Offentliga handlingar

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Lokala myndigheters språkanvändning styrs av Belgiens lagstiftning om språkanvändningen i förvaltningsärenden (lag av den 2 augusti 1963 om språkanvändningen i förvaltningsärenden och kungligt dekret av den 18 juli 1966 om samordning av lagar om språkanvändningen i förvaltningsärenden).

I lagstiftningen anges vilket eller vilka språk medborgarna får använda sig av när de lämnar in handlingar till en myndighet.

Belgien har fyra språkregioner: den nederländska språkregionen, den franska språkregionen, den tyska språkregionen och den tvåspråkiga huvudstadsregionen Bryssel (artikel 2 i lagen om språkanvändningen i förvaltningsärenden). Inom varje språkregion godtar de lokala myndigheterna endast handlingar som lämnas in på den regionens språk.

 • Den nederländska språkregionen:

Kommunerna i provinserna Antwerpen, Limburg, Östflandern, Västflandern och Flamländska Brabant.

bör handlingar inges på nederländska.

Undantag: I kommunerna Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen och Ronse

bör handlingar inges på nederländska, men får inges på franska.

 • Den franska språkregionen:

I kommunerna i provinserna Hainaut, Luxemburg, Namur, Liège (med undantag av det tysktalande området) och Vallonska Brabant

bör handlingar inges på franska.

Undantag: I kommunerna Soignies, Enghien, Mouscron och Comines-Warneton

bör handlingar inges på franska, men får inges på nederländska.

Undantag: I kommunerna Malmedy och Waimes

bör handlingar inges på franska, men får inges på tyska.

 • Tyska språkregionen:

I kommunerna Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren och Sankt Vith

bör handlingar inges på tyska men, får inges på franska.

 • Huvudstadsregionen Bryssel:

I kommunerna Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bryssel, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert och Woluwe-Saint-Pierre

får handlingar inges på nederländska eller franska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

1) Intyg om civilstånd (utfärdade av belgiska kommuner och av diplomatiska beskickningar och konsulat)

 • Födelsebevis.
 • Vigselbevis.
 • Adoptionsbevis.
 • Erkännande av faderskap.
 • Dödsattest.
 • Intyg om byte av efternamn.
 • Intyg om byte av förnamn.
 • Intyg om äktenskapsskillnad.
 • Intyg om att en person är försvunnen.
 • Intyg om belgiskt medborgarskap.
 • Intyg om dödsfödsel.
 • Erkännande av faderskap till ett ofött barn.
 • Intyg om förklaring av val av efternamn.
 • Intyg om byte av registrerat kön.
 • Intyg om återkallande av adoption, intyg om förnyad adoption, intyg om ett andra byte av registrerat kön eller intyg om avregistrering.

2) Domstolsavgöranden

 • Dom som komplement till födelsebevis
 • Dom om fastställande av föräldraskap (efterforskning av moderskap, faderskap eller ”medmoderskap”)
 • Dom om bestridande av föräldraskap (moderskap, faderskapspresumtion eller ”medmoderskap”, erkännande från modern, fadern eller ”medmodern”)
 • Domstols tillstånd till adoption

3) Utdrag ur det centrala kriminalregistret

 • Förutsatt att utdraget inte anger några domar och därmed visar att det saknas noteringar i kriminalregistret:
  • Utdrag ur det centrala kriminalregistret utfärdat enligt artikel 595 i straffprocesslagen.
  • Utdrag ur det centrala kriminalregistret utfärdat enligt artikel 596.1 i straffprocesslagen.
  • Utdrag ur det centrala kriminalregistret utfärdat enligt artikel 596.2 i straffprocesslagen.
 • I Belgien utfärdas utdrag som ska användas av privatpersoner vanligtvis av de kommunala myndigheterna, som har varit anslutna till det centrala kriminalregistret sedan den 1 januari 2018. Det centrala kriminalregistret utfärdar endast i undantagsfall intygen direkt (t.ex. för utländska invånare, diplomater eller juridiska personer).

4) Intyg utfärdade av konsulära beskickningar

 • Intyg om avsaknad av äktenskapshinder.
 • Intyg om civilstånd (äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap, registrerat partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap).
 • Bevis på hemvist (hemvist och/eller bosättning, med eller utan adresshistorik).
 • Intyg om medborgarskap.
 • Registerutdrag.
 • Intyg om hushållets sammansättning.
 • Intyg om namnkonkordans.

5) Intyg utfärdade av kommuner/den federala inrikesmyndigheten (SPF Intérieur/FOD Binnenlandse Zaken)

 • Intyg om en persons huvudsakliga bostadsort.
 • Intyg om en persons huvudsakliga bostadsort med adresshistorik.
 • Intyg om att en person är i livet.
 • Intyg om belgiskt medborgarskap.
 • Intyg om att personer är stadigvarande sammanboende.
 • Äktenskapsförord.
 • Belgiskt valbevis.
 • Registerutdrag.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

1) Kopior på intyg om civilstånd

Utfärdade av kommuner och konsulära beskickningar:

– Födelsebevis.

– Vigselbevis.

– Dödsattest.

2) Utdrag ur det centrala kriminalregistret

– Intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret.

3) Intyg utfärdade av konsulära beskickningar

– Intyg om behörighet att ingå äktenskap.

– Äktenskapsstatus.

4) Intyg utfärdade av kommuner/den federala inrikesmyndigheten

– Intyg som visar en persons huvudsakliga bostadsort –> Bilaga X.

– Intyg som visar en persons huvudsakliga bostadsort med adresshistorik –> Bilaga X.

– Dödsattest –> Bilaga II.

– Intyg om att personer är stadigvarande sammanboende –> Bilaga VII.

– Äktenskapsförord ––> Bilaga X.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franska är dock redan färdig.

För närvarande finns det ingen förteckning över auktoriserade översättare i Belgien.

Lagen av den 10 april 2014 om ändring av olika bestämmelser i syfte att upprätta ett nationellt register över juridiskt sakkunniga och upprättande av ett nationellt register över auktoriserade översättare, tolkar och kombinerade översättare/tolkar trädde i kraft den1 december 2016.

I lagen anges att ett nationellt register ska upprättas över auktoriserade översättare, tolkar och kombinerade översättare/tolkar. Det nationella registret har dock ännu inte tagits i drift.

En ny lag om ytterligare utveckling av det nationella registret håller på att utarbetas. Så snart lagen har antagits och det nationella registret har tagits i drift kommer Belgien att skicka en länk till det nationella registrets webbplats till kommissionen. Webbplatsen kommer att göra det lättare för alla att hitta en auktoriserad översättare för det språk de behöver i sin region, även om inte all information om auktoriserade översättare kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

1) Intyg om civilstånd

–        Kommuner.

–        Utdrag direkt från databasen över intyg om civilstånd (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC/Databank voor de akten van de burgerlijke stand, DABS).

–        Belgiska ambassader och konsulat.

–        Federala utrikesmyndigheten – Direktoratet för personliga rättigheter (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes/FOD buitenlands zaken – Directie Personenrecht).

2) Intyg från kommunala myndigheter/den federala inrikesmyndigheten (med hjälp av ”Mon dossier”/Mijn dossier”)

–        Den federala inrikesmyndigheten – Generaldirektoratet för institutioner och befolkning – Nationellt register (Direction générale Institutions et Population – Registre national/Algemene directie Instellingen en Bevolking – Nationaal register).

3) Utdrag ur det centrala kriminalregistret

”Kopior” av ett utdrag ur kriminalregistret kan inte bestyrkas som autentiska kopior. Endast originalutdraget betraktas som autentiskt.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Information om utdrag och intyg (ej bestyrka kopior)

1) Intyg om civilstånd

–        Kommunens logotyp ELLER BAEC-/DABS-logotypen ELLER den konsulära beskickningens logotyp och Belgiens logotyp.

–        Elektronisk stämpel från BAEC/DABS + länk/streckkod som ska användas för att kontrollera att kopian eller utdraget utfärdades av BAEC/DABS.

2) Intyg från den federala inrikesmyndigheten (med hjälp av ”Mon dossier”/Mijn dossier”)

Kungariket Belgiens sigill (elektroniska stämpel) och orden ”SPF Intérieur – Registre national/FOD Binnenlandse Zaken – Nationaal register” förekommer på varje handling.

Filerna är i pdf-format och bär det nationella registrets signatur och alla officiella logotyper.

Den elektroniska stämpeln förekommer i bokstäverna ”IBZ” i rubriken.

3) Utdrag ur det centrala kriminalregistret

–        Utdrag utfärdade av kommunala myndigheter.

Utdraget måste vara daterat och undertecknat av de kommunala myndigheterna (artikel 10 i kungligt dekret av den 21 november 2016).

För närvarande måste utdragen alltid vara försedda med en autentisk stämpel, datum och borgmästarens eller hans eller hennes ställföreträdares underskrift.

Eftersom utdragen tas från det centrala kriminalregistret är de även alltid försedda med en synlig (skannad) underskrift av direktören för det centrala kriminalregistret.

Flera kommuner utfärdar redan utdrag i elektronisk form.

–        Utdrag utfärdade av det centrala kriminalregistret.

Handlingen är försedd med det centrala kriminalregistrets stämpel och (den registrerade) underskriften av den tjänsteman som utfärdade utdraget.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Inga utöver de som anges ovan

Senaste uppdatering: 08/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.