Javne listine

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Španščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Člen 2 Uredbe določa, da se uporablja za listine, navedene v nadaljevanju in poimenovane javne listine, ali načine njihove pridobitve. Rojstvo: rojstni list. Standardni vzorec. (b) Da je oseba živa: potrdilo o živetju in osebnem stanju je dokument, ki potrjuje, da je oseba živa, in opredeljuje njen zakonski stan. Dejstvo, da je oseba živa, in zakonski stan osebe, tj. ali je samska, ovdovela ali razvezana, potrdi matičar (potem ko se zadevna oseba zglasi pri njem). Oseba lahko dokaže, da je živa, tudi z zglasitvijo pri notarju, ki običajno sestavi notarsko listino o prisotnosti. Zakonski stan osebe, tj. ali je samska, ovdovela ali razvezana, se potrdi z zapriseženo izjavo ali uradno potrditvijo pred matičarjem ali z notarsko listino. Ti postopki, pri katerih je potrebna osebna navzočnost, se lahko opravijo tudi pred matičarjem v kraju stalnega prebivališča, postopki po pooblaščencu pa pred sodnikom v kraju stalnega prebivališča zadevne osebe ali njenega zastopnika, pa tudi pred notarjem. (c) Smrt: izpisek iz matičnega registra. Standardni vzorec. (d) Ime: izpisek iz matičnega registra (o rojstvu). (e) Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in zakonskim stanom: potrdilo o osebnem stanju ne obstaja; uporablja se rojstni list. Za zakonsko zvezo izpisek iz matičnega registra. Za dokaz zakonskega stanu zadostuje tudi poročni list, ki ga izda matičar. Za dokazilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze je treba odpreti spis, na podlagi katerega se izda potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (do 30. junija 2020 se izda na pristojnem matičnem uradu ali, kjer je ustrezno, centralnem matičnem uradu ali konzulatu). Primeri s tujo razsežnostjo (tuji zakonec ali zakonska zveza, sklenjena zunaj Španije) so lahko bolj zapleteni. (f) Razveza, prenehanje življenjske skupnosti in razveljavitev zakonske zveze: izpisek iz matičnega registra, vključno z opombami. (g) Registrirana partnerska skupnost, vključno s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti in statusom registrirane partnerske skupnosti: potrdilo upravnega organa, pristojnega za registracijo partnerskih skupnosti, ali, kjer je to ustrezno, notarska listina. (h) Prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti: v španskem procesnem pravu ni opredeljeno niti prenehanje življenjske skupnosti niti prenehanje registrirane partnerske skupnosti. Dokazilo o registraciji ali prenehanju registrirane partnerske skupnosti je potrdilo o registraciji neporočenih parov, ki v Španiji ni harmonizirano, ali notarska listina (kraljeva zakonska uredba št. 8/2015 z dne 30. oktobra, prenovljena različica zakona o socialni varnosti, člen 221). (i) Starševstvo: izpisek iz matičnega registra. (j) Posvojitev: izpisek iz matičnega registra. (k) Stalno prebivališče in/ali prebivališče: izpisek iz občinskega registra za stalno prebivališče; občinsko potrdilo ali notarska listina za prebivališče. (l) Državljanstvo: izpisek iz matičnega registra. (m) Nekaznovanost, pod pogojem, da javne listine glede tega dejstva za državljana Unije izdajo organi države članice tega državljana: potrdilo ministrstva za pravosodje. Javne listine, katerih predložitev se lahko zahteva od državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani, če želijo voliti ali biti voljeni na volitvah v Evropski parlament ali na občinskih volitvah v državi članici, kjer prebivajo, pod pogoji iz Direktive 93/109/ES oziroma Direktive Sveta 94/80/ES: izpisek iz občinskega registra.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Seznam javnih listin, ki jih izdaja Španija in jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček:

(a) izpiski iz matičnega registra o:

rojstvu;

dejstvu, da je oseba živa;

smrti;

sklenjeni zakonski zvezi;

zakonskem stanu;

sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;

(b) kazenska evidenca.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Ministrstvo za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje objavi seznam zapriseženih prevajalcev, ki ga je treba obvezno uporabljati (šestnajsta dodatna določba (uradni prevodi in tolmačenja) zakona št. 2/2014 z dne 25. marca o državni zunanji službi in delovanju). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

V zvezi z verodostojnimi kopijami javnih listin so organi, pristojni za uporabo Uredbe, notarji in matičarji, vsak na svojem področju pristojnosti.

Overjene kopije se nanašajo na verodostojne kopije javnih listin, ki jih izdela organ, ki jih izda ali odobri. Praviloma se pošiljajo kopije notarskih listin ter potrjene ali overjene kopije sodnih dokumentov. Kjer je to ustrezno, z dokazilom o njihovi zavezujoči naravi. Členi 134, 501, 502 in 504 zakona št. 1/2000 z dne 7. januarja o civilnem postopku.

Upravni dokumenti se pošiljajo na podlagi overitve izdanega sklepa. Člen 52 zakona št. 39/2015 z dne 1. oktobra o običajnem upravnem postopku javnih uprav.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

V nekaterih primerih obrazci (potrdila o osebnem stanju) obstajajo, v drugih pa standardnega vzorca ni. Če obrazca ni, se overjenemu prevodu priloži kopija ali overjen prepis.

Overjeni prevodi so urejeni z zakonom št. 2/2014 z dne 25. marca o državni zunanji službi in delovanju, šestnajsta dodatna določba (Uradni list 74, 26. marec 2014).

Notarsko overjene kopije se izdajo na notarskem papirju, ki ga vsakemu posameznemu notarju dobavlja državna kovnica (Fábrica Nacional de Moneda – FNMT), na katerega se prilepi posebni varnostni žig, ki ga izda generalni svet notarjev (Consejo General del Notariado), poleg žiga, odtisnjenega s črnilom, ter znaka, podpisa in začetnic notarja. Na notarskem papirju je natisnjen hologram državne kovnice.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Notarsko overjene kopije morajo biti takoj prepoznavne na podlagi notarskih listov z oštevilčenim žigom in notarjevega podpisa. Poleg notarskega žiga, odtisnjenega s črnilom, je na listu tudi varnostni žig, overjene kopije izvirnikov pa morajo biti opremljene tudi s posebnim kolkom (sello de legitimaciones). Notar podpiše in parafira dokumente, ki so mu zaupani. Uredba (EU) 2016/1191 in torej informacije, ki jih je treba overiti, se očitno nanašajo na sodne in upravne dokumente v papirni obliki, ki so natisnjeni z uporabo standardnih vzorcev v zvezi z matičnim registrom (z regionalnimi različicami). Vendar pa se ne sme pozabiti na obširno izvajanje postopkov e-uprave v Španiji, ki omogočajo potrjevanje elektronskih oznak, povezanih z izdajateljevim elektronskim podpisom, in vključevanje takih postopkov v evropska načela e-uprave (zakon št. 39/2015 z dne 1. oktobra o običajnem upravnem postopku javnih uprav in zakon št. 42/2015 z dne 5. oktobra o spremembi zakona št. 1/2000 z dne 7. januarja o civilnem postopku).

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.