Offentliga handlingar

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Tyska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Tillämpningsområde

Officiella handlingar

Födelse

 • Geburtsurkunde (födelsebevis)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (bestyrkt utdrag ur registret över födslar)

Att en person är i livet

 • einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)
 • erweiterte Meldebescheinigung (fullständigt registreringsintyg)

Dödsfall

 • Sterbeurkunde (dödsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (bestyrkt utdrag ur registret över dödsfall)

Namn

 • Geburtsurkunde (födelsebevis)
 • Eheurkunde (vigselbevis)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (bevis på registrerat partnerskap)

Äktenskap

Behörighet att ingå äktenskap

Civilstånd

 • Eheurkunde (vigselbevis)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (bestyrkt utdrag ur äktenskapsregistret)
 • Ehefähigkeitszeugnis (intyg om behörighet att ingå äktenskap)
 • einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)
 • erweiterte Meldebescheinigung (fullständigt registreringsintyg)

Äktenskapsskillnad

Annullering av äktenskap

 • Eheurkunde (vigselbevis)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (bestyrkt utdrag ur äktenskapsregistret)

Registrerat partnerskap

Behörighet att ingå registrerat partnerskap

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (bevis på registrerat partnerskap)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (bestyrkt utdrag ur registret över registrerade partnerskap)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap)

Upplösning av ett registrerat partnerskap

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (bevis på registrerat partnerskap)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (bestyrkt utdrag ur registret över registrerade partnerskap)

Föräldraskap

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (bestyrkt utdrag ur registret över födslar)

Hemvist

Bostadsort

 • einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)

Medborgarskap

 • Einbürgerungsurkunde (naturaliseringsintyg)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (intyg om förvärvande av tyskt medborgarskap genom förklaring)
 • Entlassungsurkunde (intyg om befrielse av medborgarskap)
 • Verzichtsurkunde (intyg om avsägelse av medborgarskap)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (tillstånd att behålla tyskt medborgarskap)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (intyg om medborgarskap)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (intyg om rättslig ställning som tysk)

Adoption

 • Gerichtlicher Beschluss (domstolsbeslut)

Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

 • Führungszeugnis (intyg om god vandel)

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Officiella handlingar

Översättningsstöd

Geburtsurkunde (födelsebevis)

Bilaga I – Födelse

einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)

Bilaga II – Att en person är i livet

Sterbeurkunde (dödsattest)

Bilaga III – Dödsfall

Eheurkunde (vigselbevis)

Bilaga IV – Äktenskap

Ehefähigkeitszeugnis (intyg om behörighet att ingå äktenskap)

Bilaga V – Behörighet att ingå äktenskap

erweiterte Meldebescheinigung (fullständigt registreringsintyg)

Bilaga VI – Civilstånd

Lebenspartnerschaftsurkunde (bevis på registrerat partnerskap)

Bilaga VII – Registrerat partnerskap

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap)

Bilaga VIII – Behörighet att ingå registrerat partnerskap

erweiterte Meldebescheinigung (fullständigt registreringsintyg)

Bilaga IX – Status som varande i ett registrerat partnerskap

einfache Meldebescheinigung (förenklat registreringsintyg)

Bilaga X – Hemvist och/eller bostadsort

Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Bilaga XI – Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det finns en rikstäckande databas över tolkar och översättare som förvaltas av delstaten Hessen. Den är fritt tillgänglig för alla via internet på http://www.justiz-dolmetscher.de/ och har en detaljerad sökfunktion (man kan t.ex. söka på delstat, på domstol eller på språk). Endast offentligt utsedda och auktoriserade tolkar och översättare ingår i databasen. De ansvariga myndigheterna kan även hittas via denna adress.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

I Tyskland har alla myndigheter eller organ som utfärdar officiella handlingar (t.ex. kontor som för register över civilstånd, folkbokföringsmyndigheter eller domstolar) och notarier rätt att utfärda bestyrkta kopior.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

En bestyrkt kopia är försedd med en notering om att kopian överensstämmer med originalet (t.ex. en domstolshandling eller notariehandling), utfärdande myndighets/kontors sigill eller stämpel och underskrift av den person som bestyrker kopian (§ 42.1 Beurkundungsgesetz (lag om upprättande av officiella handlingar)). Auktoriserade översättningar är försedda med översättarens stämpel/sigill och namnunderskrift.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

En bestyrkt kopia är försedd med en notering om att kopian överensstämmer med originalet (t.ex. en domstolshandling eller notariehandling), utfärdande myndighets/kontors sigill eller stämpel och underskrift av den person som bestyrker kopian (§ 42.1 Beurkundungsgesetz (lag om upprättande av officiella handlingar)). Auktoriserade översättningar är försedda med översättarens stämpel/sigill och namnunderskrift.

Senaste uppdatering: 30/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.