Offentliga handlingar

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Tyska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Domar, beslut, förklaringar och förelägganden från domstolar och åklagarkontor.

I enlighet med artikel 2.1 även följande officiella handlingar:

a)  Födelsebevis (Geburtsurkunde), registerutdrag över födslar (Teilauszug Geburt).

c)  Dödsattest (Sterbeurkunde), registerutdrag över dödsfall (Teilauszug Tod).

d)  Beslut om beviljande av namnbyte (Namensänderungsbescheid).

e)  Vigselbevis (Heiratsurkunde), intyg om behörighet att ingå äktenskap (Ehefähigkeitszeugnis), registerutdrag om förekomst av äktenskap (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller ett registrerat partnerskap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

f)  Beslut om äktenskapsskillnad (Scheidungsbeschluss), beslut om annullering av äktenskap (Aufhebungsbeschluss der Ehe), domstolsförklaring om att ett äktenskap är ogiltigt (gerichtliche Nichtigerklärung).

g)  Intyg om registrerat partnerskap (Partnerschaftsurkunde), bekräftelse på behörighet att ingå registrerat partnerskap (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), registerutdrag om förekomst av äktenskap (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller ett registrerat partnerskap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

h)  Beslut om upplösning av ett registrerat partnerskap (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), domstolsförklaring om att ett registrerat partnerskap är ogiltigt (gerichtliche Nichtigerklärung).

k)  Bekräftelse på införande i folkbokföringsregistret (Meldebestätigung).

l)  Intyg om medborgarskap (Staatsbürgerschaftsnachweis).

m)  Utdrag ur kriminalregistret (Strafregisterbescheinigung).

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Inom offentlig förvaltning kan formulär som fungerar som översättningsstöd bifogas följande officiella handlingar (i enlighet med artikel 7.1):

a)  Födelsebevis (Geburtsurkunde), registerutdrag över födslar (Teilauszug Geburt).

c)  Dödsattest (Sterbeurkunde), registerutdrag över dödsfall (Teilauszug Tod).

e)  Vigselbevis (Heiratsurkunde), intyg om behörighet att ingå äktenskap (Ehefähigkeitszeugnis), registerutdrag om förekomst av äktenskap (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller ett registrerat partnerskap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

g)  Intyg om registrerat partnerskap (Partnerschaftsurkunde), bekräftelse på behörighet att ingå registrerat partnerskap (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), registerutdrag om förekomst av äktenskap (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller ett registrerat partnerskap (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

På det rättsliga området är inget av de flerspråkiga formulären relevanta.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

I Österrike kan auktoriserade översättningar utföras av personer som är registrerade i förteckningen över auktoriserade tolkar och domstolstolkar. Denna (kontinuerligt uppdaterade) förteckning över domstolstolkar finns på:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

En bestyrkt avskrift (eller bestyrkt kopia) är en handling som bekräftas överensstämma med originalet. Bekräftelsen görs av

en person som har bemyndigats att utfärda officiella handlingar (t.ex. en notarie (Notarin/Notar)),

distriktsdomstolen (Bezirksgericht) eller

den utfärdande myndigheten (inte alltid och inte alla myndigheter).

På det rättsliga området kan bestyrkta kopior utfärdas av:

a) domstolar (en förteckning över dessa finns på det federala justitieministeriets webbplats https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html.

och

b) notarier (en förteckning över notarier finns på den österrikiska notariekammarens webbplats https://www.notar.at/de/.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Auktoriserade översättningar:

Enligt § 190.1 i lagen om rättsvårdsärenden (Außerstreitgesetz) måste bestyrkandet av att en översättning exakt överensstämmer med originalet göras av en auktoriserad domstolstolk som ska förse översättningen med sin namnunderskrift och sitt sigill (§§ 14 och 8.5 i lagen om sakkunniga och tolkar (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)).

Mer information om hur auktoriserade översättningar ska se ut finns på webbplatsen för det österrikiska förbundet för auktoriserade domstolstolkar (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher) på https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Domstolars utfärdande av bestyrkta kopior:

Att

1. offentliga handlingar i pappersform överensstämmer med elektroniska eller andra avskrifter (kopior) av dessa eller att

2. elektroniska offentliga handlingar överensstämmer med pappersutskrifter av dessa,

om dessa inges till en domstol, måste bestyrkas av domstolen. Domstolen måste utan problem kunna läsa handlingarna med hjälp av den tekniska utrustning som den förfogar över.

Beroende på typ av ansökan ska bestyrkandet göras på en papperskopia av pappershandlingen, som utarbetats i domstolen eller ingående granskats i domstolen, eller på en pappersutskrift som domstolen gjort av den elektroniska handlingen (en bestyrkt papperskopia), eller – beroende på tillgången på lämplig teknik och personal – på en elektronisk kopia av pappershandlingen (en bestyrkt elektronisk kopia).

I samtliga fall ska bestyrkandet innehålla följande uppgifter:

1. Plats och datum för bestyrkandet.

2. Huruvida den officiella handlingen är en pappershandling eller en elektronisk handling, och huruvida det rör sig om en originalhandling, en bestyrkt kopia, en avskrift, en annan kopia eller en utskrift.

3. Huruvida kopian, avskriften eller utskriften avser hela eller endast en del av den officiella handlingen.

Bestyrkandet ska även innehålla följande uppgifter, om dessa inte redan framgår av kopian, avskriften eller utskriften:

1. Huruvida den officiella handlingen är försedd med namnunderskrifter, säkerhetsdetaljer eller stämplar, och i så vall vilka.

2. I förekommande fall, att handlingen är sönderriven eller att det råder stor tveksamhet kring dess fysiska form.

3. I förekommande fall, att det syns att delar av handlingen har ändrats, strukits, införts eller lagts till i marginalen.

Notariers utfärdande av bestyrkta kopior:

En notarie är bemyndigad att bestyrka att en pappershandling eller en elektronisk avskrift av en pappersutskrift överensstämmer med originalet av en officiell handling om han eller hon tydligt kan läsa handlingen. För att en notarie ska kunna bestyrka att en elektronisk kopia, en fotostatkopia eller en liknande kopia av en officiell handling, en ritning, en bild eller liknande överensstämmer med originalet räcker det att kopian har gjorts under överinseende av notarien. Om en sådan kopia inte återger en hel sida måste det på kopian framgå vilka delar som inte tagits med. Detsamma gäller för pappersutskrifter av elektroniska officiella handlingar.

Notarien måste noggrant jämföra avskriften eller kopian med originalet av den officiella handlingen och på pappersavskriften (kopian) eller pappersutskriften ange att kopian överensstämmer med originalet, eller bifoga en förklaring till den elektroniska avskriften om att kopian överensstämmer med originalet.

Bestyrkandet ska även innehålla följande uppgifter:

1. Huruvida den officiella handlingen är en pappershandling eller en elektronisk handling, och huruvida det rör sig om en originalhandling, en bestyrkt kopia, en avskrift, en annan kopia eller en utskrift.

2. Huruvida den officiella handlingen är försedd med namnunderskrifter, säkerhetsdetaljer eller stämplar, och i så fall vilka.

3. Huruvida kopian, avskriften eller utskriften återger hela den officiella handlingen eller endast en del av denna, och i så fall vilken.

4. I förekommande fall, att handlingen är sönderriven eller att det råder stor tveksamhet kring dess fysiska form.

5. I förekommande fall, att det syns att delar av handlingen har ändrats, strukits, införts eller lagts till i marginalen. De uppgifter som avses i punkterna 2 och 5 är inte obligatoriska om det rör sig om en fotostatkopia eller en kopia som framställts på liknande sätt och de aktuella omständigheterna tydligt framgår av kopian.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Se punkt f.

Senaste uppdatering: 17/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.