Javne listine

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Poljščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

1) izpisek iz rojstnega lista;

2) dobesedna kopija rojstnega lista;

3) sodna odločba o vsebini dokumenta o osebnem stanju;

4) potrdilo o dejstvu, da je oseba živa;

5) izpisek iz mrliškega lista;

6) dobesedna kopija mrliškega lista;

7) sodna odločba o domnevni smrti osebe;

8) sodna odločba, s katero se razveljavi razglasitev domnevne smrti osebe;

9) sodna odločba, s katero se oseba razglasi za mrtvo;

10) sodna odločba, s katero se razveljavi razglasitev smrti osebe;

11) odločba vodje matičnega urada o spremembi imena in priimka;

12) izpisek iz poročnega lista;

13) dobesedna kopija poročnega lista;

14) potrdilo o osebnem stanju;

15) potrdilo o odsotnosti zadržkov za sklenitev zakonske zveze v skladu s poljskim pravom;

16) sodna odločba o dovolitvi sklenitve zakonske zveze ženski, mlajši od 18 let;

17) sodna odločba o dovolitvi sklenitve zakonske zveze osebi z duševno motnjo ali zaostalostjo in sorodnikoma po svaštvu;

18) sodna odločba o potrditvi obstoja zakonske zveze;

19) sodna odločba o potrditvi neobstoja zakonske zveze;

20) sodna odločba o razvezi zakonske zveze;

21) sodna odločba o ločitvi;

22) sodna odločba o preklicu ločitve;

23) sodna odločba o razveljavitvi zakonske zveze;

24) sodna odločba o posvojitvi;

25) sodna odločba o preklicu posvojitve;

26) sodna odločba o določitvi razmerja med otrokom in očetom;

27) sodna odločba o določitvi razmerja med otrokom in materjo;

28) sodna odločba o izpodbijanju očetovstva;

29) sodna odločba o izpodbijanju materinstva;

30) sodna odločba o izpodbijanju priznanja otroka;

31) sodna odločba o razveljavitvi priznanja otroka;

32) potrdilo o prijavi stalnega prebivališča;

33) potrdilo o prijavi začasnega prebivališča;

34) potrdilo o prebivanju na določenem mestu;

35) odločba o priznanju osebe kot poljskega državljana;

36) odločba o priznanju vrnitve poljskega državljanstva;

37) odločba o priznanju posedovanja poljskega državljanstva;

38) odločba o priznanju osebe, ki se je vrnila v domovino;

39) potrdilo o nekaznovanosti iz nacionalnega kazenskega registra, ki se izda na zahtevo posamezne osebe;

40) potrdilo občine poljskemu državljanu s prebivališčem v drugi državi članici Evropske unije, ki je izrazil voljo, da bi glasoval ali kandidiral na volitvah v Evropski parlament ali na lokalnih volitvah v državi članici, v kateri prebiva, pod pogoji iz Direktive Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L 329, 30.12.1993, str. 34), in Direktive Sveta 94/80(ES) z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (UL L 368, 31.12.1994, str. 38).

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

1) izpisek iz rojstnega lista;

2) izpisek iz poročnega lista;

3) izpisek iz mrliškega lista;

4) potrdilo o osebnem stanju;

5) potrdilo o odsotnosti zadržkov za sklenitev zakonske zveze v skladu s poljskim pravom;

6) potrdilo o prijavi stalnega prebivališča;

7) potrdilo o prijavi začasnega prebivališča;

8) potrdilo o prebivanju na določenem mestu;

9) potrdilo o dejstvu, da je oseba živa;

10) potrdilo o nekaznovanosti iz nacionalnega kazenskega registra, ki se izda na zahtevo posamezne osebe.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

V Republiki Poljski so za izdajo overjenih prevodov pristojni sodni tolmači, vpisani na seznam sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje. Seznam je na voljo v biltenu za informacije javnega značaja: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html.

Zgoraj navedeno temelji na predpisih iz zakona z dne 25. novembra 2004 o poklicu sodnega tolmača (Uradni list, 2017, št. 1505).

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

V Republiki Poljski so za potrjevanje skladnosti prepisov, izvlečkov ali kopij z določenim dokumentom pristojni notarji. Zgoraj navedeno temelji na predpisih iz zakona z dne 14. februarja 1991 o notariatu (Uradni list, 2017, št. 2291, ter 2018, št. 398, 723 in 1496).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

a) lastnosti overjenih prevodov: na dokument s prevodom sodni tolmač odtisne žig, na robu katerega sta njegova ime in priimek, v sredini pa navedba jezika, iz katerega oziroma v katerega lahko prevaja, in številka vpisa na seznam sodnih tolmačev. Vsi overjeni prevodi vsebujejo tudi številko, pod katero so vpisani v register sodnih tolmačev. Poleg tega mora prevod sodnega tolmača vsebovati informacije, ali je prevod nastal na podlagi izvirnika, drugega prevoda ali kopije ter ali sta bila ta prevod oziroma kopija overjena in kdo ju je overil;

b) lastnosti overjene kopije, ki se sklada z izvirnikom: notarska potrditev skladnosti kopije s predloženim dokumentom se kaže kot klavzula v obliki žiga ali računalniškega odtisa na prevodu dokumenta oziroma na ločenem listu. Če je potrditvena klavzula na ločenem listu, mora biti neločljivo združena z dokumentom, umeščena za tem dokumentom, ne pred njim, kjer sta lista združena, pa mora biti uradni pečat notarja. Klavzula se lahko umesti tudi na isti list kot kopija dokumenta, če je jasno, da je vsebina klavzule ločena od vsebine dokumenta. Če ima dokument, ki se overi, posebne lastnosti (dopise, popravke, poškodovane dele), notar to navede v potrditveni klavzuli. Vsaka potrditvena klavzula mora vsebovati datum in kraj potrditve, navedbo notarskega urada, podpis in žig notarja, na zahtevo pa tudi čas izvedbe notarskega akta.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Lastnosti overjene kopije, ki se sklada z izvirnikom: notarska potrditev skladnosti kopije s predloženim dokumentom se kaže kot klavzula v obliki žiga ali računalniškega odtisa na prevodu dokumenta oziroma na ločenem listu. Če je potrditvena klavzula na ločenem listu, mora biti neločljivo združena z dokumentom, umeščena za tem dokumentom, ne pred njim, kjer sta lista združena, pa mora biti uradni pečat notarja. Klavzula se lahko umesti tudi na isti list kot kopija dokumenta, če je jasno, da je vsebina klavzule ločena od vsebine dokumenta. Če ima dokument, ki se overi, posebne lastnosti (dopise, popravke, poškodovane dele), notar to navede v potrditveni klavzuli. Vsaka potrditvena klavzula mora vsebovati datum in kraj potrditve, navedbo notarskega urada, podpis in žig notarja, na zahtevo pa tudi čas izvedbe notarskega akta.

Zadnja posodobitev: 18/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.