Offentliga handlingar

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Översättning krävs inte när det offentliga dokumentet är upprättat på bulgariska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

  1. Födelseattest – födelseattest efter svag adoption, utdrag ur födelseattest, fullständig kopia av födelseattest, bestyrkt kopia av födelseattest.
  2. Dödsfall – kopia av dödsattest, fullständig kopia av dödsattest, bestyrkt kopia av dödsattest, domstolsbeslut.
  3. Namn – identitetshandling för en person med olika namn, domstolsbeslut.
  4. Äktenskap, däribland behörighet att ingå äktenskap, eller civilstånd – civiläktenskapsbevis, kopia av äktenskapsbevis, fullständig kopia av äktenskapsbevis, bestyrkt kopia av äktenskapsbevis, äktenskapsbevis som utfärdats till en bulgarisk medborgare som är gift utomlands, intyg om civilstånd, intyg om civilstånd som inbegriper make/maka och barn.
  5. Skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap – domstolsbeslut, utdrag ur äktenskapsbevis, med angivande i kommentarsfältet av i vilken form äktenskapet upplöstes och vilken dag det upplöstes.
  6. Ursprung – domstolsbeslut, intyg om civilstånd, make/maka och barn, intyg om make/maka och familjeband, intyg om moderns biologiska barn.
  7. Adoption – domstolsbeslut, födelseattest (vid svag adoption), kopia av födelseattest (vid svag adoption), fullständig kopia av födelseattest (vid svag adoption), bestyrkt kopia av födelseattest (vid svag adoption).
  8. Hemvist och/eller bosättning – intyg om permanent adress, intyg om aktuell adress, intyg om ändring av permanent adress, intyg om ändring av nuvarande adress.
  9. Medborgarskap – intyg om förekomsten av bulgariskt medborgarskap, intyg om erhållande av bulgariskt medborgarskap.

10.  Avsaknad av kriminalregister – kriminalregisterintyg som intygar att personen inte har dömts (mall 1 i bilaga 2 till artikel 45.1 i förordning nr 8 av den 26 februari 2008 om kriminalregisterkontorens funktion och organisation).

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Bilaga I får tillämpas på en födelseattest, en födelseattest efter svag adoption eller ett utdrag ur en födelseattest.

Bilaga III får tillämpas på ett utdrag ur en födelseattest.

Bilaga IV får tillämpas på ett äktenskapsbevis eller utdrag ur ett äktenskapsbevis.

Bilaga V får tillämpas på det äktenskapsbevis som utfärdats till en bulgarisk medborgare som är gift utomlands.

Bilaga VI får tillämpas på intyg om civilstånd, eller ett intyg om civilstånd som inbegriper make/maka och barn.

Bilaga X får tillämpas på ett intyg om permanent adress och ett intyg om aktuell adress.

Bilaga XI får tillämpas på ett kriminalregisterintyg som intygar att personen inte har dömts (mall 1 i bilaga 2 till artikel 45.1 i förordning nr 8 av den 26 februari 2008 om kriminalregisterkontorens funktion och organisation).

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Utrikesministeriet för ett register över fysiska personer som arbetar som översättare på individuell basis eller på en översättningsbyrå som utför översättningar av handlingar.

Förteckningen är endast tillgänglig på bulgariska på följande webbplats:

http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Bestyrkta kopior får utfärdas av de myndigheter som utfärdade originaldokumentet.

De officiella handlingarnas kopiors riktighet kan bestyrkas av en notarie eller en biträdande notarie.

Kopior av officiella handlingar får verifieras av personer som inte är notarier men som endast har rätt att utföra notariefunktioner i den mån detta föreskrivs i lag.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

I. Sätt på vilka bestyrkta översättningar kan identifieras

1. Särdragen hos bestyrkta översättningar av bulgariska handlingar som utförts i Republiken Bulgarien och som är avsedda att användas utomlands.

Republiken Bulgariens utrikesministerium har befogenhet att intyga översättarens underskrift på hans eller hennes översättning av bulgariska handlingar till ett främmande språk som är avsedda att användas på ett utländskt lands territorium.

Bestyrkandet görs genom att en rektangulär dekal med uppgifter om översättarens namn, ort och datum för bestyrkandet, avgiftsbeloppet, ett unikt identitetsnummer, underskrift, stämpel och annan relevant information påförs handlingarna.

Översättningarna av handlingar får endast vara originalkopior, tryckta i monokrom på A4-papper. Alla sidor i översättningen måste numreras och paraferas av översättaren. Översättningar är oskiljaktigt kopplade till det vederbörligen bestyrkta och verifierade översatta dokumentet.

I slutet av översättningen ska följande text vara skriven på bulgariska eller på det relevanta främmande språket: ”Jag, undertecknade, …, intygar att min översättning från … till … av det bifogade dokumentet är korrekt. (Beskriv typ av dokument och dess attribut – nummer, serie, datum, bestyrkt och verifierad.) Översättningen består av… sidor. Översättare … (underskrift).

Översättarens namn och underskrift skrivs omedelbart efter textens slut och får inte finnas på en separat sida eller med mellanslag.

Översättningar som innehåller korrigeringar, raderingar och infogad text är ogiltiga. Ingen nationell flagg eller vapensköld är tillåten.

2. Särdragen hos bestyrkta översättningar av handlingar från bulgariska till främmande språk och från främmande språk till bulgariska, som utförs utanför Bulgariens territorium.

När det gäller översättningar av handlingar från bulgariska till främmande språk och från främmande språk till bulgariska som görs utanför Bulgarien, ska översättarens underskrift på översättningen bestyrkas av Bulgariens diplomatiska och konsulära företrädare. Översättningen bifogas originalhandlingen och är försedd med den diplomatiska/konsulära representantens stämpel på tre ställen i mitten av den bifogade delen eller i det övre hörnet av dokumentet, som är vikt på ett sådant sätt att alla sidor i handlingen omfattas och stämplas.

Bestyrkandet görs genom att översättarens underskrift verifieras genom att handlingen förses med en rektangulär stämpel med uppgifter om namn och befattning för den behöriga person som utfärdat bestyrkandet, ort och datum för bestyrkandet, den erlagda avgiften, det konsulära intygets referensnummer, en underskrift och en stämpel.

3. Särdragen hos bestyrkta översättningar av utlandsutfärdade dokument översatta till bulgariska och avsedda att användas i Bulgarien.

På grundval av artikel 21a i reglerna om legalisering, bestyrkande och översättning av handlingar och andra registeruppgifter har notarier i Bulgarien rätt att intyga översättarens underskrift på översättningar av utländska handlingar som översatts till bulgariska och som är avsedda att användas i Bulgarien.

Bestyrkandet görs genom att en rektangulär stämpel med uppgifter om översättarens namn, ort och datum för bestyrkandet, avgiftsbeloppet, ett unikt registreringsnummer, underskrift, stämpel och annan relevant information påförs handlingarna.

I. Sätt på vilka bestyrkta kopior kan identifieras

1. En bestyrkt kopia måste ange vilken myndighet som validerar kopian

– genom tjänstemannens namn och underskrift och myndighetens stämpel, och

– genom att kopian påförs namn och underskrift av notarien/biträdande notarius publicus i enlighet med en godkänd stämpelmall (se följande punkt).

2. För varje intygande om att en kopia av en officiell handling är korrekt ska den utfärdande myndigheten föra in en motsvarande uppgift i sina register.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

När kopior av civilståndshandlingar utfärdas ska kopian vara försedd med det datum då den gjordes samt för- och efternamn på den ansvariga folkbokföringstjänstemannen. Folkbokföringstjänstemannen undertecknar dokumentet och stämplar det med kommunens ordinarie stämpel.

För att intyga att en kopia av en officiell handling är korrekt ska originalet av handlingen lämnas till folkbokföringstjänstemannen av en notarie eller en biträdande notarie. Bestyrkandet görs i enlighet med bilaga 6 till artikel 17 i förordning nr 32 av den 29 januari 1997 om officiella arkiv hos notarier och vid notariebyråer.

Den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . intygar jag, notarie för . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . distrikt (notariekammaren, reg. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) intygar att detta är en autentisk transkribering gjord av. . . . . . . . . . . . . . . av en officiell (privat) handling som skickades till mig av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., bosatt (ort) . . . . . . . . . . . . . . . . . , och intygar att det inte fanns några strykningar, tillägg, korrigeringar eller andra särdrag i originalet. Reg. nr . . . . . . . . . . . . . . Betald avgift: bulgariska lev. . . . .

Notarie:

Senaste uppdatering: 06/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.