Javne listine

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Jezika, ki ju sprejema Malta, sta malteščina in angleščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam javnih listin, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, vključuje naslednje: rojstni list, potrdilo iz matične knjige, poročno listino, potrdilo o partnerski skupnosti, mrliški list in potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Javne listine, ki se jim lahko kot prevajalski pripomoček priloži standardni večjezični obrazec, so rojstni list, potrdilo iz matične knjige, poročna listina, potrdilo o partnerski skupnosti, mrliški list in potrdilo o nekaznovanosti. Sposobnost za sklenitev zakonske zveze in sposobnost za sklenitev partnerske skupnosti potrjuje ista listina, in sicer potrdilo iz matične knjige.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Ker Malta prevajalcev ne priznava kot akreditiranih strokovnjakov, nima seznama oseb, usposobljenih za izdajanje overjenih prevodov. Zaradi neobstoja pravnega okvira za prevajalce ima ministrstvo za zunanje in evropske zadeve sistem za registracijo podpisov oseb, ki opravijo prevode. Ta podatkovna zbirka ni namenjena javni uporabi, temveč zgolj uporabi navedenega ministrstva, in sicer za potrjevanje in primerjavo podpisov oseb, ki opravijo prevode. Več informacij je na voljo na spletišču https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx.

Ministrstvo za pravosodje, enakost in upravljanje ima prav tako seznam tolmačev in prevajalcev, ki se lahko uporabi kot referenca in je objavljen na spletišču https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Standardna praksa je, da pravniki/notarji naredijo kopije javnih listin, ki so overjene kopije izvirnikov javnih listin. Organ, ki zahteva listine, se lahko sam odloči, ali bo sprejel kopije ali ne. Overjene kopije drugih javnih listin lahko izdajo tudi sodišča.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjene kopije drugih listin običajno vključujejo izjavo, ki potrjuje, da je listina overjena kopija, ter žig in podpis osebe, pooblaščene za izdajo overjene kopije. Overjeni prevodi vsebujejo datum, podpis in žig prevajalca.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije drugih listin običajno vključujejo izjavo, ki potrjuje, da je listina overjena kopija, ter žig in podpis osebe, pooblaščene za izdajo overjene kopije.

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.