Offentliga handlingar

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Luxemburg godtar att officiella handlingar som ska läggas fram för landets myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a inges på franska eller tyska.

Engelska godtas också för:

- födelsebevis

- vigselbevis

- akt om erkännande

- dödsfallsintyg

- akt om byte av efternamn

- akt om byte av förnamn

- officiell handling om byte av kön och förnamn

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

-          födelsebevis

-          akt om erkännande för fastställande av föräldraskap

-          vigselbevis

-          intyg om behörighet att ingå äktenskap

-          dödsfallsintyg

-          attest om dödfött barn

-          storhertigligt beslut om byte av efternamn

-          storhertigligt beslut om byte av förnamn

-          intyg om partnerskapsförsäkran

-          intyg om att upphörande av partnerskap

-          intyg om överenskommelse som fastställer partnerskaps förmögenhetsrättsliga verkningar

-          levnadsintyg

-          intyg om bosättning

-          intyg om utvidgad bosättning

-          intyg om registrering på referensadress

-          ministeriellt beslut om byte av kön och förnamn

-          domstolsbeslut om könsbyte

-          ministeriellt beslut om medborgarskap

-          intyg om medborgarskap

-          akt om erkännande inför notarie

-          utdrag ur kriminalregister, bulletin nr 3, nr 4 och nr 5, vid avsaknad av noteringar

-          intyg om inskrivning i röstlängden

-          flerspråkiga utdrag ur folkbokföringshandlingar som fastställts i CIEC:s konvention nr 16.

-          domstolsbeslut om fastställande av födelse

-          domstolsbeslut om svag adoption

-          domstolsbeslut om stark adoption

-          domstolsbeslut om återkallande av adoption

-          domstolsbelom om fastställande av föräldraskap (fastställande av moderskap, fastställande av faderskap)

-          domstolsbeslut om negativ föräldraskapstalan (negativ moderskapstalan, negativ faderskapstalan)

-          domstolsbeslut om äktenskapsskillnad

-          domstolsbeslut om annulering av äktenskap

-          domstolsbeslut om hemskillnad

-          domstolsbeslut om tredsodom

-          domstolsbeslut om återkallande av adoption

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

-          födelsebevis (endast utdrag)

-          levnadsintyg

-          dödsfallsbevis (endast utdrag)

-          vigselbevis (endast utdrag)

-          intyg om registrerat partnerskap

-          intyg om upphörande av partnerskap

-          intyg om bosättning

-          utdrag ur kriminalregistret, bulletinerna nr 3, nr 4 eller nr 5, vid avsaknad av noteringar

Denna förteckning är uttömmande i den meningen att ett flerspråkigt standardformulär inte får bifogas andra officiella handlingar än de ovan angivna.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Förteckningarna över personer som i enlighet med nationell lagstiftning är kvalificerade att utföra auktoriserade översättningar finns på webbplatsen för Storhertigdömet Luxemburgs justitieministerium på följande länk:

http://mj.public.lu/professions/expert_judicaire/traducteurs_et_interpretes/index.html

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Kommunförvaltningarna är de myndigheter som har befogenhet att upprätta bestyrkta kopior. En avgift ska tas ut när kopian upprättas. Denna kansliavgift ska betalas till kommunförvaltningen.

För att få en bestyrkt kopia måste sökanden vända sig med sin handling till folkbokföringsmyndigheten eller kommunförvaltningens kansli på bosättningsorten.

Bestyrkt kopia ska upprättas av en tjänsteman på plats på grundval av den originalhandling som sökanden företer.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Auktoriserade översättningar ska undertecknas av den auktoriserade translatorn.

Bestyrkt kopia ska vara försedd med kommunförvaltningens sigill, den utfärdande kommuntjänstemannens underskrift samt stämpelmärke från kansliet.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrkt kopia ska vara försedd med kommunförvaltningens sigill, kommuntjänstemannens underskrift samt stämpelmärke från kansliet.

Senaste uppdatering: 14/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.