Offentliga handlingar

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Estland godtar handlingar på estniska.

De olika estniska folkbokföringskontoren (lokala myndigheter och Estlands utländska beskickningar) godtar också dokument på engelska eller ryska eller översätts till dessa språk.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Födelseattest registrerat vid ett estniskt folkbokföringskontor.

Dödsattest registrerat vid ett estniskt folkbokföringskontor.

Ätenskapsbevis registrerat vid ett estniskt folkbokföringskontor.

Skilsmässointyg registrerat vid ett estniskt folkbokföringskontor.

Namnbyte registrerat vid ett estniskt folkbokföringskontor.

Intyg om att det inte finns några hinder.

Utdrag ur det estniska befolkningsregistret.

Utdrag ur kriminalregistret där det framgår att det inte finns några uppgifter i denna databas.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelseattest registrerat vid ett estniskt folkbokföringskontor.

Dödsattest registrerat vid ett estniskt folkbokföringskontor.

Ätenskapsbevis registrerat vid ett estniskt folkbokföringskontor.

Intyg om att det inte finns några hinder.

Utdrag ur det estniska befolkningsregistret som bekräftar att en person lever.

Utdrag ur det estniska befolkningsregistret som bekräftar personens civilstånd.

Utdrag ur det estniska befolkningsregistret.

Utdrag ur kriminalregistret där det framgår att det inte finns några uppgifter i denna databas.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

I Estland är de personer som har behörighet att utföra bestyrkta översättningar edsvurna översättare.

Förteckning över edsvurna översättare

Från den 1 januari 2020 får endast edsvurna översättare göra officiella översättningar. Vid sidan av översättningar gjorda av estniska edsvurna översättare måste estniska myndigheter även godta översättningar av handlingar som är styrkta av utländska edsvurna översättare, notarier eller andra vederbörligen auktoriserade tjänstemän

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Administrativa organ som har befogenhet att utfärda officiella handlingar eller som förvarar handlingar i sina arkiv får också utfärda kopior eller utdrag av dessa handlingar och officiellt intyga att de är äkta.

Notarius publicus har befogenhet att utfärda bestyrkta kopior.

Bestyrkta kopior görs ej av civilståndshandlingar och översatta blanketter utfärdas endast för originalhandlingar.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Bestyrkta översättningar

Bestyrkta översättningar kan identifieras genom den edsvurna översättarens underskrift och stämpel. En översättning av en edsvuren översättare kan också framställas i digital form. I sådana fall ersätts den edsvurna översättarens underskrift och stämpel med hans eller hennes digitala signatur.

Officiellt bestyrkta kopior

För att en kopia ska vara officiellt bestyrkt ska en anteckning om intyget läggas till i slutet av texten, som ska innehålla följande:

1) Dokumentets utfärdare, utfärdandedatum och en hänvisning till dokumentets placering i registret.

2) Bekräftelse på att kopian är identisk med originalet.

3) Om originalet inte utfärdats av det administrativa organ som bestyrker kopians äkthet, en anteckning om att kopian har utfärdats enbart för att lämnas in till de administrativa organ som avses i anteckningen.

4) Information om eventuella luckor i dokumentet, text som har strukits över eller infogats, oläslig text, spår av text som har raderats, andra faktorer som tyder på att handlingens ursprungliga innehåll har ändrats eller att ett dokument på flera sidor har varit obundet.

5) Ort och datum för intyget, namn på och underskrift av den person som intygar kopian samt myndighetens stämpel.

Undertecknade kriminalregisteranteckningar utfärdas i pappersform från kriminalregistret.

Notariebestyrkta kopior

För att en notarius publicus ska kunna bekräfta ett faktum utfärdar notarien ett intyg som ska innehålla en förklaring från notarien om de fakta som han eller hon har fastställt och som försetts med notariens underskrift och bläckstämpel. Datum och plats för intygets utfärdande ska anges. Ett notarieintyg kan också vara i digital form. I sådana fall ersätts notariens underskrift och stämpel med hans eller hennes digitala signatur. Digitala intyg får endast tillhandahållas för digitala dokument.

Vid bestyrkande av en kopias äkthet skriver notarien ordet ”ärakiri” [kopia] högst upp på dokumentets första sida. Detta krav gäller inte notarieintyg i digital form.

Senaste uppdatering: 10/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.