Offentliga handlingar

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Franska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Vägledande förteckning över offentliga handlingar:

a) Vid födseln

- födelsebevis

- provisoriskt födelsebevis efter upptäckt av ett nyfött barn eller ett föräldralöst barn som omhändertas av staten som saknar känt födelsebevis eller för vilket födelsesekretess har begärts

- fastställelsedom avseende födsel

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa en komplett kopia av födelsebeviset inför giftermål, utfärdad av notarien eller av diplomatisk eller konsulär myndighet - skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- födelsebevis från OFPRA

- intyg från prefekten (préfet) som ersättning för att uppvisa födelsebevis då ett provisoriskt födelsebevis inte har fastställts

- rättelsedom från en regional domstols (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

b) Intyg för att styrka att en person är i livet.

- levnadsintyg

c) Vid dödsfall

- dödsfallsintyg

- kopia av dödsfallsintyget på den avlidnes hemort vid dödsfall på annan ort

- intyg om dödfött barn

- födelsebevis

- kopia av plenardom om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- fastställelsedom avseende dödsfall

- domstolsbeslut om att en person är försvunnen

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller dödsfallsintyg

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- rättelsedom från den regionala domstolens (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

- Uppgiften ”Avliden under deportation”

- Uppgiften ”Offer för terrorism”

- Uppgiften ”Död för Frankrike”

- Uppgiften ”Död i fosterlandets tjänst”

- dödsfallsintyg från OFPRA

d) Namn

- födelsebevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- domstolsbeslut om adoption som fastställer namnet

- kopia av enkelt domstolsbeslut om adoption

- domstolsbeslut om återkallande av adoption

- gemensam deklaration om val av namn vidimerad av folkbokföraren

- oenighet om namnet meddelad till folkbokföraren

- deklaration om namnbyte till folkbokföraren

- dekret om namnbyte

- beslut om namnbyte från folkbokföraren för överensstämmelse med utländska handlingar om civilstånd

- domstolsbeslut om namn efter förändring av släktskap mellan föräldrar och barn

e) Äktenskap, inbegripet behörighet att ingå äktenskap och civilstånd

- vigselbevis

- födelsebevis

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller vigselbevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- intyg om borgerlig vigsel

- äktenskapscertifikat utfärdat av diplomatisk eller konsulär myndighet

- besluten enligt punkt f förutom avseende annullering

- intyg från notarie om att ett äktenskapsförord föreligger

- rättelsedom från den regionala domstolens (tribunal de grande instance) ordförande av vigselbeviset

- vigselbevis från OFPRA

f) Skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap

- ingivande av ömsesidigt överenskommet avtal om äktenskapsskillnad till notarie

- intygande av ömsesidigt överenskommet avtal om äktenskapsskillnad

- dom om äktenskapsskillnad

- förordnande om hemskillnad

- domstolsbeslut om upplösning av äktenskapet

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller vigselbevis

g) Registrerat partnerskap (inbegripet behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i registrerat partnerskap)

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- avtal om registrerat partnerskap (PACS - pacte civil de solidarité) vidimerat av folkbokföraren eller diplomatiska eller konsulära tjänstemän (tidigare av kanslist hos den regionala domstolen)

- registrerat partnerskap genom officiellt upprättad handling

- mottagande av notarie eller folkbokförare eller, till och med den 31 oktober 2017, kanslist vid regional domstol, av ingående/ändring/upplösning av registrerat partnerskap

- intyg från SCEC om att registrerat partnerskap inte föreligger

- födelsebevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- dödsfallsintyg

h) Upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap

- födelsebevis där upplösning eller annulering av registrerat partnerskap nämns

- mottagande av notarie eller folkbokförare eller, till och med den 31 oktober 2017, kanslist vid regional domstol, av upplösning av registrerat partnerskap

- förordnande om hemskillnad

- domstolsbeslut om upplösning av ett registrerat partnerskap

- intyg från SCEC om att registrerat partnerskap inte föreligger

f) Föräldraskap

- erkännande av faderskap inför en folkbokförare

- erkännande av faderskap genom officiellt upprättad handling

- skriftlig försäkran under ed som bekräftar folkbokföringsuppgiften inför domare vid förstainstansrätten på födelseorten eller hemorten

- domstolsbeslut som ersätter folkbokföringsuppgiften

- domslut från regional domstol (tribunal de grande instance) som fastställer eller annullerar föräldraskapet

j) Adoption

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- dom om adoption

- kopia av enkelt domstolsbeslut om adoption

- domstolsbeslut om återkallande av adoption

- beslut om adoption av nationen (adoption par la Nation)

k) Hemvist och/eller bostadsort

- skriftligt intyg om bostadsort (för franska medborgare i utlandet)

- skriftligt intyg om ändring av bostadsort (för franska medborgare i utlandet)

l) Medborgarskap och/eller nationalitet

- intyg om fransk nationalitet

- bestyrkt beslut eller naturalisering eller återintegrering till fransk nationalitet fattat av förvaltningsmyndigheterna

- deklaration om fransk nationalitet med angivande av registreringen, mottagen antingen av kanslichefen vid förstainstansrätten (tribunal d’instance) för deklarationer underskrivna i Frankrike eller av förvaltningsmyndigheten eller Frankrikes konsul för deklarationer underskrivna i utlandet, och registrerad antingen av kanslichefen vid förstainstansrätten för deklarationer underskrivna i Frankrike eller av justitieministeriet för deklarationer underskrivna i utlandet eller av ministeriet med ansvar för naturaliseringar vid ingående av äktenskap med en fransk make/maka

- utfärdande av ett domstolsavgörande, åtföljt av ett intyg om att inget överklagande har gjorts

- födelsebevis med en notering om ovannämnda förhållanden.

m) Förekommer inte i belastningsregistret, under förutsättning att handlingarna avseende detta för en unionsmedborgare lämnas av myndigheterna i den medlemsstat där personen är medborgare

- ingen uppgift enligt bulletin nr 3

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Formulär avseende födelse (1)

- födelsebevis

- provisoriskt födelsebevis efter upptäckt av ett nyfött barn eller ett föräldralöst barn som omhändertas av staten som saknar känt födelsebevis eller för vilket födelsesekretess har begärts

- fastställelsedom avseende födsel

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa en fullständig kopia av födelsebeviset inför giftermål, utfärdad av notarien eller diplomatisk eller konsulär myndighet

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- intyg som ersätter födelsebevis från OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

- intyg från prefekten (préfet) som ersättning för att uppvisa födelsebevis då ett provisoriskt födelsebevis inte har fastställts och i närvaro en

- rättelsedom från en regional domstols (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

Formulär avseende liv (2)

- levnadsintyg (för franska medborgare i utlandet)

Formulär avseende dödsfall (3)

- dödsfallsintyg

- kopia av dödsfallsintyget på den avlidnes hemort vid dödsfall på annan ort

- intyg om dödfött barn

- födelsebevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- fastställelsedom avseende dödsfall

- domstolsbeslut om att en person är försvunnen

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller dödsfallsintyg

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- rättelsedom från den regionala domstolens (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

- Uppgiften ”Avliden under deportation”

- Uppgiften ”Offer för terrorism”

- Uppgiften ”Död för Frankrike”

- Uppgiften ”Död i fosterlandets tjänst”

- intyg som ersätter dödsfallsintyg från OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Formulär avseende äktenskap (4)

- födelsebevis

- vigselbevis

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller vigselbevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- intyg om borgerlig vigsel

- beslut om skilsmässa eller hemskillnad

- intyg från notarie om att ett äktenskapsförord föreligger

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- rättelsedom från den regionala domstolens (tribunal de grande instance) ordförande av vigselbeviset

- intyg som ersätter vigselbevis från OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Formulär avseende behörighet att ingå äktenskap (5)

- äktenskapscertifikat utfärdat av diplomatisk eller konsulär myndighet

Formulär avseende civilstånd (6)

- vigselbevis

- födelsebevis

- provisoriskt födelsebevis efter upptäckt av ett nyfött barn eller ett föräldralöst barn som omhändertas av staten som saknar känt födelsebevis eller för vilket födelsesekretess har begärts

- fastställelsedom avseende födsel

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis eller vigselbevis

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa en fullständig kopia av födelsebeviset inför giftermål, utfärdad av notarien eller diplomatisk eller konsulär myndighet

- skriftlig försäkran under ed avsedd som ersättning då det är omöjligt att anskaffa folkbokföringsuppgifter vars original har förstörts eller försvunnit på grund av en olyckshändelse eller krig

- intyg som ersätter födelsebevis från OFPRA

- rättelsedom från en regional domstols (tribunal de grande instance) ordförande av födelsebeviset

- intyg om att en person är ogift utfärdat av diplomatisk eller konsulär myndighet

Formulär avseende registrerat partnerskap (7)

- födelsebevis

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis

- dödsfallsintyg

- kopia av dödsfallsintyget på den avlidnes hemort vid dödsfall på annan ort

- avtal om registrerat partnerskap (PACS - pacte civil de solidarité) viserat av folkbokföraren eller diplomatiska eller konsulära tjänstemän (tidigare av kanslist hos den regionala domstolen)

- registrerat partnerskap genom officiellt upprättad handling

- mottagande av registrering av ingående/ändring/upplösning av registrerat partnerskap av folkbokförare (tidigare av kanslist vid förstainstansrätt) eller notarie

- intyg från SCEC (Service central d’état civil) om att registrerat partnerskap inte föreligger

Formulär avseende behörighet att ingå registrerat partnerskap (8)

- födelsebevis (där ingen notering om registrerat partnerskap finns): se 5.2 i formuläret)

Formulär avseende civilståndet registrerat partnerskap (9)

- födelsebevis (förutom för utlänningar som är födda i utlandet)

- kopia av domstolsbeslut i plenum om adoption som motsvarar ett födelsebevis (förutom för utlänningar som är födda i utlandet)

- domstolsbeslut som ersätter födelsebevis (förutom för utlänningar som är födda i utlandet)

- dödsfallsintyg

- kopia av dödsfallsintyget på den avlidnes hemort vid dödsfall på annan ort

- intyg från SCEC (Service central d’état civil) om att registrerat partnerskap inte föreligger (för utlänningar som är födda i utlandet)

Formulär avseende HEMVIST och/eller BOSTADSORT (10)

- skriftligt intyg om bostadsort (för franska medborgare i utlandet)

- skriftligt intyg om ändring av bostadsort (för franska medborgare i utlandet)

Formulär avseende belastningsregister (11)

ingen uppgift enligt bulletin nr 3

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelska är dock redan färdig.

Auktoriserade översättare måste vara experter med behörighet att anlitas av domstol: förteckningarna över experter, som var och en innehåller ett avsnitt om auktoriserade översättare (finns på Högsta domstolens (Cour de cassation) webbplats:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Förteckningarna över expertöversättare, som uppdateras årligen, finns på webbplatsen på följande plats:

  • förteckning över experter godkända av Högsta domstolen;
  • förteckningar över experter behöriga att anlitas av domstol upprättade av var och en av de 36 appelationsdomstolarna, vilka bland annat innehåller experter under rubriken översättning och tolkning. Förteckningarna över experter behöriga att anlitas av domstol upprättas av appelationsdomstolarna och vidarebefordras med varierande intervall till Högsta domstolen. Det går ibland att få tillgång till en nyare förteckning över experter behöriga att anlitas av domstol genom att gå direkt till vissa appelationsdomstolars webbplatser.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Det erinras för det första om att vissa kopior eller bestyrkta kopior endast kan lämnas av förvaltningsmyndigheter, rättsliga myndigheter eller jurister. Detta är fallet för kopior av juridiska handlingar eller originalhandlingar, vilka endast kan lämnas av kanslister vid domstolarna eller tjänsteman med behörighet att utfärda handlingar (t.ex: notarier, kanslister, folkbokförare för folkbokföringsuppgifter de förvarar).

För övriga dokument har artikel R113-10 i lagen om förhållandet mellan allmänheten och förvaltningen (Code des relations entre le public et l'administration) upphävt kravet på bestyrkande av kopior av handlingar utfärdade av en förvaltning i samband med administrativa förfaranden, där lagen inte redan tillåter en vanlig kopia. Enligt denna lagtext måste förvaltningen dock fortfarande på begäran från allmänheten bestyrka kopior som begärs av utländska myndigheter. Det finns ingen förteckning över myndigheter som får utfärda bestyrkta kopior. Enligt artikel R2122-8 i den allmänna lagen om regional förvaltning (Code général des collectivités territoriales) ska dock borgmästaren och kommunala tjänstemän delegerade av borgmästaren kunna bestyrka underskrifter och överensstämmelse av dokument på begäran.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Det finns ingen text som formellt reglerar auktoriserade översättningar.

Uppgifterna nedan gör det dock möjligt att fastställa om en översättning är auktoriserad.

Dels ska översättningen vara utförd av en översättare som finns registrerad som behörig att anlitas av domstol hos en appelationsdomstol eller Högsta domstolen (Cour de cassation).

Dels ska följande i praktiken generellt gälla för en auktoriserad översättning:

-          den ska vara märkt med uppgiften ”överensstämmelse med originalet intygas (”certifiée conforme à l’original”),

-          varje sida ska vara numrerad och signerad av översättaren,

-          på sista sidan ska underskrift, stämpel och namnförtydligande finnas för den auktoriserade översättaren,

-          översättningen ska visa textens unika registreringsnummer (detta nummer tilldelas av den auktoriserade översättaren och är gemensamt för källtexten och översättningen)

Inget av dessa fyra kriterier är dock obligatoriskt.

Bestyrkta kopior har en stämpel som visar överensstämmelse med originalet och är daterade och underskriva av den bestyrkande myndigheten.

Bestyrkta kopior av juridiska handlingar eller originalhandlingar kan dock endast utfärdas av den myndighet som förvarar dem. Dessa kopior dateras, skrivs under och stämplas i tillämpliga fall av den myndighet som utfärdat dokumentet.

Kopior av och utdrag ur folkbokföringen stämplas på stadshuset, av diplomatisk eller konsulär myndighet eller av utrikesministeriets centrala folkbokföringstjänst och dateras och skrivs under av den folkbokförare som förvarar handlingen.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrkta kopior har en stämpel som visar överensstämmelse med originalet och är daterade och underskriva av den bestyrkande myndigheten.

Bestyrkta kopior av juridiska handlingar eller originalhandlingar kan dock endast utfärdas av den myndighet som förvarar dem. Dessa kopior dateras, skrivs under och stämplas i tillämpliga fall av den myndighet som utfärdat dokumentet.

Kopior av och utdrag ur folkbokföringen stämplas på stadshuset, av diplomatisk eller konsulär myndighet eller av utrikesministeriets centrala folkbokföringstjänst och dateras och skrivs under av den folkbokförare som förvarar handlingen.

Senaste uppdatering: 23/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.