Javne listine

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Romunščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Javne listine, ki spadajo na področje uporabe te uredbe so na primer: potrdila o rojstvu, sklenitvi zakonske zveze, smrti, potrdila o stalnem prebivališču, registrirana pri nacionalnem registru prebivalstva (Registrul Național de Evidență a Persoanelor, RNEP), izpiski iz kazenske evidence (ali potrdila s pravno veljavnostjo, ki jih glede vsebine kazenske evidence izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva), potrdila o tem, da je oseba živa, potrdila o državljanstvu ter sodne odločbe v zvezi z osebnimi stanji (razveza, posvojitev itd.).

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Javne listine, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček so: potrdila o rojstvu, ki se jim priloži večjezični standardni obrazec iz Priloge I, potrdila o življenju, ki se jim priloži večjezični standardni obrazec iz Priloge II, potrdila o smrti, ki se jim priloži večjezični standardni obrazec iz Priloge III, potrdila o sklenjeni zakonski zvezi, ki se jim priloži večjezični standardni obrazec iz Priloge IV, potrdila o stalnem prebivališču, registrirana v registru prebivalstva, ki se jim priloži večjezični standardni obrazec iz Priloge X, in izpiski iz kazenske evidence, ki se jim priloži večjezični standardni obrazec iz Priloge XI.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Posodobljen seznam pooblaščenih tolmačev in prevajalcev je na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje tukaj.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Naslednje vrste organov so po nacionalnem pravu pooblaščene za izdelavo overjenih kopij: notarji, notarske zbornice (zbornice lahko izdajajo kopije notarskih aktov, ki jih sestavijo notarji na ozemlju njihove pristojnosti, če je dejavnosti takega notarja prevzela zbornica v skladu z zakonom), romunska diplomatska in konzularna predstavništva v tujini ter sekretariati lokalnih svetov v občinah in mestih, kjer ni notarskih pisarn.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

I. Overjene kopije (v romunskem pravu se imenujejo copii legalizate) je mogoče identificirati na podlagi naslednjih elementov overitve kopije:

 • številka in datum, ko je bila listina sestavljena;
 • ime in priimek notarja/notarske pisarne, ki je pripravila kopijo.

II. Overjene prevode je mogoče identificirati na podlagi naslednjih elementov:

II.A. Če je prevod pripravil pooblaščeni tolmač in prevajalec, katerega podpis je overil notar:

 • na koncu prevoda pooblaščeni tolmač in prevajalec vstavi naslednjo potrditveno klavzulo: „Spodaj podpisani ........... (ime in priimek, kot sta navedena v pooblastilu), tolmač in prevajalec za tuj jezik, pooblaščen na podlagi pooblastila št. ........ z dne ............., ki ga je izdalo romunsko ministrstvo za pravosodje, potrjujem točnost prevoda iz ............. v ................., potrjujem, da je bilo predloženo besedilo v celoti prevedeno, brez izpustov, in da prevod ne izkrivlja vsebine ali pomena listine. Listina, katere prevod se zahteva v celoti/izvlečku ima skupno ...... strani, njen naslov se glasi .................., izdal jo je ................., meni pa je bila predložena v celoti/izvlečku. Prevod listine ima skupno ............. strani in je bil opravljen v skladu s pisno zahtevo št. ............/DD.MM.LLLL. Hrani se pri meni v arhivu. Prejel sem plačilo v višini .......... RON, na podlagi računa oziroma zahtevka za plačilo št. ........ /DD.MM.LLLL. POOBLAŠČENI TOLMAČ IN PREVAJALEC ......................... (Podpis in žig)“.

Prevodu se priloži kopija prevedene listine. Žig in podpis pooblaščenega tolmača in prevajalca se dodata na stične robove sosednjih strani, tako da je žig odtisnjen na vse strani listine, ki so oštevilčene, spete, zašite ali kako drugače zvezane.

 • Sledi overitev podpisa pooblaščenega tolmača/prevajalca, ki jo opravi notar, diplomatsko ali konzularno predstavništvo, s katero se potrjuje izpolnitev bistvenih pogojev, datum (leto, mesec, dan), ime in priimek pooblaščenega tolmača in prevajalca, osebna navzočnost pooblaščenega tolmača in prevajalca oziroma deponacija vzorca podpisa pri notarju, klasifikacija listine, ki se prevaja, v skladu z zakonom in podpis prevajalca na prevodu. Temu sledita podpis in žig notarja. Žig notarja se odtisne na stične robove sosednjih strani, tako da je odtisnjen na vse strani listine.

Opomba: če se listina prevaja iz romunščine v tuj jezik ali iz tujega jezika v drug tuj jezik, se tudi overitev prevoda in notarska overitev podpisa prevajalca navedeta v tujem jeziku prevoda.

II.B. Če je prevod opravil notar (če je tuj jezik njegov materni jezik ali če ga je ministrstvo za pravosodje imenovalo za tolmača ali prevajalca):

 • številka in datum overitve prevoda, ime in priimek notarja, ki je opravil prevod, njegov materni jezik ali, če je ustrezno, številka potrdila o imenovanju za pooblaščenega tolmača in prevajalca, ki ga izda ministrstvo za pravosodje.

Drugi identifikacijski elementi in znaki na prevodih, ki jih opravijo notarji:

 • prevodu se priloži kopija prevedene listine. Žig notarja se doda na stične robove sosednjih strani, tako da je žig odtisnjen na vse strani listine, ki so oštevilčene, spete, zašite ali kako drugače zvezane;
 • na koncu prevoda se vstavi klavzula o overitvi prevoda (izrecno jo ureja zakon, v skladu s Prilogo v nadaljevanju). Ta potrjuje točnost prevoda, dejstvo, da je bilo izvirno besedilo v celoti prevedeno, brez izpustov, ter da prevod ne izkrivlja vsebine ali pomena besedila. Overitev vsebuje tudi sklice na: materni jezik ali, če je ustrezno, številko in datum potrdila o imenovanju za prevajalca in tolmača, jezik overitve, klasifikacijo listine, predložene v prevod, v skladu z zakonom, itd.;
 • sledita podpis in žig notarja.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

 • Overjene kopije je mogoče izdelati iz izvirnih listin ali, če je ustrezno, njihovih kopij (kadar zakon določa, da se strankama notarskega akta izda kopija listine namesto izvirnika).
 • Overjeno kopijo lahko sestavlja celotna listina ali, če je ustrezno, njeni določeni deli. V slednjem primeru se na kopijo navede beseda „IZVLEČEK“ nad prepisom vsebine listine, v overitvi kopije pa se navede ustrezen sklic.
 • Vsebina overitve kopije, ki jo ureja zakon, vključuje: (a) potrdilo, da kopija ustreza predloženi listini, (b) status listine, (c) podpis sekretarja, ki je zvezal listine, in (d) naslov listine, kot je naveden na njej, ali, če ni naveden, ime za pravno razmerje, ki ga vzpostavlja listina.
 • Na fotokopiji listine se neposredno pod besedilom odtisne žig z naslednjim besedilom: „overitev na zadnji strani“ ali, če je ustrezno, „overitev v nadaljevanju“.
 • Overitev se vstavi (odvisno od primera) na zadnjo stran listine, ki se overja (če gre za enostransko listino), ali pod besedilom listine (če se besedilo nadaljuje na zadnji strani ali če se razteza čez več strani).
 • Listine z več stranmi se zašijejo ali drugače pritrdijo skupaj. V takem primeru in kadar se overitev naknadno doda, se žig notarja odtisne med strani listine ali delno na stran listine in delno na dodatek.
 • Overjene kopije, ki se izdajajo iz notarskega arhiva, veljajo šest mesecev (v overitvi se navede vir listine: notarski arhiv ali, če je ustrezno, predložitev strank); overjene kopije listin, ki jih predložijo stranke, nimajo omejitve veljavnosti.
 • Na overitvi je podpis notarja ali sekretarja notarske pisarne, ki je kopijo zvezal z izvirnikom, ali, če je ustrezno, konzula.
 • Na overjeni kopiji je žig notarja ali, če je ustrezno, konzula, ter reliefni odtis.
Zadnja posodobitev: 03/08/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.