Javne listine

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Javne listine, ki jih je treba predložiti luksemburškim organom v skladu s členom 6(1)(a), se lahko predložijo v francoščini ali nemščini.

Za naslednje listine je sprejemljiva tudi angleščina:

— rojstni list

— poročni list

— potrdilo o priznanju starševstva

— mrliški list

— potrdilo o spremembi priimka

— potrdilo o spremembi imena

— javna listina, s katero se spreminja(-jo) navedba spola in ime(-na) osebe

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

— rojstni list

— potrdilo o ugotavljanju starševstva

— poročni list

— potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze

— mrliški list

— potrdilo o mrtvorojenem otroku

— odlok Velikega vojvodstva o spremembi priimka

— odlok Velikega vojvodstva o spremembi imen(-a)

— potrdilo o izjavi o partnerski zvezi

— potrdilo o prenehanju partnerske zveze

— potrdilo o dogovoru o ureditvi premoženjskih razmerij med partnerjema, ki določa premoženjskopravne posledice partnerstva

— potrdilo o živetju

— potrdilo o prebivališču

— razširjeno potrdilo o prebivališču

— potrdilo o registraciji na določenem naslovu

— ministrski odlok, s katerim se spreminja(-jo) navedba spola in ime(-na) osebe

— sodna odločba o spremembi spola

— ministrski odlok o državljanstvu

— potrdilo o državljanstvu

— potrdilo o priznanju očetovstva pred notarjem

— izpiski iz kazenske evidence (potrdilo 3, 4 in 5), če oseba ni bila kazensko obsojena

— potrdilo o vpisu v volilni imenik

— večjezični izpiski iz evidenc o osebnem stanju, uvedeni s Konvencijo ICCS št. 16

— prijava rojstva s sodno odločbo

— sodna odločba o nepopolni posvojitvi

— sodna odločba o popolni posvojitvi

— sodna odločba o preklicu posvojitve

— sodna odločba o ugotavljanju starševstva (ugotovitev materinstva, ugotovitev očetovstva)

— sodna odločba o izpodbijanju starševstva (izpodbijanje materinstva, izpodbijanje očetovstva)

— sodna odločba o razvezi zakonske zveze

— sodna odločba o razveljavitvi zakonske zveze

— sodna odločba o prenehanju življenjske skupnosti

— sodna odločba o trajni pogrešanosti

— sodna odločba o preklicu posvojitve

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

— rojstni list (samo izpisek)

— potrdilo o živetju

— mrliški list (samo izpisek)

— poročni list (samo izpisek)

— potrdilo o izjavi o registriranem partnerstvu

— potrdilo o prenehanju registriranega partnerstva

— potrdilo o prebivališču

— izpiski iz kazenske evidence (potrdilo 3, 4 ali 5), če oseba ni bila kazensko obsojena

Ta seznam je izčrpen v smislu, da večjezični standardni obrazec ne sme biti priložen nobeni drugi javni listini razen zgoraj navedenih.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščina.

Seznam oseb, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, je na voljo na spletni strani ministrstva za pravosodje Velikega vojvodstva Luksemburg na naslednji povezavi:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Občinske uprave lahko izdajajo overjene kopije. Izdaja overjene kopije je plačljiva.

Za pridobitev overjene kopije mora prosilec predložiti listino uradu za prebivalstvo ali sekretariatu občinske uprave v kraju svojega prebivališča.

Overjeno kopijo izdela uradnik na kraju samem na podlagi izvirne listine, ki jo predloži prosilec.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevod je opremljen s podpisom zapriseženega prevajalca.

Overjena kopija je opremljena z žigom občinske uprave, podpisom občinskega uradnika, ki je kopijo izdal, in kolkom.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjena kopija je opremljena z žigom občinske uprave, podpisom občinskega uradnika in kolkom.

Zadnja posodobitev: 29/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.