Offentliga handlingar

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

De av Malta godtagna språken är maltesiska och engelska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Den vägledande förteckningen över offentliga handlingar som omfattas av denna förordning innehåller följande: födelseattest, äktenskapsbehörighetsattest, vigselbevis, intyg om registrerat partnerskap, dödsattest och vandelsintyg.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelseattester, äktenskapsbehörighetsattester, vigselbevis, intyg om registrerat partnerskap, dödsattester och vandelsintyg. Samma handling behörighet att ingå äktenskap och behörighet att ingå registrerat partnerskap (äktenskapsbehörighetsattest).

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Eftersom någon auktorisering av översättare inte existerar i Malta finns inte någon förteckning över personer som är behöriga att utföra auktoriserade översättningar. I avsaknad av regelverk för översättare har utrikes- och Europaministeriet en registerbas med namnteckningar av personer som utför översättningar. Denna databas med namnteckningar är inte tillgänglig för allmänheten utan används endast av ministeriet för att bekräfta och jämföra översättares namnteckningar. Mer information finns här: https://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Även ministeriet för rättsliga frågor, jämlikhet och förvaltning har en förteckning över tolkar och översättare som offentliggörs på https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx och kan användas som referens.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

För advokater/notarier är det gängse praxis att göra kopior av officiella handlingar i form av bestyrkta kopior av officiella handlingar. Det är det organ som begär handlingarna som beslutar huruvida de godtar kopior eller ej. Bestyrkta kopior av andra officiella handlingar kan också utfärdas av domstolarna.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Bestyrkta kopior av andra handlingar ska normalt ha en anmärkning om att handlingen är en bestyrkt kopia samt stämpel och underskrift av en person med befogenhet att utfärda bestyrkta kopior. Auktoriserade översättningar bär översättarens namnteckning och stämpel samt datum.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrkta kopior av andra handlingar ska normalt ha en anmärkning om att handlingen är en bestyrkt kopia samt stämpel och underskrift av en person med befogenhet att utfärda bestyrkta kopior.

Senaste uppdatering: 09/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.