Offentliga handlingar

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Följande språk anges:

- italienska (landets officiella språk),

- tyska (presidentdekret nr 670 av den 31 augusti 1972 och presidentdekret nr 574 av den 15 juli 1988) i regionen Trentino Alto Adige (region med särskild status),

-franska (artikel 38 i författningslag nr 4 av den 26 februari 1948) i regionen Aostadalen, region med särskild status,

-slovenska (artikel 8 L i lag nr 38 av den 23 februari 2001) i regionen Friuli Venezia Giulia, region med särskild status.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Bland de officiella handlingar som avses i artikel 6.1 b i förordningen ska följande gälla för befolkningstjänster::

Tillämpningsområde

Officiella handlingar

Födelse

 • Födelseattest
 • Utdrag ur födelseattesten
 • Fullständig kopia av födelseattesten

Att en person är i livet

 • Levnadsintyg

Dödsfall

 • Dödsfallsintyg
 • Utdrag ur dödsfallsintyget
 • Fullständig kopia av dödsfallsintyget

Namn

 • Födelseattest
 • Utdrag ur födelseattesten
 • Fullständig kopia av födelseattesten

Äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap och civilstånd.

 • Vigselbevis
 • Utdrag ur vigselbevis
 • Fullständig kopia av dödsfallsintyget
 • Intyg om behörighet att ingå äktenskap (eller intyg om tillstånd att ingå äktenskap)
 • Intyg om civilstånd
 • Utdrag ur födelseattesten

Skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap

 • Vigselbevis
 • Utdrag med sammanfattning av vigselbevis
 • Fullständig kopia av avtalet om hemskillnad/äktenskapsskillnad
 • Utdrag ur födelseattesten

Registrerat partnerskap, inklusive behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i ett registrerat partnerskap.

 • Intyg om civilstånd
 • Utdrag ur bevis om registrerat partnerskap
 • Fullständig kopia av bevis om registrerat partnerskap
 • Intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap
 • Utdrag ur födelseattesten

Upplösning av registrerat partnerskap

 • Utdrag ur bevis om registrerat partnerskap
 • Utdrag ur födelseattesten

Föräldraskap

 • Födelseattest med faderskap och moderskap

Hemvist och/eller bostadsort

 • Intyg om bostadsort

Medborgarskap

 • Intyg om medborgarskap:
 • Utdrag ur födelseattesten

Adoption

 • Utdrag ur födelseattesten

Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

 • Utdrag ur belastningsregistret

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Officiella handlingar

Flerspråkiga standardformulär

Födelseattest

Bilaga I – Födelse

Levnadsintyg

Bilaga II – Levnad

Dödsfallsintyg

Bilaga III – Dödsfall

Vigselbevis

Bilaga IV – Äktenskap

Intyg om behörighet att ingå äktenskap (eller intyg om tillstånd att ingå äktenskap)

Bilaga V – Behörighet att ingå äktenskap

Intyg om civilstånd

Bilaga VI – Civilstånd

Intyg om civilstånd

Bilaga VII – Registrerat partnerskap

Intyg om behörighet att ingå registrerat partnerskap

Bilaga VIII - Behörighet att ingå registrerat partnerskap

Utdrag ur bevis om registrerat partnerskap

Bilaga IX - Status som varande i ett registrerat partnerskap

Intyg om bostadsort

Bilaga X – Hemvist och/eller bostadsort

Utdrag ur belastningsregistret

Bilaga XI - Avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det finns ingen offentlig förteckning över översättare och tolkar. I domstolarna finns det dock register där översättaren och tolken kan registrera sig för konsultation.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

I enlighet med artikel 18.2 första meningen i presidentdekret nr 445 av den 28 december 2000 kan kopiorna bestyrkas

- av den tjänsteman som har utfärdat originalet eller av den instans där handlingen inges, eller till vilken handlingen ska inges,

- av en notarie.

- av en justitiesekreterare (cancelliere),

- av en kommunsekreterare (segretario comunale) eller annan tjänsteman som utses av borgmästaren.

Folkbokförings- och folkbokföringsfunktioner utförs, eftersom de lyder under staten, av kommunstyrelsens borgmästare som regeringstjänstemän, samt av deras personal.

regeringstjänstemännen utfärdar födelseattester (artikel 33 i presidentdekret nr 223/1989) och utdrag ur relevanta folkbokföringsregister (artiklarna 106–108 i presidentdekret nr 396/2000).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

För auktoriserade översättningar ska handlingarna åtföljas av en översättning till italienska, som måste intygas överensstämma med den utländska texten av den diplomatiska eller konsulära myndigheten eller av en officiell översättare eller en tolk som intygar att översättningen överensstämmer med den utländska texten. Den diplomatiska eller konsulära myndigheten, en översättare eller en tolk ska förutom att ange sina identifieringsuppgifter även förse den med sin namnteckning eller tjänstestämpel, jämte en ansvarsförklaring.

En kopia bestyrks genom att den bemyndigade tjänstemannen till handlingen fogar en skriftlig försäkran om överensstämmelse med originalet i slutet av kopian , varvid även datum och ort för utfärdandet anges, liksom antal blad, för- och efternamn, befattning jämte namnteckning och tjänstestämpel. Om kopian av handlingen eller handlingen består av flera blad ska den officiella tjänstemannen underteckna den i marginalen för varje mellanliggande blad.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Med hänvisning till punkt e ovan bör det noteras att bestyrkande av kopior av handlingar utgör ett intyg om överensstämmelse, anbringat av en behörig tjänsteman, om att kopian är identisk med originalet.

Detta förfarande som bestyrker kopian av intyget är överensstämmer med originalet, kallas ”bestyrkande” (och avser ”bestyrkta kopior”) och om intygandet ger upphov till särskilda rättsverkningar medför detta att den är likvärdig med originalet.

Senaste uppdatering: 21/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.