Javne listine

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Portugalščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Rojstvo:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

živetje:

 • potrdila o živetju, ki jih pripravijo notarji (člen 161 zakona o notariatu) ali krajevne skupnosti,

smrt:

 • izpisek iz matične knjige umrlih,

ime in priimek:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

zakonska zveza:

 • izpisek iz rojstne matične knjige z ustrezno opombo,

sposobnost za sklenitev zakonske zveze:

 • potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze,

osebno stanje:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

razveza zakonske zveze:

 • izpisek iz rojstne matične knjige z ustrezno opombo,
 • izpisek iz poročne matične knjige z ustrezno opombo,
 • potrdilo o sporazumni razvezi zakonske zveze, ki ga izda matični urad,
 • potrdilo o razvezi zakonske zveze, ki ga izda sodišče,

prenehanje življenjske skupnosti:

 • izpisek iz rojstne matične knjige z ustrezno opombo,
 • izpisek iz poročne matične knjige z ustrezno opombo,
 • potrdilo o prenehanju življenjske skupnosti, ki ga izda matični urad,
 • potrdilo, ki ga izda sodišče,

razveljavitev zakonske zveze:

 • izpisek iz rojstne matične knjige z ustrezno opombo,
 • izpisek iz poročne matične knjige z ustrezno opombo,

starševstvo:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

posvojitev:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

stalno in/ali začasno prebivališče:

 • potrdilo o prebivališču, ki ga izda krajevna skupnost,

državljanstvo:

 • potrdilo o državljanstvu,

nekaznovanost:

 • potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • izpisek iz matične knjige umrlih,
 • izpisek iz poročne matične knjige,
 • potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze,
 • potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Ni relevantno.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

 • Matični uradi,
 • notarji,
 • krajevne skupnosti,
 • poštno osebje,
 • uradno priznane gospodarske zbornice,
 • pravniki,
 • pravni zastopniki.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

– Overjeni prevodi:

Listinam, napisanim v tujem jeziku, mora biti priložen prevod. Dokument lahko prevede portugalski notar, portugalski konzulat v državi, kjer je bila listina pripravljena, konzulat te države na Portugalskem ali ustrezen prevajalec, ki mora pred notarjem svečano priseči, da je prevod zvest izvirniku.

 • Prevode lahko opravijo tudi gospodarske zbornice, ki so priznane v skladu z uredbo-zakonom št. 244/92 z dne 29. oktobra 1992, oziroma pravniki in pravni zastopniki.

Prevod mora vsebovati navedbo jezika, v katerem je napisan izvirnik, in vključevati izjavo, da je besedilo zvest prevod, ki odraža izvirno besedilo.

Če prevod opravi zapriseženi prevajalec, ki v svoj prevod vloži potrdilo ali ga priloži kot poseben list, mora navesti, na kakšen način je opravil prevod, in informacije, navedene zgoraj. V prevodu mora biti navedeno tudi, katere morebitne pečate ali druge pravne oznake, žige in informacije o plačilu je vseboval izvirnik, jasno pa morajo biti navedene tudi vse morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ugotovljene v besedilu, ki bi listino postavljale pod vprašaj.

– Overjene kopije:

Fotokopirana listina mora vsebovati ali imeti vložene naslednje informacije: izjavo o skladnosti z izvirnikom, datum in kraj izdaje listine, ime in priimek ter podpis osebe, ki overi kopijo, uradni žig ali drug znak, ki potrjuje istovetnost certifikacijskega organa, na primer uradni žig organa izdajatelja.

OPOMBA: Overitve in prevodi listin, ki jih izvedejo gospodarske zbornice, priznane v skladu z uredbo-zakonom št. 244/92 z dne 29. oktobra 1992, ter pravniki in pravni zastopniki, morajo biti, da bi bili veljavni, registrirani v informacijskem sistemu. Poleg zgoraj navedenih elementov morajo zato vsebovati tudi identifikacijsko številko, ki jo ustvari informacijski sistem. – Ministrski odlok (Portaria) št. 657-B/2006 z dne 29. junija 2006.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije morajo vključevati ime in priimek in službeni naziv osebe, ki overi kopijo, ter datum overitve. Organ izdajatelj mora poleg teh informacij listino potrditi z žigom.

Potrdilo o nekaznovanosti vsebuje alfanumerično avtentikacijo in kodo za dostop, ki omogočata preverjanje verodostojnosti izvirnika.

Zadnja posodobitev: 14/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.