Offentliga handlingar

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Tjeckiska, slovakiska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

 • födelsebevis,
 • vigselbevis,
 • dödsattest,
 • bevis på registrerat partnerskap,
 • intyg om behörighet att ingå äktenskap,
 • intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap,
 • utdrag ur familjeregistret,
 • bekräftelse på de uppgifter som är införda i familjeregistret,
 • bekräftelse på de uppgifter som är införda i registret över handlingar eller i det dubbla familjeregister som fördes fram till och med den 31 december 1958,
 • beslut om tillstånd att byta för- eller efternamn,
 • bekräftelse av äktenskap,
 • utdrag ur kriminalregistret för fysiska personer,
 • intyg från en notarie om att en person är i livet,
 • uppgifter ur folkbokföringsregistret till en fysisk person,
 • intyg med föräldrarnas bekräftelse på faderskapet till ett (fött eller ofött) barn,
 • bekräftelse på äktenskap (utfärdat av en tjeckisk ambassad eller ett tjeckiskt konsulat),
 • domstolsavgöranden angående de fakta som anges i artikel 2.1 i förordningen, t.ex.

dom som fastställer en minderårigs födelsedatum,

dom som dödförklarar en person,

dom som fastställer en persons formella dödsdag,

dom som beviljar en minderårig tillstånd att gifta sig,

dom som erkänner en minderårigs rättskapacitet,

skilsmässodom,

dom med faderskapsförklaring,

dom med moderskapsförklaring,

dom om adoption av en minderårig eller dom om adoption av en vuxen.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

 • Födelsebevis (födelse)
 • Dödsattest (dödsfall)
 • Vigselsbevis (äktenskap)
 • Intyg om rättslig behörighet att ingå äktenskap (behörighet att ingå äktenskap)
 • Bevis på registrerat partnerskap (registrerat partnerskap)
 • Intyg om rättslig behörighet att ingå registrerat partnerskap (behörighet att ingå registrerat partnerskap)
 • Utdrag ur kriminalregistret för fysiska personer (avsaknad av noteringar i kriminalregistret i den medlemsstat som den berörda personen är medborgare i)
 • Uppgifter ur folkbokföringsregistret till en fysisk person (hemvist och/eller bostadsort)

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.
 • Tolkar enligt lag nr 36/1967 om experter och tolkar. En förteckning över tolkar finns på justitieministeriets webbplats:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Tjeckiska ambassader och konsulat – kontroll av översättningars riktighet enligt § 18.3 e i lag nr 150/2017 om externa tjänster

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Intyg om att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling (äkthetsbekräftelse) utfärdas av

 • regionala myndigheter,
 • kommunkontor i kommuner med utvidgade befogenheter,
 • kommunala myndigheter, distriktskontor eller kontor i kommunala distrikt i geografiskt uppdelade städer samt kontor i staden Prags distrikt; förteckningen över dessa anges i genomförandelagstiftning (förteckning över kommunala myndigheter som bekräftar handlingars äkthet och legaliserar handlingar anges i bilaga I till genomförandeförordning nr 36/2006 om intygande av att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling och om intygande av att en namnunderskrift är äkta, i dess ändrade lydelse),
 • militärdistriktsmyndigheter,
 • postlicensinnehavare (den tjeckiska posten),
 • tjeckiska handelskammaren,
 • notarier,
 • tjeckiska ambassader (konsulat).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Auktoriserade översättningar

1. Auktoriserade översättningar utförda av en tolk

Tolkar ska på första sidan av en skriftlig översättning ange vilket språk översättningen har gjorts från, och på sista sidan anbringa en bekräftelse på sin översättningskompetens och stämpla översättningen med sin tolkstämpel. Den handling som översatts eller en bestyrkt kopia av denna ska på ett säkert sätt häftas ihop med den skriftliga översättningen. Bekräftelsen på översättningskompetensen kan vara handskriven, maskinskriven eller i form av en stämpel.

Bekräftelsen på översättningskompetensen ska innehålla följande:

 • Information om utnämningen av en person till tolk (information om det domstolsavgörande i vilket tolken utsågs – utfärdandeort och utfärdandedatum, referensnummer, information om det språk som tolken har utsetts att översätta från).
 • Bekräftelse på att översättningen på ett korrekt sätt återger texten i den bifogade handlingen.
 • Information om rättelser till översättningen.
 • Det löpnummer under vilket översättningen har införts i tolkens loggbok.
 • Dag och plats för utfärdandet av bekräftelsen på tolkens översättningskompetens.
 • Tolkens för- och efternamn, underskrift och stämpel.

Tolkens adress och andra kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer, e-postadress, databox-id och registreringsnummer i registret över domstolsutnämnda tolkar och översättare i Tjeckien kan läggas till ovannämnda obligatoriska information. Att ange det faktiska antal sidor som översättningen innehåller rekommenderas också.

Bekräftelsen på tolkens översättningskompetens ska alltid anges på målspråket.

2. En tjeckisk ambassads eller ett tjeckiskt konsulats intygande av att översättningen av den offentliga handlingen är riktig

Intyget om att översättningen är riktig ska innehålla följande:

 • Namnet på ambassaden eller konsulatet.
 • Det löpnummer under vilket intyget har införts i intygsloggboken.
 • Från vilket språk handlingen har översatts.
 • Till vilket språk handlingen har översatts.
 • Information om huruvida översättningen beställdes av ambassaden eller ingavs av sökanden.
 • Information om huruvida hela eller endast delar av handlingen har översatts.
 • För- och efternamn på, och underskrift av, den person som intygar översättningens riktighet.
 • Officiell stämpel.
 • Dag och plats för intygandet av översättningens riktighet.

Bestyrkta kopior

Intygande av att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling (äkthetsbekräftelse) ska ske genom att på originalhandlingen, eller på ett pappersark som på ett säkert sätt har fästs ihop med originalhandlingen, anbringa ett äkthetsintyg och en officiell stämpel. Äkthetsintyget ska innehålla följande:

 • Myndighetens namn.
 • Det löpnummer under vilket intyget har införts i intygsloggen.
 • Information om att den handling som autentiseras är identisk med den handling som den har skapats från och huruvida den handlingen är en originalhandling, den redan bestyrkta och autentiserade handlingen, en handling från en tillåten dokumentkonvertering, en kopia som skapats från ärendeakten, eller en kopia av ett skriftligt beslut eller beslutsdelen av ett beslut som utfärdats i enlighet med särskild lagstiftning.
 • Hur många sidor handlingen består av.
 • Information om huruvida hela eller delar av den handling som autentiseras har duplicerats eller kopierats.
 • Information om huruvida den handling som den handling som autentiseras har skapats från innehåller synliga säkerhetsdetaljer som utgör delar av den handlingens rättsligt väsentliga innehåll (t.ex. hologram).
 • Det datum bekräftelsen av äktheten genomfördes.
 • För- och efternamn på, och underskrift av, den person som genomförde bekräftelsen av äktheten (dvs. en tjänsteman, en borgmästare eller en vice borgmästare, en anställd vid en militärdistriktsmyndighet, en anställd vid postlicensinnehavaren eller den tjeckiska handelskammaren).

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Äkthetsbekräftelsen visas på den handling som autentiseras i form av att ett äkthetsintyg anbringas på varje ark, eller så häftas de ark som autentiseras ihop på ett säkert sätt och förses med ett sigill. Sigillet stämplas med en officiell stämpel på båda sidor så att en del av den officiella stämpeln trycks på den handling som autentiseras.

Om det inte finns tillräckligt med plats att anbringa äkthetsintyget på den handling som autentiseras anbringas intyget i stället på ett separat ark som på ett säkert sätt häftas ihop med den handling som autentiseras och den plats där intyget anbringas förses med ett sigill (se ovan).

Om den handling som autentiseras består av ett eller flera ark och varje enskilt ark bara har skrift på ena sidan, dras ett streck från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet på de tomma sidorna och äkthetsintyget anbringas på den sida som autentiseras.

Om det i texten till den handling som autentiseras, eller mellan äkthetsintyget och texten på den handling som autentiseras, förekommer ett tomt utrymme ska den person som genomför autentiseringen dra ett streck över det tomma utrymmet, från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet.

En mall för äkthetsintyg finns i bilaga 2 till genomförandeförordning nr 36/2006 om intygande av att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling och om intygande av att en namnunderskrift är äkta, i dess ändrade lydelse.

Äkthetsintyget anbringas på den handling som ska autentiseras

 • med en stämpel och ovannämnda handskrivna information, eller
 • med en utskrift som skapats med hjälp av it-teknik som innehåller ovannämnda uppgifter. Utskriften trycks på en självhäftande dekal, direkt på handlingen eller på ett enskilt pappersark. Dekalen anbringas på den handling som ska autentiseras och stämplas med en officiell stämpel på så sätt att en del av stämpeln trycks på dekalen. Utskriften av äkthetsintyget på ett separat ark ska på ett säkert sätt fästas ihop med den handling som ska autentiseras.
Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.