Javne listine

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Uradni jezik Republike Litve je litovščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Člen 24(1)(b):

a) rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

b) notarsko overjena izjava, da je fizična oseba živa in se nahaja na določenem kraju;

potrdilo, da je oseba živa in se nahaja na določenem kraju (ki ga je izdal Odbor Državnega sklada za socialna zavarovanja);

c) mrliški list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis smrti (izdan po 1. januarju 2017);

d) potrdilo o spremembi imena, priimka ali državljanstva (izdano med 4. decembrom 2005 in 1. januarjem 2017);

izvleček o potrdilu vpisa, s katerim se spreminja ali dopolnjuje vpis matičnega dejstva (izdan po 1. januarju 2017);

e) sklenitev zakonske zveze:

poročni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis sklenitve zakonske zveze (izdan po 1. januarju 2017);

sposobnost za sklenitev zakonske zveze:

potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze;

konzularno potrdilo o družinskem statusu;

potrdilo o družinskem statusu;

f) potrdilo o razvezi zakonske zveze (izdano med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis razveze zakonske zveze (izdan po 1. januarju 2017);

sodba, povezana z razvezo ali razveljavitvijo zakonske zveze;

izdan ni bil noben dokument, ki bi potrjeval ločitev;

g) –

h) –

i) rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

notarsko overjena skupna vloga otrokovega očeta in matere za priznanje očetovstva;

sodba o določitvi razmerja med otrokom in materjo / otrokom in očetom;

sodba o izpodbijanju razmerja med otrokom in materjo / otrokom in očetom;

j) rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

sodba o posvojitvi;

k) potrdilo o prijavi prebivališča;

potrdilo o osebnih podatkih iz registra prebivalstva;

l) potni list / osebna izkaznica;

rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

odredbe ali sodbe v zvezi s pridobitvijo, izgubo ali ponovno pridobitvijo državljanstva;

m) potrdilo z informacijami o fizični osebi iz evidence osumljenih, obtoženih in obsojenih oseb.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Člen 24(1)(c):

a) izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

b) –;

c) izvleček, ki potrjuje vpis smrti (izdan po 1. januarju 2017);

d) –;

e) izvleček, ki potrjuje vpis sklenitve zakonske zveze (izdan po 1. januarju 2017);

potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze;

k) potrdilo o prijavi prebivališča;

potrdilo o osebnih podatkih iz registra prebivalstva;

m) potrdilo z informacijami o fizični osebi iz evidence osumljenih, obtoženih in obsojenih oseb.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Seznam akreditiranih prevajalcev ne obstaja.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

– Notarji,

– državni in občinski organi (za kopije listin, ki jih izdajo).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Ne obstajajo overjeni prevodi ali posebne zahteve za prevode ali njihove overjene kopije. V praksi listine običajno prevedejo prevajalske agencije ali prevajalci, na listini pa je navedeno, da jo je prevedla prevajalska agencija ali prevajalec. V posameznih primerih se lahko prevod overi s prevajalčevim podpisom, njegovo pravilnost pa lahko potrdi notar.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Kadar listino overi državni ali občinski organ:

je na dnu kopije listine, ki jo izda ta organ, certifikacijska oznaka, na kateri piše „verodostojna kopija“ / „verodostojen izvleček“, na njej pa so tudi datum in naziv delovnega mesta, podpis, ime ali inicialka ter priimek vodje ali druge pooblaščene osebe organa, ki potrjuje verodostojnost kopije ali izvlečka.

Če se verodostojnost papirnega izvoda elektronske listine overi z orodji IT, certifikacijska oznaka pravne osebe, pooblaščene za njeno overitev, vsebuje napis „verodostojna kopija“, ime pravne osebe, pooblaščene za njeno overitev, in datum. Certifikacijska oznaka je lahko pritrjena z žigom.

Predloga notarskega potrdila mora vsebovati: datum dejanja notarja, naziv notarskega urada, ki izvede dejanje notarja, ime in priimek notarja, številko notarskega registra za dejanje notarja, plačilo notarske storitve za dejanje notarja (kadar se notar odpove plačilu, dopis „odpoved plačilu“), plačilo za preverjanje v državnih registrih, stroške državnih registrov, plačilo katerih koli drugih storitev, izvedenih na zahtevo stranke, in podpis notarja.

Vpis, s katerim se potrdi verodostojnost kopije/izvlečka:

„___ _____________ 20_____

Spodaj podpisani/-a _______________________________________________________________________ potrjujem, da gre za verodostojno kopijo predložene listine.

Notarski register št.: ________________________

Plačilo notarske storitve: __________________________

Plačilo za druge storitve, izvedene na zahtevo stranke: _________________

Podpis notarja“

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.