Offentliga handlingar

Nationell information och webbformulär för förordning (EU) 2016/1191

I juli 2016 antog EU en förordning om förenklad cirkulation av vissa officiella handlingar mellan EU-länder. Förordningen har som mål att minska byråkratin och kostnaderna för medborgarna när de behöver visa upp en officiell handling som utfärdats av myndigheter i ett EU-land för myndigheter i ett annat EU-land. Enligt förordningen måste officiella handlingar (exempelvis ett födelsebevis eller ett äktenskapsbevis) som utfärdats i ett EU-land godtas som äkta i ett annat EU-land utan att handlingarna behöver vara försedda med en äkthetsstämpel (apostill). De officiella handlingar som omfattas av förordningen är framför allt folkbokföringshandlingar (exempelvis handlingar som rör födelse, dödsfall, äktenskap, registrerat partnerskap och adoption), men även handlingar som rör bostadsort samt avsaknad av noteringar i kriminalregister.

Förordningen avskaffar även skyldigheten att alltid tillhandahålla bestyrkta kopior och auktoriserade översättningar av officiella handlingar som utfärdats i ett annat EU-land. Förordningen inför en möjlighet att använda valfria flerspråkiga standardformulär som kan bifogas de officiella handlingarna. På så sätt undviker man kraven på översättning. Förordningen reglerar inte ett EU-lands erkännande av innehållet och effekterna av en officiell handling som utfärdats i ett annat EU-land. Erkännandet av sådant innehåll och sådana effekter beror på lagstiftningen i det mottagande landet. Förordningen börjar gälla den 16 februari 2019.

Senaste uppdatering: 09/07/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.