Offentliga handlingar

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Det officiella språket i Litauen är litauiska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Artikel 24.1 b:

a) födelsebevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

b) en notariserad förklaring som styrker att en fysisk person är i livet och vistas på viss plats,

intyg om att en person är i livet och vistas på en viss plats (utfärdat av den statliga socialförsäkringsstyrelsen)

c) dödsattest (utfärdad mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om dödsfall (sedan den 1 januari 2017)

d) intyg om byte av förnamn, efternamn eller medborgarskap (utfärdat mellan den 4 december 2005 och den 1 januari 2017)

utdrag som bekräftar en notering om ändring eller komplettering av uppgifterna om civilstånd (utfärdat sedan den 1 januari 2017)

e) äktenskap:

vigselbevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om äktenskap (sedan den 1 januari 2017)

behörighet att ingå äktenskap:

intyg om att det inte föreligger några hinder mot att ingå äktenskap

intyg från konsulat om civilstånd

intyg om civilstånd

f) intyg om äktenskapsskillnad (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017),

registerutdrag som bekräftar en notering om äktenskapsskillnad (sedan den 1 januari 2017),

dom angående äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap,

ingen handling utfärdas för att bekräfta hemskillnad

g) –

h) –

i) födelsebevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

notariserad gemensam ansökan från ett barns pappa och mamma om erkännande av faderskap

dom om fastställande av moderskap/faderskap

dom om bestridande av moderskap/faderskap

j) födelsebevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

dom om adoption

k) intyg om angiven hemvist

intyg om personuppgifter från folkbokföringsregistret

l) pass/id-kort

födelsebevis (utfärdat mellan den 1 januari 1992 och den 1 januari 2017)

registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

beslut eller domar angående förvärv, förlust eller återvinning av medborgarskap

m) intyg med information om en fysisk person från registren över misstänkta, åtalade och dömda personer.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Artikel 24.1 c:

a) registerutdrag som bekräftar en notering om födsel (sedan den 1 januari 2017)

b) –

c) registerutdrag som bekräftar en notering om dödsfall (sedan den 1 januari 2017)

d) –

e) registerutdrag som bekräftar en notering om äktenskap (sedan den 1 januari 2017)

intyg om att det inte föreligger några hinder mot att ingå äktenskap

k) intyg om angiven hemvist

intyg om personuppgifter från folkbokföringsregistret

m) intyg med information om en fysisk person från registren över misstänkta, åtalade och dömda personer.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Det finns inte någon förteckning över auktoriserade översättare.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

– Notarier.

– Statliga och kommunala organ (för kopior av de handlingar som dessa utfärdat).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Några auktoriserade översättningar finns inte, och heller inte några särskilda krav på översättningar eller bestyrkta kopior av dessa. I praktiken översätts handlingar vanligtvis av översättningsbyråer eller översättare. Det anges därför på handlingen att den översatts av en översättningsbyrå eller en översättare. I enskilda fall kan översättningen bestyrkas av översättarens underskrift eller översättningens riktighet bestyrkas av en notarie.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Om en handling bestyrks av ett statligt eller kommunalt organ:

Kopian av den handling som utfärdats förses med ett kontrollmärke på sista sidan, bestående av frasen ”kopian/utdraget överensstämmer med originalet”, tillsammans med datum och tjänstetitel, underskrift, förnamn eller initial och efternamn på chefen för eller annan bemyndigad person hos det organ som bestyrker kopians eller utdragets äkthet.

Om äktheten hos en papperskopia av en elektronisk handling bestyrks med hjälp av it-verktyg, består kontrollmärket från den juridiska person som är bemyndigad att bestyrka handlingen av frasen ”kopian överensstämmer med originalet”, namnet på den juridiska person som bemyndigats att bestyrka handlingen och datumet. Kontrollmärket kan även anbringas i form av en stämpel.

Mallen för notarieintyget måste fyllas i med följande uppgifter: datumet för notariehandlingen, namnet på det notariekontor som utfärdar notariehandlingen, notariens för- och efternamn, notariehandlingens registreringsnummer, notariens avgift för notariehandlingen (om notarien inte tar utan någon avgift ska orden ”befriad från avgift” skrivas ut), den avgift för kontroll i statliga register som de statliga registren tar ut, avgiften för andra tjänster som utförs på kundens begäran samt notariens underskrift.

Notering som bekräftar en kopias/ett utdrags äkthet:

”___ _____________ 20_____

Undertecknad, _______________________________________________________________________, intygar härmed att denna kopia överensstämmer med originalhandlingen.

Notarieregistreringsnummer: ________________________

Notarieavgift: __________________________

Avgift(er) för andra tjänster som utförts på begäran av kunden: _________________

Notariens underskrift”.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.