Offentliga handlingar

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Endast handlingar på nederländska godtas.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Alla officiella handlingar som anges i artikel 2.1 i förordningen, med undantag för handlingar om behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i ett registrerat partnerskap (andra delen av led g) och handlingar som rör avsaknad av noteringar i kriminalregister (led m), eftersom sådana handlingar inte finns i Nederländerna. Exempel på officiella handlingar som omfattas av förordningen är bevis på

a) födelse,

b) att en person är i livet,

c) dödsfall,

d) namn,

e) äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap och civilstånd.

f) skilsmässa, hemskillnad och annullering av äktenskap,

g) registrerat partnerskap,

h) upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap,

i) föräldraskap,

j) adoption,

k) hemvist och/eller bostadsadress,

l) medborgarskap.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Bevis på födelse, att en person är i livet, dödsfall, äktenskap, behörighet att ingå äktenskap, civilstånd, registrerat partnerskap och hemvist och/eller bostadsort.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Hänvisning görs till Registret över edsvurna tolkar och översättare, där alla edsvurna tolkar och översättare ingår.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

- Kommuner för de officiella handlingar som de har rätt att utfärda

- Konsulat för officiella handlingar som de kan utfärda

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

I bestyrkta kopior anges att den lämnade informationen antingen är hämtad från ett original eller från en databas. Kopian ska vara försedd med behörig tjänstemans underskrift och uppgift om var och när handlingens utfärdandes. I de flesta fall är kopian också försedd med stämpel.

I bestyrkta kopior anges att handlingen överensstämmer med originalet. Kopian ska vara försedd med behörig tjänstemans underskrift och uppgift om var och när handlingens utfärdandes.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

I bestyrkta kopior anges att handlingen överensstämmer med originalet. Kopian ska vara försedd med behörig tjänstemans underskrift och uppgift om var och när handlingens utfärdandes.

Senaste uppdatering: 26/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.