Offentliga handlingar

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Grekiska och engelska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

De cypriotiska myndigheterna nämner exempelvis följande handlingar:

Födelse: Födelsebevis

Dödsfall: Dödsattest

Äktenskap: Vigselbevis

Behörighet att ingå äktenskap: Intyg om hinderslöshet att ingå äktenskap

Registrerat partnerskap: Intyg om hinderslöshet att ingå registrerat partnerskap

Bostadsort: Intyg om permanent bostadsort

Upplösning av registrerat partnerskap: Intyg om registrering av en gemensam förklaring om upplösning av ett registrerat partnerskap

Avsaknad av noteringar i kriminalregistret: Intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelsebevis

Dödsattest

Vigselbevis

Intyg om hinderslöshet att ingå äktenskap

Intyg om hinderslöshet att ingå registrerat partnerskap

Intyg om permanent bostadsort

Intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det register över edsvurna översättare som förs av inrikesministeriets press- och informationskontor

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Folkbokförings- och migrationsavdelningen (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης)

Födelsebevis

Dödsattest

Intyg om hinderslöshet att ingå äktenskap

Intyg om hinderslöshet att ingå registrerat partnerskap

Intyg om registrering av en gemensam förklaring om upplösning av ett registrerat partnerskap

Distriktsförvaltningar (Επαρχιακές Διοικήσεις)

Födelsebevis

Dödsattest

Intyg om permanent bostadsort

Kommuner

Vigselbevis

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Instruktionerna från registerorganet för edsvurna översättare (det organ som ansvarar för officiella översättningar i Cypern) till edsvurna översättare och allmänheten är att alla handlingar som lämnas till edsvurna översättare för översättning måste vara autentiska och bestyrkta. En fotokopia på den handling som lämnats för översättning bifogas den edsvurne översättarens översättning och förses längst ned på sista sidan med översättarens namnteckning och stämpel.

Edsvurna översättare intygar inte att den handling som lämnats för översättning är autentisk genom att förse handlingen med en särskild stämpel. Däremot kontrollerar de handlingen innan de översätter den och om de inte anser att den är autentisk översätter de den inte.

Edsvurna översättare intygar endast att deras egen översättning är autentisk om de ombeds lämna en bestyrkt eller trogen kopia av sin egen översättning.

För översättningar:

Ett rektangulärt elektroniskt sigill med orden ”korrekt och tillförlitlig översättning av bifogade handling”.

Den edsvurne översättarens unika runda stämpel som registerorganet för edsvurna översättare har utfärdat till honom eller henne.

Den edsvurne översättarens egenhändiga namnteckning.

Den edsvurne översättarens namn.

Skattemärke (ett skattemärke på 2 euro anbringas något utanför stämpelns nedre del och stämplas över med den runda stämpeln).

För kopior av översättningar:

Ett unikt rektangulärt elektroniskt sigill med orden ”bestyrkt kopia av den översatta handlingen”.

Den edsvurne översättarens unika runda stämpel som registerorganet för edsvurna översättare har utfärdat till honom eller henne.

Den edsvurne översättarens namn och egenhändiga namnteckning.

Skattemärke (ett skattemärke på 2 euro anbringas något utanför stämpelns nedre del och stämplas över med den runda stämpeln).

För bestyrkta handlingar:

Edsvurna översättares stämplar (runda) är blå och det rektangulära elektroniska sigillet är svart till färgen.

Ett skattemärke på 2 euro anbringas något utanför stämpelns nedre del och stämplas över med den runda stämpeln.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Edsvurna översättares stämplar (runda) är blå och det rektangulära elektroniska sigillet är svart till färgen.

Ett skattemärke på 2 euro anbringas något utanför stämpelns nedre del och stämplas över med den runda stämpeln.

Senaste uppdatering: 04/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.