Offentliga handlingar

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Kroatien godtar endast officiella handlingar på kroatiska, dvs. officiella handlingar på någon annan EU-medlemsstats officiella språk godtas inte.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Förteckning över de officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning:

– Födelsebevis (rodni list) (bilaga I).

– Dödsattest (smrtni list) (bilaga III).

– Vigselbevis (vjenčani list) (bilaga IV)-

– Intyg om att en person är ogift (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (bilaga VI).

– Intyg om partnerskap (potvrda o životnom partnerstvu) (bilaga VII).

– Intyg om hemvist och/eller bostadsort (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (bilaga X).

– Intyg om avsaknad av notering i kriminalregistret (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (bilaga XI).

Följande bör noteras: De officiella handlingar som det hänvisas till i bilagorna I–VII utfärdas av ministeriet för offentlig förvaltning (Ministarstvo uprave), de handlingar som det hänvisas till i bilaga X utfärdas av inrikesministeriet (Ministarstvo unutarnjih poslova) och de handlingar som det hänvisas till i bilaga XI utfärdas av justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa).

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Förteckning över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som översättningsstöd:

– Födelsebevis (bilaga I).

– Dödsattest (bilaga III).

– Vigselbevis (bilaga IV).

– Intyg om att en person är ogift (bilaga VI).

– Intyg om partnerskap (bilaga VII).

– Intyg om hemvist och/eller bostadsort (bilaga X).

– Intyg om avsaknad av notering i kriminalregistret (bilaga XI).

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Enligt kroatisk lag är rättstolkar behöriga att utföra auktoriserade översättningar.

En länk till den aktualiserade förteckningen över rättstolkar finns på det rättsliga nätverkets webbplats (Sudačka mreža):

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Lng=hr

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Enligt kroatiska rätt kan bestyrkta kopior av officiella handlingar göras av notarier (javni bilježnici). Förteckningen över kvalificerade personer – kallad notariekatalogen (Imenik javnih bilježnika) – sköts av styrelsen (Upravni odbor) för den kroatiska notariekammaren (Hrvatska javnobilježnička komora) och kan konsulteras på kammarens webbplats – http://www.hjk.hr/Uredi

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior kan igenkännas visuellt eftersom varje översättning eller kopia är stämplad och undertecknad av en rättstolk eller notarie, varvid det tydligt anges att det rör sig om en översättning eller kopia.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

En bestyrkt kopias särskilda kännetecken är den utfärdande notariens stämpel och namnteckning.

Senaste uppdatering: 15/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.