Javne listine

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Uporabijo se lahko naslednji jeziki:

italijanščina (uradni jezik države),

nemščina v deželi Trentino-Zgornje Poadižje, ki ima poseben status (predsedniški odlok št. 670 z dne 31. avgusta 1972 in predsedniški odlok št. 574 z dne 15. julija 1988),

francoščina v deželi Dolina Aoste, ki ima poseben status (člen 38 ustavnega zakona št. 4 z dne 26. februarja 1948),

slovenščina v deželi Furlanija-Julijska krajina, ki ima poseben status (člen 8 zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001).

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Javne listine iz člena 6(1)(b) Uredbe vključujejo zlasti naslednje listine služb, ki opravljajo storitve za državljane:

Področje uporabe

Javne listine

Rojstvo

 • Rojstni list (certificato di nascita)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige (estratto dell’atto di nascita)
 • Popolna kopija vpisa v rojstno matično knjigo (copia integrale atto di nascita)

Živetje

 • Potrdilo o živetju (certificato di esistenza in vita)

Smrt

 • Mrliški list (certificato di morte)
 • Izpisek iz matične knjige umrlih (estratto atto di morte)
 • Popolna kopija vpisa v matično knjigo umrlih (copia integrale atto di morte)

Ime

 • Rojstni list
 • Izpisek iz rojstne matične knjige
 • Popolna kopija vpisa v rojstno matično knjigo

Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in osebnim stanjem

 • Poročna listina (certificato di matrimonio)
 • Izpisek iz poročne matične knjige (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Popolna kopija vpisa v poročno matično knjigo (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze (certificato di capacità di contrarre matrimonio) ali potrdilo o svobodi do sklenitve zakonske zveze (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Potrdilo o osebnem stanju (certificato di stato civile)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze

 • Poročna listina
 • Povzemalni izpisek iz poročne matične knjige (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Popolna kopija sporazuma o prenehanju življenjske skupnosti/razvezi zakonske zveze (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Registrirana partnerska skupnost, vključno s sposobnostjo za sklenitev registrirane partnerske skupnosti in statusom registrirane partnerske skupnosti

 • Potrdilo o civilnem partnerstvu (certificato di unione civile)
 • Izpisek iz registra civilnih partnerstev (estratto di costituzione di unione civile)
 • Popolna kopija vpisa v register civilnih partnerstev (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev civilnega partnerstva (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Razveljavitev registrirane partnerske skupnosti

 • Izpisek iz registra civilnih partnerstev
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Starševstvo

 • Izpisek iz rojstne matične knjige z imenom in priimkom očeta in matere (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Stalno in/ali začasno prebivališče

 • Potrdilo o prebivališču (certificato di residenza)

Državljanstvo

 • Potrdilo o državljanstvu (certificato di cittadinanza)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Posvojitev

 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Nekaznovanost

 • Potrdilo iz kazenske evidence (certificato del casellario giudiziale)

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Javne listine

Večjezični standardni obrazci

Rojstni list

Priloga I – Rojstvo

Potrdilo o živetju

Priloga II – Živetje

Mrliški list

Priloga III – Smrt

Poročna listina

Priloga IV – Zakonska zveza

Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze ali potrdilo o svobodi do sklenitve zakonske zveze

Priloga V – Sposobnost za sklenitev zakonske zveze

Potrdilo o osebnem stanju

Priloga VI – Osebno stanje

Potrdilo o civilnem partnerstvu

Priloga VII – Registrirana partnerska skupnost

Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev civilnega partnerstva

Priloga VIII – Sposobnost za sklenitev registrirane partnerske skupnosti

Potrdilo o civilnem partnerstvu

Priloga IX– Status registrirane partnerske skupnosti

Potrdilo o prebivališču

Priloga X – Stalno in/ali začasno prebivališče

Potrdilo iz kazenske evidence

Priloga XI – Nekaznovanost

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Javni seznam prevajalcev in tolmačev ne obstaja, vendar lahko prevajalci in tolmači zaprosijo, da se (kot svetovalci sodišča) vključijo v imenike, ki jih vodijo sodišča.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

V skladu s prvim stavkom člena 18(2) predsedniškega odloka št. 445 z dne 28. decembra 2000 lahko kopije overijo:

javni uslužbenec (pubblico ufficiale), ki je izdal potrdilo ali ki hrani izvirnik ali ki se mu mora predložiti listina,

notar (notaio),

sodni tajnik (cancelliere),

sekretar občine (segretario comunale) ali drug uradnik, ki ga imenuje župan.

Naloge, povezane z registrom prebivalstva in osebnim stanjem, so odgovornost vlade ter jih izvajajo župani občin, ki so vladni uradniki, in osebje, ki jih ti imenujejo.

Vladni uradniki izdajajo potrdila iz registra prebivalstva (člen 33 predsedniškega odloka št. 223/1989) in izpiske iz evidenc o osebnem stanju iz ustreznih registrov (členi 106–108 predsedniškega odloka št. 396/2000).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Kadar je listini priložen overjen prevod v italijanščino, je prevod kot pravilni prevod tujega besedila potrdil diplomatski ali konzularni organ oziroma uradni prevajalec ali tolmač, ki pod prisego potrjuje, da gre za pravilen prevod tujega besedila. Diplomatski ali konzularni organ oziroma prevajalec ali tolmač vanj vključi svoje ime in osebne podatke ter doda svoj podpis ali uporabi žig svojega urada, ob katerega se podpiše. Vanj vstavi tudi izjavo o prevzemu odgovornosti v zvezi z delom, ki ga je izvedel.

Kopija se overi z vključitvijo izjave na dnu kopije, ki potrjuje, da gre za verodostojno kopijo izvirnika. To naredi pooblaščen javni uslužbenec, ki mora navesti tudi datum in kraj izdaje, število uporabljenih strani, svoje ime in priimek in funkcijo ter dodati še svoj podpis in žig urada. Če kopija potrdila ali listine zajema več listov, se mora javni uslužbenec podpisati tudi na rob vsakega predhodnega lista.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Kot je v zvezi s členom 24(1)(e) omenjeno zgoraj, se kopije listin overijo z izjavo, ki jo napiše pooblaščen javni uslužbenec in potrjuje, da kopija natančno ustreza izvirni listini.

Kopija, ki je overjena na ta način, se šteje za „verodostojno“ (autentica), če so ji z overitvijo podeljeni enaki pravni učinki, kot jih ima izvirnik.

Zadnja posodobitev: 22/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.