Offentliga handlingar

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Tjeckiska, slovakiska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

 • födelsebevis,
 • vigselbevis,
 • dödsattest,
 • bevis på registrerat partnerskap,
 • intyg om behörighet att ingå äktenskap,
 • intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap,
 • utdrag ur familjeregistret,
 • bekräftelse på de uppgifter som är införda i familjeregistret,
 • bekräftelse på de uppgifter som är införda i registret över handlingar eller i det dubbla familjeregister som fördes fram till och med den 31 december 1958,
 • beslut om tillstånd att byta för- eller efternamn,
 • bekräftelse av äktenskap,
 • utdrag ur kriminalregistret för fysiska personer,
 • intyg från en notarie om att en person är i livet,
 • uppgifter ur folkbokföringsregistret till en fysisk person,
 • intyg med föräldrarnas bekräftelse på faderskapet till ett (fött eller ofött) barn,
 • bekräftelse på äktenskap (utfärdat av en tjeckisk ambassad eller ett tjeckiskt konsulat),
 • domstolsavgöranden angående de fakta som anges i artikel 2.1 i förordningen, t.ex.

dom som fastställer en minderårigs födelsedatum,

dom som dödförklarar en person,

dom som fastställer en persons formella dödsdag,

dom som beviljar en minderårig tillstånd att gifta sig,

dom som erkänner en minderårigs rättskapacitet,

skilsmässodom,

dom med faderskapsförklaring,

dom med moderskapsförklaring,

dom om adoption av en minderårig eller dom om adoption av en vuxen.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

 • Födelsebevis (födelse)
 • Dödsattest (dödsfall)
 • Vigselsbevis (äktenskap)
 • Intyg om rättslig behörighet att ingå äktenskap (behörighet att ingå äktenskap)
 • Bevis på registrerat partnerskap (registrerat partnerskap)
 • Intyg om rättslig behörighet att ingå registrerat partnerskap (behörighet att ingå registrerat partnerskap)
 • Utdrag ur kriminalregistret för fysiska personer (avsaknad av noteringar i kriminalregistret i den medlemsstat som den berörda personen är medborgare i)
 • Uppgifter ur folkbokföringsregistret till en fysisk person (hemvist och/eller bostadsort)

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Enligt tjeckisk lagstiftning finns det ingen begränsning av de offentliga handlingar som auktoriserade översättare får översätta.

 • Tjeckiska ambassader och konsulat kontrollerar översättningars riktighet enligt § 18.3 e i lag nr 150/2017 om externa tjänster.

I praktiken, och särskilt när det gäller översättningar till tjeckiska av folkbokföringshandlingar som utfärdats av en annan stat, tillhandahåller antingen sökanden sin egen översättning av den offentliga handlingen, vars riktighet kontrolleras av ambassaden/konsulatet, eller så genomför ambassaden/konsulatet själv både översättningen och kontrollen av den.

När ambassaden/konsulatet har bedömt om översättningen av en offentlig handling som lämnats in av sökanden eller gjorts av ambassaden/konsulatet är korrekt ska den förses med en stämpel som intygar riktigheten. Kontroll av översättningens riktighet utförs endast om den översättning som sökanden framskaffat är korrekt och åtföljs av originalet eller en officiellt bestyrkt kopia av den handling mot vilken översättningen ska kontrolleras.

Ambassaden/konsulatet får avstå från att kontrollera att en översättning av en offentlig handling är korrekt om den konsulära tjänstemannen saknar tillräckliga kunskaper i det språk på vilket handlingen författats eller om myndigheterna i den stat där ambassaden/konsulatet är behörig/behörigt inte erkänner översättningar som gjorts eller bestyrkts vid en ambassad eller ett konsulat.

Tjeckiska ambassader/konsulat är inte översättare.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Intyg om att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling (äkthetsbekräftelse) utfärdas av

 • regionala myndigheter,
 • kommunkontor i kommuner med utvidgade befogenheter,
 • kommunala myndigheter, distriktskontor eller kontor i kommunala distrikt i geografiskt uppdelade städer samt kontor i staden Prags distrikt; förteckningen över dessa anges i genomförandelagstiftning (förteckning över kommunala myndigheter som bekräftar handlingars äkthet och legaliserar handlingar anges i bilaga I till genomförandeförordning nr 36/2006 om intygande av att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling och om intygande av att en namnunderskrift är äkta, i dess ändrade lydelse),
 • militärdistriktsmyndigheter,
 • postlicensinnehavare (den tjeckiska posten),
 • tjeckiska handelskammaren,
 • notarier,
 • tjeckiska ambassader (konsulat).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Bestyrkta översättningar

1. Bestyrkt handling som protokollför att översättningen genomförts

På första sidan av en skriftlig översättning anger domstolsöversättare det språk från vilket handlingen har översatts och på sista sidan intygar de sin översättningskompetens genom att stämpla sidan med deras översättarstämpel med deras fullständiga för-och efternamn. Originalet av den översatta handlingen eller en bestyrkt kopia av denna ska fästas vid översättningens sista sida på ett säkert sätt.

Bekräftelsen på översättningskompetensen ska innehålla

 • domstolsöversättarens namn,
 • namnet på den avtalsslutande myndigheten om denna är en offentlig myndighet,
 • den avtalsslutande myndighetens referensnummer om denna myndighet utgör en offentlig sådan och har meddelat översättaren numret,
 • huruvida översättaren anlitade en konsult för att undersöka särskilda underfrågor, och
 • artikelnumret under vilket översättningen förs in i registret över översättningar.

Vid partiell översättning bör bekräftelsen också ange vilken del som har översatts.

Om en domstolsöversättare har anlitat en konsult för att undersöka särskilda underfrågor bör bekräftelsen även innehålla konsultens namn, skälet till att domstolsöversättaren anlitade denne och vilka specifika underfrågor som konsulten har undersökt.

Om bekräftelsen av översättningskompetensen innehåller information som också förs in i registret över översättningshandlingar anger domstolsöversättaren sådan information i det format som krävs för att registrera översättningshandlingar (se avsnitt 39 i, eller bilaga 3 till, justitieministeriets dekret nr 506/2020 om tolknings- och översättningsverksamhet).

Domstolsöversättarens adress och andra kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer, e-postadress, databox-id och registreringsnummer i registret över domstolsutnämnda tolkar och översättare i Tjeckien kan läggas till ovannämnda obligatoriska information. Antalet sidor och blad i den översatta texten ska också anges.

Bekräftelsen på översättningskompetensen ska alltid anges åtminstone på målspråket.

2. En tjeckisk ambassads eller ett tjeckiskt konsulats intygande av att översättningen av den offentliga handlingen är riktig

I praktiken, och särskilt när det gäller översättningar till tjeckiska av folkbokföringshandlingar som utfärdats av en annan stat, tillhandahåller antingen sökanden sin egen översättning av den offentliga handlingen, vars riktighet kontrolleras av ambassaden/konsulatet, eller så genomför ambassaden/konsulatet själv både översättningen och kontrollen av den.

När ambassaden/konsulatet har bedömt om översättningen av en offentlig handling som lämnats in av sökanden eller gjorts av ambassaden/konsulatet är korrekt ska den förses med en stämpel som intygar riktigheten. Kontroll av översättningens riktighet utförs endast om den översättning som sökanden framskaffat är korrekt och åtföljs av originalet eller en officiellt bestyrkt kopia av den handling mot vilken översättningen ska kontrolleras.

Ambassaden/konsulatet får avstå från att kontrollera att en översättning av en offentlig handling är korrekt om den konsulära tjänstemannen saknar tillräckliga kunskaper i det språk på vilket handlingen författats eller om myndigheterna i den stat där ambassaden/konsulatet är behörig/behörigt inte erkänner översättningar som gjorts eller bestyrkts av en ambassad eller ett konsulat.

Tjeckiska ambassader/konsulat är inte översättare.

Intyget om att översättningen är riktig ska innehålla

 • namnet på ambassaden eller konsulatet,
 • det löpnummer under vilket intyget har införts i intygsloggboken,
 • från vilket språk handlingen har översatts,
 • till vilket språk handlingen har översatts,
 • information om huruvida översättningen beställdes av ambassaden eller ingavs av sökanden,
 • information om huruvida hela eller endast delar av handlingen har översatts,
 • för- och efternamn på och underskrift av den person som intygar översättningens riktighet,
 • officiell stämpel och
 • dag och plats för intygandet av översättningens riktighet.

Bestyrkta kopior

Intygande av att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling (äkthetsbekräftelse) ska ske genom att på originalhandlingen, eller på ett pappersark som på ett säkert sätt har fästs ihop med originalhandlingen, anbringa ett äkthetsintyg och en officiell stämpel. Äkthetsintyget ska innehålla

 • myndighetens namn,
 • det löpnummer under vilket intyget har införts i intygsloggen,
 • information om att den handling som autentiseras är identisk med den handling som den har skapats från och huruvida den handlingen är en originalhandling, den redan bestyrkta och autentiserade handlingen, en handling från en tillåten dokumentkonvertering, en kopia som skapats från ärendeakten, eller en kopia av ett skriftligt beslut eller beslutsdelen av ett beslut som utfärdats i enlighet med särskild lagstiftning,
 • antalet sidor handlingen består av,
 • information om huruvida hela eller delar av den handling som autentiseras har duplicerats eller kopierats,
 • information om huruvida den handling från vilken handlingen som autentiseras har skapats innehåller synliga säkerhetsdetaljer som utgör delar av den handlingens rättsligt väsentliga innehåll (t.ex. hologram),
 • det datum bekräftelsen av äktheten genomfördes,
 • för- och efternamn på och underskrift av den person som genomförde bekräftelsen av äktheten (dvs. en tjänsteman, en borgmästare eller en vice borgmästare, en anställd vid en militärdistriktsmyndighet, en anställd vid postlicensinnehavaren eller den tjeckiska handelskammaren).

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Äkthetsbekräftelsen visas på den handling som autentiseras i form av att ett äkthetsintyg anbringas på varje ark, eller så häftas de ark som autentiseras ihop på ett säkert sätt och förses med ett sigill. Sigillet stämplas med en officiell stämpel på båda sidor så att en del av den officiella stämpeln trycks på den handling som autentiseras.

Om det inte finns tillräckligt med plats att anbringa äkthetsintyget på den handling som autentiseras anbringas intyget i stället på ett separat ark som på ett säkert sätt häftas ihop med den handling som autentiseras och den plats där intyget anbringas förses med ett sigill (se ovan).

Om den handling som autentiseras består av ett eller flera ark och varje enskilt ark bara har skrift på ena sidan, dras ett streck från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet på de tomma sidorna och äkthetsintyget anbringas på den sida som autentiseras.

Om det i texten till den handling som autentiseras, eller mellan äkthetsintyget och texten på den handling som autentiseras, förekommer ett tomt utrymme ska den person som genomför autentiseringen dra ett streck över det tomma utrymmet, från det övre vänstra hörnet till det nedre högra hörnet.

En mall för äkthetsintyg finns i bilaga 2 till genomförandeförordning nr 36/2006 om intygande av att en handling är en bestyrkt kopia av en originalhandling och om intygande av att en namnunderskrift är äkta, i dess ändrade lydelse.

Äkthetsintyget anbringas på den handling som ska autentiseras på följande sätt:

 • Med en stämpel och ovannämnda handskrivna information.
 • Med en utskrift som skapats med hjälp av it-teknik som innehåller ovannämnda uppgifter. Med utskriften tryckt på en självhäftande dekal, direkt på handlingen eller på ett enskilt pappersark. Dekalen anbringas på den handling som ska autentiseras och stämplas med en officiell stämpel på så sätt att en del av stämpeln trycks på dekalen. Utskriften av äkthetsintyget på ett separat ark ska på ett säkert sätt fästas ihop med den handling som ska autentiseras,
 • med en utskrift som skapats med hjälp av it-teknik som innehåller ovannämnda uppgifter.
Senaste uppdatering: 03/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.