Javne listine

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Madžarščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

(a) Rojstvo:

rojstni list.

(b) Življenje:

potrdilo, da je oseba živa.

(c) Smrt:

potrdilo o smrti, sodna odločba o domnevi smrti, sodna odločba o vpisu smrti v register.

(d) Ime: potrdilo o spremembi imena.

(e) Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze, in zakonski stan:

potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o zakonskem stanu.

(f) Razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze:

sodba o razvezi zakonske zveze, sodba o razveljavitvi zakonske zveze, sodba o veljavnosti zakonske zveze, sodba, s katero se ugotovi obstoj ali neobstoj zakonske zveze.

(g) Registrirana partnerska skupnost, vključno s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti, in status partnerske skupnosti:

potrdilo o sklenitvi partnerske skupnosti, potrdilo o zakonskem stanu.

(h) Prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti:

odredba notarja, s katero se ugotovi prenehanje registrirane partnerske skupnosti.

(i) Starševstvo:

rojstni list, sodba o ugotovitvi očetovstva, sodna odločba ali sodba, s katero se zavrne domneva očetovstva, sodba o ugotovitvi materinstva.

(j) Posvojitev:

odredba skrbniškega organa o posvojitvi, sodba o prenehanju posvojitve.

(k) Stalno prebivališče ali prebivališče:

uradno dovoljenje za prebivanje.

(l) Državljanstvo:

potrdilo o državljanstvu.

(m) Nekaznovanost: izpisek iz sodnega registra.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

(1) Rojstni list, potrdilo o smrti, potrdilo o sklenitvi zakonske zveze in potrdilo o sklenitvi registriranega partnerstva, če so izdana po 1. juliju 2014 in se vsebina potrdila ni spremenila pred izdajo standardnega obrazca;

(2) potrdilo, da je oseba živa;

(3) potrdilo o zakonskem stanu;

(4) uradno dovoljenje za prebivanje.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Na Madžarskem je overjen prevod vsak tak prevod, ki ga pripravi organizacija, pooblaščena za izdelavo overjenih prevodov.

Po zakonu velja, da lahko na Madžarskem overjene prevode na splošno pripravlja le madžarski urad za prevode in overitve (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., ali OFFI Zrt.).

Notarji s pooblastilom za pripravo listin v tujem jeziku lahko pripravljajo overjene prevode javnih listin in njihovih prilog v navedeni jezik, če zadeva spada v notarjevo pristojnost, ali overijo točnost prevodov takih listin. Notarje z dovoljenjem za prevajanje je mogoče poiskati na naslednji spletni strani: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html.

Poklicni konzularni funkcionar Madžarske, ki ga je minister za zunanje zadeve pooblastil za izvajanje nekaterih notarskih nalog, lahko pripravi konzularno potrdilo,

s katerim overi prevod, tudi prevod, ki ga je sam pripravil. Trenutni seznam konzularnih uradnikov s pooblastilom za izdajanje potrdil je na voljo na naslovu: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Načeloma je vsak organ na podlagi svojega poslovnika in v okviru svojih pristojnosti pooblaščen za overjanje kopij.

Notarji lahko izdajo potrdilo, da je kopija enaka izvirniku, ki jim je bil predložen.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi, ki jih pripravi madžarski urad za prevode in overitve (OOFI Zrt.):

A. Elementi, ki se uporabljajo od 2. julija 2018:

1. Urad OFFI pripravlja overjene prevode na varnostnem papirju velikosti 210 x 297 mm, obrobljenem z obrobo z vzorcem giljoše in z elementi, ki jih je mogoče videti le, če se izvirnik večkrat poveča.

2. Besedilo je zapisano znotraj vinskordeče obrobe, nad katero so natisnjeni madžarski grb ter naziv in logotip družbe. Enkratna koda listine je navedena v prvi vrstici znotraj vinskordeče obrobe ter v vrstici nad klavzulo o overitvi.

3. Overjen prevod, natisnjen na ločen list papirja, se s sponko pritrdi na izvirno listino, ki se prevaja, ali njeno overjeno kopijo, sponka pa se pritrdi s pravokotno varnostno nalepko velikosti 30 x 25 mm z logotipom urada OFFI, holografskim pasom in edinstveno zaporedno številko. Ta nalepka je bistveni del overitve.

4. Pri prevodih iz tujega jezika v madžarščino se prevodu priloži naslednja klavzula o overitvi v madžarščini:

„Madžarski urad za prevode in overitve potrjuje, da ta overjeni prevod natančno ustreza besedilu priložene listine.

Madžarski urad za prevode in overitve ne prevzema nobene odgovornosti za verodostojnost in vsebino listine, ki je podlaga za prevod.“

Sledi navedba kraja in datuma izdaje, verodostojen podpis z modrim črnilom, žig z imenom in besedilo „v imenu izvršnega direktorja“.

Pri prevodih v tuji jezik se prevodu priloži zgoraj navedena klavzula o overitvi v ustreznem jeziku.

B. Elementi, ki so se uporabljali pred 2. julijem 2018:

Elementi in klavzule o overitvi so enaki kot tisti, opisani v točki A, z naslednjimi razlikami:

1. Na zadnji strani varnostnega papirja sta v zgornjem desnem kotu natisnjeni črtna koda in edinstvena oznaka.

2. Overjeni prevod, natisnjen na ločen list papirja, je zvezan s prevedeno izvirno listino ali njeno overjeno kopijo z rdečo, belo in zeleno vrvico, konci katere so pritrjeni na listino z overjeno nalepko urada OFFI, na kateri je odtisnjen uradni žig urada OFFI tako, da bi bilo listini nemogoče ločiti brez poškodovanja nalepke.

3. Pri prevodih iz tujega jezika v madžarščino sta na prevodu za klavzulo o overitvi v madžarščini navedena kraj in datum izdaje, sledita pa verodostojen podpis z modrim črnilom in besedilo „v imenu izvršnega direktorja“.

3. Značilnosti elektronskih overjenih prevodov urada OFFI

Videz prevoda in besedilo žiga o overitvi sta enaka kot v tiskani različici.

Elektronsko overjen prevod je vložen v mapo (v obliki zapisa .es3 ali .dosszie), ki jo pripravi urad OFFI in ki vsebuje tudi izvirno datoteko, predloženo v prevod. Poleg elektronsko podpisanega in overjenega prevoda, na katerem je elektronski žig urada OFFI (v obliki zapisa .pdf), ohrani verodostojnost tudi izvirna datoteka, predložena v prevod in shranjena v navedeni mapi.

Izvirna datoteka in datoteka s prevodom se v mapo vstavita tako, da njuno morebitno ločevanje uniči overitev in so datoteke, ki spadajo skupaj, varno pritrjene druga na drugo.

Z elektronsko overitvijo se zagotovi, da je prevod opravil urad OFFI, da se vsebina datotek od overitve ni spremenila in da ima besedilo končnega prevoda enako vsebino kot besedilo, predloženo v prevod.

Overjeni prevodi, ki jih pripravi notar:

Overjeni prevodi, ki jih pripravi notar, se opredelijo z notarsko številko zadeve. Prevod je treba napisati na izvirno listino ali ga zvezati z njo. Notarji overijo prevod izvirne listine tako, da na koncu prevoda dodajo klavzulo o overitvi.


Overjeni prevodi, ki jih pripravijo poklicni konzularni funkcionarji:

Prevod je treba napisati na izvirno listino ali ga zvezati z njo in mu dodati klavzulo o overitvi. Na konec prevoda se doda tudi klavzula, s katero se potrjuje, da prevod natančno ustreza izvirni listini.

Če poklicni konzularni funkcionar prevod pritrdi na izvirno listino, mora pri tem uporabiti rdečo, belo in zeleno vrvico, ki jo pritrdi z belo okroglo samolepilno nalepko, to pa na dveh straneh ožigosa z oštevilčenim žigom diplomatskega predstavništva.

Besedilo klavzule o overitvi se glasi:

Potrjujem, da prevod, ki mi je bil predložen/ki sem ga pripravil, natančno ustreza priloženi listini v ……………………………………………………………………………. jeziku. -----------------------------------

Stranka je plačala konzularno takso v znesku .........................
Št. zadeve: …………………………………………………………………………..

Overjeno dne ……………………….………………………………………………………….

žig

podpis

Klavzula ima lahko tudi drugo obliko, pomembno je le, da je ni mogoče ločiti od izvirne listine ali prevoda, ki vsebuje naslednje obvezne elemente:

(a) navedbo tujega jezika, iz katerega je listina prevedena;

(b) podčrtanje ustrezne možnosti v besedilu „ki mi je bil predložen/ki sem ga pripravil“, odvisno od tega, ali konzularni funkcionar overja točnost prevoda, ki mu je bil predložen, ali svoj prevod;

(c) znesek plačane konzularne takse;

(d) številko zadeve;

(e) datum;

(f) oštevilčen žig diplomatskega predstavništva;

(g) podpis poklicnega konzularnega funkcionarja;

(h) navedbo svojega položaja kot poklicni konzularni funkcionar.

Pri navedbi datuma je treba v oklepaju z besedami izpisati tudi leto in dan.

Klavzula je običajno v obliki žiga, ki se odtisne na listino ali na ločen list, ki ga ni mogoče ločiti od izvirne listine ali prevoda.

Po potrebi se lahko klavzula o overitvi navede tudi v tujem jeziku z zgoraj navedeno vsebino, če to sprejemajo organi države prejemnice.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije, ki jih pripravi notar:

Notar lahko overi kopijo listine, če je listina, je podlaga za kopijo, jasno berljiva. Notar primerja kopijo z izvirnikom in potrdi, da kopija ustreza izvirniku, tako da kopiji doda klavzulo o overitvi.

V klavzuli o overitvi mora biti navedeno:

(a) da je bila kopija narejena na podlagi izvirne listine ali na podlagi uradnega dvojnika ali uradne kopije izvirne listine;

(b) ali je na predloženi listini kolek;

(c) ali kopija zajema le del izvirnika;

(d) ali so na izvirni listini vidne kakršne koli spremembe ali poškodbe oziroma ali obstajajo druge zaskrbljujoče okoliščine.

Ta pravila se morajo smiselno upoštevati pri overitvi elektronske kopije ali izpiska, ki se pod nadzorom notarja pripravi na podlagi listine ali elektronske podatkovne zbirke, ter pri overitvi tiskane kopije ali izpiska, ki se pripravi na podlagi elektronskega dokumenta. Notar podpiše elektronsko kopijo ali izpisek s kvalificiranim elektronskim podpisom. Overjenemu elektronskemu dvojniku ali overjeni elektronski kopiji ni treba dodati klavzule o overitvi, če se pripravi na podlagi nepoškodovane tiskane listine ali elektronskega notarskega dokumenta in vsebuje celotno listino, notarjev kvalificiran elektronski podpis in časovni žig.

Overjene kopije, ki jih pripravi sodišče:

Kopija, ki jo pripravi sodišče na podlagi listine, ki se predloži sodišču, ali kopija, pripravljena drugje in predložena sodišču v overitev, mora vsebovati naslednje:

(a) besedno zvezo „verodostojna kopija:“;

(b) podpis osebe, ki je kopijo pripravila;

(c) žig sodišča;

(d) čas in datum priprave kopije.

Če je spis zadeve na voljo v obliki elektronskega dokumenta, se morajo zgoraj navedena pravila uporabljati pri pripravi tiskane kopije na podlagi izpisa elektronskega dokumenta. Če se zahteva tiskana kopija sodne odločbe, ki je bila pripravljena kot elektronski dokument, mora kopija vsebovati časovni žig in elektronski podpis z elektronskega dokumenta ter navedbo osebe, katere elektronski podpis je na elektronskem dokumentu.

Zadnja posodobitev: 02/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.