Javne listine

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Sprejmejo se samo listine v nizozemskem jeziku.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Vse listine iz člena 2(1) Uredbe, razen listin v zvezi s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti in statusom registrirane partnerske skupnosti (drugi del točke (g)) ter listin v zvezi z nekaznovanostjo (točka (m)), ker jih Nizozemska ne izdaja. Primeri javnih listin, zajetih z Uredbo, so listine v zvezi z:

a) rojstvom;

b) dejstvom, da je oseba živa;

c) smrtjo;

d) imenom;

e) zakonsko zvezo, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in zakonskim stanom;

f) razvezo, prenehanjem življenjske skupnosti ali razveljavitvijo zakonske zveze;

g) registracijo partnerske skupnosti;

h) prenehanjem registrirane partnerske skupnosti, prenehanjem življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitvijo registrirane partnerske skupnosti;

i) starševstvom;

j) posvojitvijo;

k) stalnim prebivališčem in/ali prebivališčem;

l) državljanstvom.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Listine v zvezi z rojstvom, dejstvom, da je oseba živa, smrtjo, zakonsko zvezo, sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze, zakonskim stanom, registrirano partnersko skupnostjo ter stalnim prebivališčem in/ali prebivališčem.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Izčrpen seznam sodno zapriseženih tolmačev in prevajalcev je na voljo v registru sodno zapriseženih tolmačev in prevajalcev.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

– občine za javne listine, ki jih lahko izdajo;

– konzularna predstavništva za javne listine, ki jih lahko izdajo.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Na potrjeni kopiji je navedeno, ali temelji na izvirniku ali na podatkih iz podatkovne zbirke. Na kopiji so podpis uradne osebe, ki je pristojna za izdajo listine, ter kraj in datum izdaje listine. Na kopiji je navadno odtisnjen tudi uradni žig.

Na overjeni kopiji je navedeno, da listina ustreza izvirniku. Na kopiji so podpis uradne osebe, ki je pristojna za izdajo listine, ter kraj in datum izdaje listine.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Na overjeni kopiji je navedeno, da listina ustreza izvirniku. Na kopiji so podpis uradne osebe, ki je pristojna za izdajo listine, ter kraj in datum izdaje listine.

Zadnja posodobitev: 26/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.