Offentliga handlingar

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Ungerska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

a) Födsel:

födelsebevis

b) Att en person är i livet:

intyg om att en person är i livet

c) Dödsfall:

dödsattest, domstolsavgörande med en förklaring om att en person förmodas vara död, domstolsavgörande angående registrering av dödsfall

d) Namn: intyg om namnbyte

e) Äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap:

vigselbevis, intyg om civilstånd

f) Äktenskapsskillnad, hemskillnad, annullering av äktenskap:

dom om äktenskapsskillnad, dom om annullering av äktenskap, dom om ett äktenskaps giltighet, dom om fastställande av huruvida ett äktenskap existerar eller ej

g) Registrerat partnerskap, inklusive behörighet att ingå registrerat partnerskap och civilstånd:

intyg om registrerat partnerskap, intyg om civilstånd

h) Upplösning av ett registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap:

en notaries beslut om upplösning av ett registrerat partnerskap

i) Föräldraskap:

födelsebevis, dom om fastställande av faderskap, domstolsavgörande eller dom som vederlägger presumtionen om faderskap, dom om fastställande av moderskap

j) Adoption:

adoptionsbeslut från förmyndarskapsmyndighet, dom om upplösning av adoption

k) Hemvist och/eller bostadsort:

officiellt uppehållskort

l) Medborgarskap:

intyg om medborgarskap

m) Avsaknad av notering i kriminalregistret: utdrag ur belastningsregistret.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

1) Födelsebevis, dödsattest, vigselbevis och intyg om registrerat partnerskap som utfärdats efter den 1 juli 2014, förutsatt att innehållet inte ändrades innan standardformuläret utfärdades

2) Intyg om att en person är i livet

3) Intyg om civilstånd

4) Officiellt uppehållskort.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Med auktoriserad översättning avses i Ungern varje översättning som har utförts av den organisation som är auktoriserad att utföra auktoriserade översättningar.

I normala fall är det endast det ungerska kontoret för översättning och bestyrkande (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., eller OFFI Zrt.) som enligt lag har rätt att utföra auktoriserade översättningar i Ungern.

Notarier som har tillstånd att utarbeta handlingar på ett främmande språk får utföra auktoriserade översättningar till det språket av officiella handlingar och bilagor till dessa som rör frågor som omfattas av en notaries behörighet eller intyga att översättningen av sådana handlingar är riktig. En förteckning över notarier med ett sådant tillstånd finns på följande webbplats: https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

En konsulär tjänsteman vid ett ungerskt karriärkonsulat som av utrikesministeriet har bemyndigats att utföra auktoriserade översättningar kan upprätta ett konsulärt intyg

för att bestyrka en översättnings riktighet, inklusive en översättning som utförts av tjänstemannen själv. Den aktuella förteckningen över konsulära tjänstemän som har bemyndigats att utfärda intyg finns här: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

I princip är varje organ bemyndigat att göra bestyrkta kopior i enlighet med sina arbetsordningar och inom sitt ansvarsområde.

Notarier får utfärda ett intyg om att en kopia överensstämmer med den originalhandling som framlagts för dem.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Auktoriserade översättningar utförda av OFFI Zrt:

A. Inslag som använts sedan den 2 juli 2018:

1. OFFI utför sin auktoriserade översättning på ett 210 × 297 mm stort säkerhetspappersark, inramat av en guillocherad ram och med inslag som endast kan ses när de förstoras till flera gånger sin ursprungliga storlek.

2. Texten återges inom den vinröda ramen, med Ungerns statsvapen och företagets logotyp tryckt ovanför. Den unika kod som identifierar handlingen anges på första raden inom den vinröda ramen och på raden ovanför den bestyrkande klausulen.

3. Den auktoriserade översättningen trycks på ett separat pappersark som häftas ihop med den översatta originalhandlingen eller bestyrkta kopian med hjälp av en häftapparat. Över häftklammern placeras en 30 × 25 mm stor säkerhetsdekal med OFFI:s logotyp, ett holografiskt band och ett unikt serienummer. Denna dekal utgör en viktig del av bestyrkandet.

4. För en översättning från ett utländskt språk till ungerska anges följande bestyrkande klausul:

”Det ungerska kontoret för översättning och bestyrkande intygar att denna auktoriserade översättning exakt motsvarar den bifogade handlingens text.

Det ungerska kontoret för översättning och bestyrkande ansvarar inte för äktheten och innehållet i den handling som översättningen grundas på.”

Detta följs av plats och datum för utfärdandet, originalunderskrift med blått bläck, en namnstämpel och texten ”på den verkställande direktörens vägnar”.

För en översättning till ett främmande språk anges ovannämnda bestyrkande klausul på översättningen på lämpligt språk.

B. Inslag som använts före den 2 juli 2018:

Inslagen och de bestyrkande klausulerna är identiska med de som beskrivs i punkt A, med följande undantag:

1. En tryckt streckkod och en unik identifikator syns i övre högra hörnet på baksidan av säkerhetspappersarket.

2. De auktoriserade översättningar som tryckts på ett separat ark knyts ihop med den översatta originalhandlingen eller en bestyrkt kopia av denna med hjälp av ett rött, vitt och grönt snöre, vars ändar fästs på handlingen med hjälp av OFFI:s bestyrkandedekal, på vilken den officiella OFFI-stämpeln stämplas på ett sådant sätt att det är omöjligt att sära på handlingarna utan att skada dekalen.

3. För en översättning från ett främmande språk till ungerska följs den bestyrkande klausulen på ungerska som anges på översättningen av plats och datum för utfärdandet, originalunderskrift med blått bläck, och texten ”på den verkställande direktörens vägnar”.

3. Särskilda kännetecken för elektroniska auktoriserade översättningar från OFFI

Översättningen och texten på bestyrkandedekalen ser likadana ut som i pappersversionen.

Den elektroniskt auktoriserade översättningen ligger i en mapp (i .es3- eller .dosszie-format) som skapats av OFFI, som även innehåller den originalfil som överlämnats för översättning. Utöver den elektroniskt signerade elektroniskt auktoriserade översättningen med OFFI:s elektroniska stämpel (i .pdf-format) bevarar den originalfil som överlämnats för översättning som ligger i mappen också sin status som autentisk handling.

Originalfilen och den fil som innehåller översättningen placeras i mappen på ett sådant sätt att bestyrkandet förstörs om filerna säras, så att de filer som hör samman är ”sammanbundna” med varandra på ett säkert sätt.

Genom den elektroniska auktoriseringen garanteras att översättningen utfördes av OFFI Zrt., att innehållet i filerna inte har ändrats sedan auktoriseringen och att den färdiga översättningens text har samma innehåll som den text som överlämnades för översättning.

Auktoriserade översättningar som utförs av en notarie:

Auktoriserade översättningar som utförts av notarier identifieras med hjälp av notarieärendenumret. Översättningen måste skrivas på originalhandlingen eller fästas vid denna. Notarier bestyrker en översättning av en originalhandling genom att lägga till en bestyrkande klausul i slutet av översättningen.


Auktoriserade översättningar som utförs av konsulära tjänstemän vid ett karriärkonsulat:

Översättningen måste skrivas på originalhandlingen eller fästas vid denna och en bestyrkande klausul läggas till översättningen. Dessutom måste en fras som intygar att översättningen exakt överensstämmer med originalhandlingen läggas till i slutet av översättningen.

Om den konsulära tjänstemannen fäster ihop översättningen med originalhandlingen måste detta göras med hjälp av ett rött, vitt och grönt snöre som fästs med en vit, rund självhäftande dekal, som stämplas på två sidor med den diplomatiska beskickningens numrerade stämpel.

Den bestyrkande klausulen lyder på följande sätt:

Jag intygar härmed att den översättning som överlämnats till mig/utförts av mig exakt motsvarar den bifogade handling som avfattats på språket……………………………………………………………………………. .-----------------------------------

Kunden har betalat den konsulära avgiften på ....................................................
Ärendenummer: …………………………………………………………………………..

Utfärdat den: ……………………….………………………………………………………….

stämpel

underskrift

Klausulen kan även se ut på andra sätt, förutsatt att den inte kan separeras från originalhandlingen eller översättningen och innehåller följande obligatoriska inslag:

a) En uppgift om vilket främmande språk handlingen har översatts från.

b) En understrykning av lämpligt alternativ i frasen ”den översättning som överlämnats till mig/utförts av mig”, beroende på om den konsulära tjänstemannen intygar riktigheten av en översättning som överlämnats till honom eller henne eller själv har utfört översättningen.

c) Vilket belopp som har betalats i konsulär avgift.

d) Ärendenumret.

e) Datumet.

f) Den diplomatiska beskickningens numrerade stämpel.

g) Den konsulära tjänstemannens underskrift.

h) Uppgift om hans eller hennes befattning som konsulär tjänsteman vid ett karriärkonsulat.

Vid datumangivelsen måste även året och dagen skrivas med bokstäver inom parentes.

Anbringandet av klausulen sker vanligtvis genom att en stämpel placeras på handlingen eller på ett separat pappersark som inte kan säras från originalhandlingen eller översättningen.

Vid behov kan det konsulära bestyrkandet även ske på ett främmande språk, om detta sker inom de ramar som anges ovan och godtas av det mottagande landets myndigheter.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrka kopior som görs av en notarie:

En notarie kan bestyrka en kopia av en handling om den handling som har kopierats är tydligt läsbar. Notarien jämför kopian med originalhandlingen och intygar att kopian överensstämmer med originalet genom att anbringa en bestyrkande klausul på kopian.

Av den styrkande klausulen måste det framgå

a) att kopian har gjorts från originalhandlingen, eller från en avskrift eller kopia av denna,

b) huruvida det fanns en avgiftsstämpel på den överlämnade handlingen,

c) huruvida kopian endast utgör en del av originalet,

d) huruvida eventuella problematiska ändringar, skador eller andra omständigheter syns i originalhandlingen.

Dessa regler ska i tillämpliga fall tillämpas på bestyrkandet av en elektronisk kopia eller utdrag som under notariens överinseende har gjorts från en handling eller från en elektronisk databas, och för bestyrkandet av en papperskopia eller utdrag som gjorts från en elektronisk handling. Notarien undertecknar den elektroniska kopian eller utdraget med en kvalificerad elektronisk signatur. Det är inte nödvändigt att förse en bestyrkt elektronisk avskrift eller bestyrkt kopia med en bestyrkande klausul om avskriften eller kopian har gjorts från en pappershandling eller elektronisk notariehandling och innehåller hela handlingen, notariens kvalificerade elektroniska signatur och en tidsstämpel.

Bestyrka kopior som görs av en domstol:

En kopia som domstolen har gjort av en handling som framlagts för domstolen eller en kopia som gjorts någon annanstans och framlagts för domstolen för bestyrkande måste innehålla

a) frasen ”bestyrkt kopia”,

b) underskrift från den person som gjort kopian,

c) domstolens stämpel,

d) tidpunkt och dag när kopian gjordes.

Om ärendeakten finns i elektronisk form måste ovannämnda regler tillämpas när man gör en papperskopia av en utskrift av den elektroniska handlingen. Om en papperskopia begärs av ett domstolsavgörande som skapats som en elektronisk handling måste kopian visa tidsstämpeln och den elektroniska handlingens elektroniska signatur, samt ange vilken persons elektroniska signatur som förekommer på den elektroniska handlingen.

Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.