini in francoščini.

B. V primeru prevoda, ki ga opravi odvetnik, je treba potrditi, da je (prevedena) listina verodostojen prevod priložene listine in da ima odvetnik ustrezno znanje jezika, iz katerega in v katerega so bile listine prevedene; listina mora biti opremljena z žigom odvetnika na točki, kjer se njene strani stikajo.

C. V primeru prevodov, ki jih opravi konzulat ali veleposlaništvo, zadošča, da prevod pripravijo in overijo ti organi, ne glede na identiteto prevajalcev in naravo njihovega razmerja s konzulatom ali veleposlaništvom.

ii. Da bi se kopija potrdila o nekaznovanosti štela za veljavno, zadošča, da jo je natisnil pooblaščeni uporabnik informacijskega sistema nacionalnih kazenskih evidenc. Verodostojnost vsake kopije potrdila o nekaznovanosti se lahko preveri z navzkrižnim preverjanjem njene „številke verifikacijske kode“ (edinstvena oznaka), referenčne številke in datuma izdaje z informacijami, ki so na voljo na nacionalnem portalu kazenskih evidenc na povezavi http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm, in sicer s „storitvijo preverjanja kazenskih evidenc“.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Samo uradnik za vpise lahko izdaja overjene fotokopije aktov matičnega urada, ki bodo priložene večjezičnim standardnim obrazcem. Na teh overjenih fotokopijah morata biti podpis uradnika za vpise in žig občine, ki je izdala zadevno listino.

Posebne značilnosti kopij potrdil o nekaznovanosti so številka verifikacijske kode, referenčna številka, datum in vodni žig na obrazcu.

Zadnja posodobitev: 02/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.