Javne listine

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Sprejmejo se uradne listine v slovaškem jeziku in za namene člena 6(1)(a) tudi v češkem jeziku.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Rojstni list, poročni list, mrliški list, potrdilo o spremembi imena in priimka, odločba o spremembi imena in priimka, izjava o priznanju očetovstva, sodba v zvezi z imenom, sodba o razvezi zakonske zveze, sodba o razveljavitvi zakonske zveze, sodba, s katero se mladoletni osebi dovoli sklenitev zakonske zveze, sodba v postopku za ugotovitev očetovstva/materinstva, sodba v zvezi s posvojitvijo, sodba, s katero se oseba razglasi za mrtvo, potrdilo o prebivališču za slovaške državljane, potrdilo o prebivališču za tuje državljane, potrdilo o slovaškem državljanstvu (izdano samo na papirju), izpisek iz kazenske evidence

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Rojstni list, poročni list, mrliški list, sodba, s katero se oseba razglasi za mrtvo, sodba, s katero se mladoletni osebi dovoli sklenitev zakonske zveze, sodba o razvezi zakonske zveze, sodba o razveljavitvi zakonske zveze, potrdilo o prebivališču za slovaške državljane, izpisek iz kazenske evidence

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Seznam prevajalcev je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje Slovaške republike.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Notarji in notarski kandidati:

– notarji: na spletišču Notarske zbornice Slovaške republike (Notárska komora Slovenskej republiky) (iskanje je mogoče v slovaščini ter v angleščini, nemščini, francoščini in madžarščini);

– notarski kandidati: ni posebnega seznama; delajo pod pristojnostjo notarja.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

(A) Overjeni prevodi

i. Overjeni prevodi, ki jih opravijo prevajalci, vpisani na seznam prevajalcev, vsebujejo zaznamek prevajalca (prekladateľská doložka). V skladu s členom 23(4) zakona št. 382/2004 mora zaznamek prevajalca vsebovati identifikacijske podatke prevajalca, navedbo področja, na katerem je prevajalec pooblaščen za opravljanje prevajalskih dejavnosti, zaporedno številko, pod katero je bil prevod vpisan v knjigo prevedenih listin, in izjavo prevajalca, da je seznanjen s posledicami namerno napačnega prevoda. Vsak overjen prevod je mogoče identificirati z 12-mestno številko prevoda na spletni strani Ministrstva za pravosodje Slovaške republike.

ii. Overjene prevode izdela oz. prevode overi diplomatsko ali konzularno predstavništvo v skladu s členom 14e(1)(d) zakona št. 151/2010, če gre za prevode listin, ki jih je izdala tretja država, v slovaški jezik za konzularne potrebe. Uslužbenci diplomatskega ali konzularnega predstavništva lahko zavrnejo izdelavo ali overitev takega prevoda, če jezika, v katerem je bila listina sestavljena, ne znajo dovolj dobro.

(B) Overjene kopije

i. Kopije, ki jih overi notar ali notarski pripravnik, morajo vsebovati overitveno klavzulo (osvedčovacia doložka), v kateri mora biti v skladu s členom 57(2) zakona št. 323/1992 navedeno:

(a) ali se kopija dobesedno ujema z listino, na podlagi katere je bila izdelana, ali je ta listina izvirnik ali overjena kopija in iz koliko listov je sestavljena,

(b) število listov kopije,

(c) ali gre za popolno ali delno kopijo,

(d) ali so bile v predloženi listini izvedene kakršne koli spremembe, dopolnitve, vstavki ali črtanje, ki bi lahko ogrozili njeno verodostojnost,

(e) ali so bili na kopiji izvedeni kakršni koli popravki neskladnosti s predloženo listino,

(f) kraj in datum izdaje,

(g) podpis notarja, ki overja listino, ali uslužbenca, ki ga je pooblastil ta notar, in uradni žig notarja.

ii. Kopije, ki jih overijo diplomatska predstavništva Slovaške republike, morajo vsebovati overitveno klavzulo (v slovaščini), ki mora biti v skladu s členom 14e(2) zakona št. 151/2010 opremljena z okroglim uradnim žigom diplomatskega ali konzularnega predstavništva premera 36 mm, na katerem je državni emblem, ter s podpisom pooblaščenega uslužbenca diplomatskega ali konzularnega predstavništva. Če ima listina, ki se overja, dva ali več listov, morajo biti speti z vrvico; konca vrvice morata biti prekrita z nalepko ter opremljena z uradnim žigom diplomatskega ali konzularnega predstavništva.

V skladu s členom 14e(1)(a) zakona št. 151/2010 mora za namene potrditve, da je kopija listine skladna s predloženim izvirnikom, overitvena klavzula vsebovati:

(a) zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v posebno evidenco,

(b) izjavo, da se kopija ujema s predloženo listino,

(c) število listov in strani, ki jih vsebuje kopija listine, in ali gre za popolno ali delno kopijo listine,

(d) kraj in datum overitve,

(e) pravilni znesek pristojbine za overitev, kot je določen v relevantni zakonodaji,

(f) ime, priimek, funkcijo in podpis zaposlenega, ki je listino overil.

Vzorec overitvene klavzule:

Številka .................. Pristojbina ...............

S tem se potrdi, da ta popolna

(delna) fotokopija/kopija, sestavljena iz ....

strani, ustreza predloženemu

izvirniku, sestavljenemu iz .....................................

strani.

Nepravilnosti, popravki ......................

V ......................... dne .......................

Žig .....................................................

iii. Overjene kopije, ki jih izdajo okrožni in občinski uradi, morajo vsebovati overitveno klavzulo, ki v skladu s členom 7(2) zakona št. 599/2001 vsebuje:

(a) izjavo, da se kopija ujema s predloženo listino,

(b) število listov in strani, ki jih vsebuje kopija listine,

(c) zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v evidenco overitev,

(d) datum in kraj overitve ter po potrebi čas predložitve dokumenta.

Upoštevajte, da v skladu s členom 5 zakona št. 599/2001 okrožni in občinski uradi ne izdajajo overjenih kopij za uporabo v tujini.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije (in fotokopije) razen overitvene klavzule notarja ali notarskega kandidata nimajo posebnih značilnosti.

Zadnja posodobitev: 28/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.