Javne listine

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

V Sloveniji je uradni jezik slovenščina. Zgolj na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina (11. člen Ustave Republike Slovenije).

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe:

- izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
- potrdilo, da je oseba živa,
- izpisek iz matičnega registra o smrti,
- izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi/partnerski zvezi,
- potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču,
- potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček:


- rojstvo (priloga I),
- da je oseba živa (priloga II),  
- smrt (priloga III),
- sklenitev zakonske zveze (priloga IV)
- sposobnost za sklenitev zakonske zveze (priloga V),
- registrirana partnerska skupnost (priloga VII),
- status registrirane partnerske skupnosti (priloga IX),
- stalno prebivališče in/ali prebivališče (priloga X),
- nekaznovanost (priloga XI)."

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo:

Usposobljene osebe za izdelavo overjenih prevodov javnih listin so v skladu s slovensko zakonodajo sodni tolmači. Povezava na posodobljen seznam sodnih tolmačev, objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij:

Organi, ki so po pravu Republike Slovenije pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij, so notarji, katerih evidenco vodi Notarska zbornica Slovenije, ki je objavljena na spletni strani Notarske zbornice Slovenije: https://www.notar-z.si/poisci-notarja pa tudi drugi organi (upravne enote), ki v okviru upravnega poslovanja lahko overijo prepis ali kopijo. Kontaktni podatki upravnih enot so na povezavi: http://www.upravneenote.gov.si/.

Če uradna oseba, ki overja prepis ali kopijo, ne razume jezika, v katerem je listina napisana, lahko odredi, da primerja prepis ali kopijo z izvirno listino sodni tolmač. Imenik sodnih tolmačev je dosegljiv na spletni povezavi Ministrstva za pravosodje: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije:

Overjene prevode in overjene kopije je mogoče prepoznati z vizualnim pregledom, saj ima vsak prevod in kopija priložen žig sodnega tolmača ali notarja, kar jasno pomeni, da gre za prevod ali kopijo dokumenta.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Glej točko f.

Zadnja posodobitev: 05/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.