Offentliga handlingar

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Danska myndigheter är i regel endast skyldiga att godta officiella handlingar på danska. Om handlingarna inte är på danska kan myndigheterna således kräva att de ska översättas.

Enligt den nordiska språkkonventionen kan dock vissa handlingar godtas på finska, isländska, norska och svenska. Detta gäller särskilt bevis på namnbyte, tillstånd att använda ett namn, godkännande av ett namn, vigselbevis, bevis på registrerat partnerskap, bevis på civilstånd, beslut om äktenskapsskillnad, beslut om hemskillnad och domar angående äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap, samt domar genom vilka ett äktenskap eller registrerat partnerskap inte längre anses existera. Handlingar i samband med handläggningen av namnärenden kan dessutom godtas på tyska eller engelska.

Handlingar som bekräftar avsaknad av notering i kriminalregistret kan också godtas på engelska.

I enskilda ärenden kan en myndighet dock även tillåta handlingar på andra språk, men den är inte skyldig att erkänna några andra språk än dem som anges ovan.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Enligt danska myndigheter omfattas följande handlingar av förordningens tillämpningsområde:

 • Avsaknad av en notering i kriminalregistret.
 • Bevis på bostadsort.
 • Personbevis (personattest).
 • Födelse- och dopbevis (fødsels- og dåbsattest).
 • Vigselbevis.
 • Välsignelsebevis för äktenskap.
 • Dopbevis (dåbsattest).
 • Födelsebevis (fødselsattest) (utfärdas inte längre men gäller fortfarande).
 • Födelse- och dopbevis (fødsels- og navneattest) (utfärdas inte längre men gäller fortfarande).
 • Namnbevis (navneattest) (utfärdas inte längre men gäller fortfarande).
 • Döds- och begravningsattest (utfärdas endast i vissa fall, om ett intyg krävs för en person som avled före den 1 april 1968, dvs. den dag det centrala folkbokföringsregistret upprättades).
 • Bevis på namnbyte.
 • Tillstånd att använda ett namn.
 • Godkännande av ett namn.
 • Bevis på registrerat partnerskap.
 • Intyg om civilstånd.
 • Beslut om äktenskapsskillnad.
 • Beslut om hemskillnad.
 • Dom
  • om beviljande av äktenskapsskillnad,
  • om beviljande av hemskillnad,
  • om beviljande av annullering av ett äktenskap,
  • som innebär att ett äktenskap inte längre anses existera,
  • som innebär att ett registrerat partnerskap inte längre anses existera.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Följande förteckning är exempel på danska handlingar till vilka en språkbilaga kan fogas som översättningsstöd:

 • Avsaknad av en notering i kriminalregistret.
 • Bevis på bostadsort.
 • Personbevis (personattest).
 • Födelse- och dopbevis (fødsels- og dåbsattest).
 • Vigselbevis.
 • Välsignelsebevis för äktenskap.
 • Dopbevis (dåbsattest).
 • Bevis på registrerat partnerskap.
 • Intyg om civilstånd.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

I Danmark finns det inte någon förteckning eller databas över översättare/tolkar som är tillgänglig för allmänheten.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Den myndighet som utfärdade intyget eller handlingen kan i vissa fall utfärda en bestyrkt kopia. Dessutom kan den myndighet som har övertagit den utfärdande myndighetens arbetsuppgifter i vissa fall utfärda en bestyrkt kopia.

En notarie vid de danska domstolarna kan också utfärda en bestyrkt kopia av intyget eller handlingen.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

En bestyrkt kopia visar vanligtvis vilken myndighet som har bestyrkt kopian, antingen genom en stämpel från en kommun eller genom ett intyg från en notarie.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Ibland stämplas en bestyrkt kopia med ordet ”KOPI” (kopia).

Senaste uppdatering: 09/03/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.