Offentliga handlingar

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

I enlighet med artikel 6.1 a godtas grekiska och engelska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) 2016/1191:

Justitieministeriets ansvarsområde:

 • Avsaknad av noteringar i kriminalregistret.

Inrikesministeriets ansvarsområde:

 • Födelsebevis, avseende födelse och adoption av en vuxen (adoption av en underårig är konfidentiell och registreras inte i administrativa dokument).
 • Personbevis, avseende födelse, det faktum att en person är i livet och en fysisk persons namn.
 • Dödsbevis, avseende dödsfall.
 • Äktenskapsbevis, avseende äktenskap och äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap.
 • Folkbokföringsintyg, avseende civilstånd, äktenskapsskillnad, hemskillnad, annullering av äktenskap, föräldraskap, medborgarskap, registrerat partnerskap och upplösning av registrerat partnerskap.
 • Tillstånd till äktenskap, avseende behörighet att ingå äktenskap.
 • Bevis på registrerat partnerskap, avseende registrerat partnerskap och avseende upplösning av registrerat partnerskap.
 • Medborgarskapsbevis, avseende medborgarskap.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelsebevis, personbevis, dödsbevis, äktenskapsbevis, tillstånd till äktenskap (behörighet att ingå äktenskap), folkbokföringsintyg (äktenskapsuppgifter ska lämnas vid äktenskap och uppgifter om registrerat partnerskap ska lämnas vid registrerat partnerskap), bevis på registrerat partnerskap, medborgarskapsbevis.

När de gäller intyget om avsaknad av noteringar i kriminalregistret saknas landsspecifika uppgiftsrubriker, utom de som ingår i standarddelen av de flerspråkiga formulär som är gemensamma för alla medlemsstater.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

För medborgarskap och tillstånd till äktenskap godtar vederbörande kommunala myndigheter officiella översättningar av utländska handlingar av

 1. utrikesministeriets översättningsavdelning,
 2. en auktoriserad ordinarie tjänsteman vid Greklands konsulära myndighet i det utfärdande landet,
 3. en översättare med examen från institutionen för främmande språk, översättning och tolkning vid Joniska universitetet, eller
 4. en grekisk advokat som uppfyller villkoren i artikel 36 i lag nr 4194/2013 i advokatlagen (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 208).

I övrigt saknas förteckning över personer som enligt grekisk rätt är behöriga att göra auktoriserade översättningar.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

De myndigheter som är behöriga att utfärda bestyrkta kopior av registrerade handlingar är de tjänstemän som utfärdade dem. Det finns ingen bestämmelse om utfärdande av kopior av de intyg som utfärdas av den grekiska folkbokföringen, eftersom medborgarna varje gång begär det antal intyg som de måste lämna in till de olika myndigheterna.

Intyget om avsaknad av noteringar i kriminalregistret utfärdas på följande sätt: i) För personer som är födda i Grekland utfärdas det av förstainstansdomstolens åklagarmyndighet på födelseorten, mer bestämt kriminalregisteravdelningen, ii) Intyg för personer som är födda utomlands eller för personer vars födelseort inte kan kontrolleras utfärdas av justitieministeriets huvudkontor, mer bestämt avdelningen för kriminalregister och nådefrågor.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

i. För att betraktas som giltig ska en översättning av en utländsk handling också omfatta originalhandlingen eller en bestyrkt kopia av den utländska handlingen som bilaga. Dessutom:

A. Vid översättningar som utförs av utrikesministeriets översättningsavdelning ska översättaren bestyrka att den (översatta) handlingen i fråga är en trogen översättning av den bifogade handlingen. Översättarens namnteckning ska styrkas av översättningsavdelningen och handlingen ska vara försedd med utrikesministeriets stämpel där sidorna är sammanfogade. Dessutom ska den översatta handlingen innehålla översättningsavdelningens information, och särskilt ska orden ”OFFICIELL ÖVERSÄTTNING” anges på grekiska, engelska och franska i varje sidhuvud. Sidhuvudet ska också innehålla översättningsavdelningens registernummer. Sidfoten ska innehålla översättningsavdelningens information, nämligen ”REPUBLIKEN GREKLAND, UTRIKESMINISTERIET, ÖVERSÄTTNINGSAVDELNINGEN” på grekiska, engelska och franska.

B. Vid översättning som utförs av en advokat ska det bestyrkas att den (översatta) handlingen i fråga är en trogen översättning av den bifogade handlingen, och att advokaten har tillräckliga kunskaper i de språk från och till vilka den översätts. Handlingen ska vara försedd med advokatens stämpel där sidorna är sammanfogade.

C. Vid översättningar som utförs av ett konsulat eller en ambassad räcker det att översättningen härrör från dessa myndigheter och bestyrks av dem, oavsett översättare och deras förhållande till konsulatet eller ambassaden.

ii. För att en kopia av intyget om på avsaknad av noteringar i kriminalregistret ska betraktas som giltig räcker det att en auktoriserad användare av det nationella kriminalregistrets informationssystem har skrivit ut den. Det kan kontrolleras om en kopia av intyget om avsaknad av noteringar i kriminalregistret är äkta genom att man jämför dess ”verifieringsnummer” (unik identifikationskod), dess referensnummer och dess utfärdandedatum med uppgifterna på det nationella kriminalregistrets portal http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm, särskilt ”kriminalregistrets verifieringstjänst”.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Endast registratorn får göra bestyrkta kopior av registrerade handlingar som bifogas flerspråkiga standardformulär. Dessa bestyrkta kopior ska vara försedda med registratorns namnteckning och den kommuns stämpel som utfärdade berörd handling.

Kopior av intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret är försedda med verifieringsnummer, referensnummer, datum och vattenstämpel på formuläret.

Senaste uppdatering: 02/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.