Offentliga handlingar

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Lettiska.

Undantag kan göras i ett begränsat antal fall som anges i lag. I invandringslagen (Imigrācijas likums) anges exempelvis att vid godkännandet av en referensperson eller förlängning av uppehållstillstånd får de nödvändiga handlingarna (t.ex. ett intyg på avsaknad av notering i ett kriminalregister, kopior av handlingar om släktskap eller samhörighet, eller andra handlingar som krävs enligt lettisk lagstiftning) inges på lettiska, engelska, franska, tyska eller ryska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Födelse: födelsebevis (dzimšanas apliecība) eller utdrag ur registret över födslar (izziņa no dzimšanas reģistra) utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning (Dzimtsarakstu departaments), födelsebevis eller utdrag ur registret över födslar utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor (Dzimtsarakstu nodaļa), utdrag ur folkbokföringsregistret (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde), födelsebevis (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Att en person är i livet: intyg utfärdat av en notarie (zvērināts notārs), intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Dödsfall: dödsattest (miršanas apliecība) eller utdrag ur registret över dödsfall (izziņa no miršanas reģistra) utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, dödsattest eller utdrag ur registret över dödsfall utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, dödsattest (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Namn: beslut om ändring av för- och/eller efternamn (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, intyg utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap: vigselbevis (laulības apliecība) eller utdrag ur äktenskapsregistret (izziņa no laulības reģistra) utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, vigselbevis eller utdrag ur äktenskapsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, vigselbevis utfärdat av en präst som tillhör något av de religiösa samfund som förtecknas i civillagen (Civillikums), utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, vigselbevis (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Lettland utfärdar inte en handling som intygar att en person är behörig att ingå äktenskap. I stället för ett sådant intyg kan en person begära information om sitt civilstånd.

Äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap: notariehandlingar (notariāls akts) som intygar äktenskapsskillnad (laulības šķiršanas apliecība), domstolsavgörande (tiesas nolēmums), utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet, utdrag ur äktenskapsregistret utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning som styrker äktenskapsskillnaden, utdrag äktenskapsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor som styrker äktenskapsskillnaden.

Föräldraskap: dom, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Adoption: domstolsavgörande, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor.

Hemvist och/eller bostadsort: utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor.

Medborgarskap: utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Avsaknad av en notering i kriminalregistret: utdrag ur kriminalregistret (izziņa no sodu reģistra) utfärdat av inrikesministeriets informationscenter (Informācijas centrs), intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelse: födelsebevis eller utdrag ur registret över födslar utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, födelsebevis eller utdrag ur registret över födslar utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, födelsebevis (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Att en person är i livet: intyg utfärdat av en notarie, intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Dödsfall: Dödsattest eller utdrag ur registret över dödsfall utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, dödsattest eller utdrag ur registret över dödsfall utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, dödsattest (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Äktenskap: vigselbevis eller utdrag ur äktenskapsregistret utfärdat av justitieministeriets folkbokföringsavdelning, vigselbevis eller utdrag ur äktenskapsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor, vigselbevis utfärdat av en präst som tillhör något av de religiösa samfund som förtecknas i civillagen, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, vigselbevis (original eller kopia) eller utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Civilstånd: utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Hemvist och/eller bostadsort: utdrag folkbokföringsregistret utfärdat av kontoret för medborgarskaps- och migrationsfrågor, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet, utdrag ur folkbokföringsregistret utfärdat av en lokal myndighets folkbokföringskontor.

Avsaknad av en notering i kriminalregistret: utdrag ur kriminalregistret utfärdat av inrikesministeriets informationscenter, intyg utfärdat av en lettisk diplomatisk eller konsulär beskickning i utlandet.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det finns inte några sådana förteckningar. I Lettland kan en översättning nämligen bestyrkas av vilken fysisk person som helst som i enlighet med det förfarande som anges i lagen påtar sig ansvaret för all eventuella skada som felaktigheter i översättningen av handlingen leder till.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Kopior av handlingar kan bestyrkas av en notarie. Förutom i de fall det finns ett lagstadgat krav på att en kopia måste bestyrkas av en notarie kan handlingens riktighet även bestyrkas av berörd organisation (lagen om handlingars rättskraft (Dokumentu juridiskā spēka likuma), § 6).

Att en kopia av en handling överensstämmer med originalet kan även bestyrkas av den fysiska person som har avfattat handlingen. En fysisk person kan också bestyrka att en kopia av en handling som de har mottagit från en annan fysisk person eller från en organisation är riktig, förutom i de fall då det enligt lag är nödvändigt att inhämta författarens samtycke.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Översättaren bestyrker översättningens riktighet på sista sidan av översättningen, efter texten, på lettiska. Översättaren anger TULKOJUMS PAREIZS (översättning riktig) i versaler, sitt förnamn, efternamn och personnummer, sin underskrift, platsen för bestyrkandet och datumet för bestyrkandet (se regeringsförordning nr 291 om förfaranden för bestyrkande av översättningar av handlingar på det officiella språket (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Liknande krav gäller för bestyrkta kopior (se nästa punkt).

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Ordet KOPIJA (kopia) måste anges med versaler i övre högre hörnet på första sidan. Bestyrkandet består av orden KOPIJA PAREIZA (kopia riktig), skrivet med versaler, den fullständiga titeln på den tjänsteman som bestyrker kopians riktighet (inklusive organisationens fullständiga namn och vid behov annan information som gör det möjligt att entydigt identifiera den personen), tjänstemannens egenhändiga namnunderskrift, ett namnförtydligande och datumet för bestyrkandet.

Senaste uppdatering: 10/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.