Javne listine

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Latvijščina.

Izjeme so mogoče v nekaterih primerih, ki jih zakonodaja opredeljuje zelo ozko: pravo priseljevanja (Imigrācijas likums) na primer določa, da se lahko listine, potrebne za odobritev sponzorstva ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje (na primer potrdilo o nekaznovanosti, kopije listin, iz katerih izhaja sorodstvo ali svaštvo, ali druge listine, ki se zahtevajo v skladu z latvijsko zakonodajo), predložijo v latvijščini, angleščini, francoščini, nemščini ali ruščini.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Rojstvo: rojstni list (dzimšanas apliecība) ali izpisek iz registra rojstev (izziņa no dzimšanas reģistra), ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju (Dzimtsarakstu departaments) ministrstva za pravosodje; rojstni list ali izpisek iz registra rojstev, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju (Dzimtsarakstu nodaļa) lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva (izziņa no Iedzīvotāju reģistra), ki ga izda urad za državljanstvo in migracije (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); rojstni list (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Da je oseba živa: potrdilo, ki ga izda notar (zvērināts notārs); potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Smrt: potrdilo o smrti (miršanas apliecība) ali izpisek iz registra smrti (izziņa no miršanas reģistra), ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o smrti ali izpisek iz registra smrti, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o smrti (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Ime: odredba o spremembi imena in/ali priimka (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu), ki jo izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze: potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (laulības apliecība) ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez (izziņa no laulības reģistra), ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, ki ga izda duhovnik ene od veroizpovedi, navedenih v civilnem zakoniku (Civillikums); izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Latvija ne izdaja listine, s katero bi potrdila sposobnost osebe za sklenitev zakonske zveze. Namesto takega potrdila lahko oseba zahteva informacije o svojem zakonskem stanu.

Razveza ali razveljavitev zakonske zveze: notarska listina (notariāls akts), s katero se potrjuje razveza zakonske zveze (laulības šķiršanas apliecība); sodna odločba (tiesas nolēmums); izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini; izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje in iz katerega izhaja razveza zakonske zveze; izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa in iz katerega izhaja razveza zakonske zveze.

Starševstvo: sodna odločba; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Posvojitev: sodna odločba; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije.

Stalno prebivališče ali prebivališče: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda lokalni organ.

Državljanstvo: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Nekaznovanost: izpisek iz registra kazenskih obsodb (izziņa no sodu reģistra), ki ga izda informacijski center (Informācijas centrs) ministrstva za notranje zadeve; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Rojstvo: rojstni list ali izpisek iz registra rojstev, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; rojstni list ali izpisek iz registra rojstev, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; rojstni list (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Da je oseba živa: potrdilo, ki ga izda notar; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Smrt: potrdilo o smrti ali izpisek iz registra smrti, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o smrti ali izpisek iz registra smrti, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o smrti (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Zakonska zveza: potrdilo o sklenitvi zakonske zveze ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, ki ga izda duhovnik ene od veroizpovedi, navedenih v civilnem zakoniku; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Zakonski stan: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Stalno prebivališče ali prebivališče: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda lokalni organ.

Nekaznovanost: izpisek iz registra kazenskih obsodb, ki ga izda informacijski center ministrstva za notranje zadeve; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Taki seznami ne obstajajo, saj lahko v Latviji prevod overi vsaka fizična oseba, ki prevzame odgovornost v skladu s postopkom, določenim z zakonom, za škodo, povzročeno zaradi napak v prevodu listine.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Kopije listin lahko overi notar; točnost listine lahko potrdi tudi zadevna organizacija (zakon o pravni veljavnosti listin (Dokumentu juridiskā spēka likuma), oddelek 6), razen, kadar zakon zahteva, da mora kopijo overiti notar.

Točnost kopije listine lahko potrdi tudi fizična oseba, ki je njen avtor. Fizična oseba lahko potrdi tudi točnost kopije listine, ki jo je prejela od druge fizične osebe ali organizacije, razen kadar zakon zahteva soglasje avtorja.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Prevajalec v latvijščini potrdi točnost prevoda na zadnji strani prevoda za besedilom. Prevajalec zapiše besedi TULKOJUMS PAREIZS („prevod je točen“) z velikimi tiskanimi črkami, svoje ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, doda svoj podpis ter navede kraj in datum overitve (glej uredbo kabineta št. 291 o postopkih overjanja prevodov listin v uradni jezik (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Podobne zahteve se nanašajo na overjene kopije (glej naslednjo točko).

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

V zgornjem desnem kotu prve strani je treba z velikimi tiskanimi črkami napisati besedo KOPIJA („kopija“). Overitev vsebuje besede KOPIJA PAREIZA („kopija je točna“), zapisane z velikimi tiskanimi črkami; poln uradni naziv uradnika, ki potrjuje točnost kopije (vključno s polnim imenom organizacije, po potrebi pa tudi druge informacije, ki omogočajo nedvoumno identifikacijo osebe), podpis uradnika, ime uradnika v čitljivem zapisu in datum overitve.

Zadnja posodobitev: 10/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.