Offentliga handlingar

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Polska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

1) Förenklat födelsebevis.

2) Fullständigt födelsebevis.

3) Domstolsavgörande om innehållet i ett folkbokföringsregister.

4) Intyg från en notarie om att en person är i livet.

5) Förenklad dödsattest.

6) Fullständig dödsattest.

7) Domstolsavgörande om att en person förmodas ha avlidit.

8) Domstolsavgörande om återkallande av beslutet att en person förmodas ha avlidit.

9) Domstolsavgörande om dödförklaring av en person.

10) Domstolsförklaring om återkallande av beslutet om dödförklaring av en person.

11) Beslut av chefen för folkbokföringsmyndigheten om byte av för- och efternamn.

12) Förenklat vigselbevis.

13) Fullständigt vigselbevis.

14) Intyg om civilstånd.

15) Intyg om att det saknas äktenskapshinder enligt polsk lag.

16) Domstolsavgörande som ger en kvinna under 18 års ålder rätt att ingå äktenskap.

17) Domstolsavgörande som ger en psykiskt sjuk person eller en person med inlärningssvårigheter eller ingifta släktingar rätt att ingå äktenskap.

18) Domstolsavgörande med fastställande av att äktenskap föreligger.

19) Domstolsavgörande med fastställande av att äktenskap inte föreligger.

20) Domstolsavgörande om äktenskapsskillnad.

21) Domstolsavgörande om hemskillnad.

22) Domstolsavgörande om upplösning av registrerat partnerskap.

23) Domstolsavgörande om annullering av äktenskap.

24) Domstolsavgörande om adoption.

25) Domstolsavgörande om avslutande av adoption.

26) Domstolsavgörande om fastställande av faderskap.

27) Domstolsavgörande om fastställande av moderskap.

28) Domstolsavgörande om bestridande av faderskap.

29) Domstolsavgörande om bestridande av moderskap.

30) Domstolsavgörande om ett verkningslöst erkännande av ett barn.

31) Domstolsavgörande om annullering av ett erkännande av ett barn.

32) Intyg om registrering av permanent bostadsort.

33) Intyg om registrering av tillfällig bostadsort.

34) Intyg om vistelse på en viss plats.

35) Beslut om erkännande av polskt medborgarskap.

36) Beslut om att en person ska återfå polskt medborgarskap.

37) Beslut om bekräftelse på polskt medborgarskap.

38) Beslut om erkännande av en person som repatrierad.

39) Intyg om avsaknad av noteringar i det nationella kriminalregistret, utfärdat på begäran av berörd part.

40) Intyg utfärdat av kommunala myndigheter till polska medborgare som bor i andra medlemsstater och som säger sig vilja kandidera i valet till Europaparlamentet eller i kommunalval i bosättningsmedlemsstaten i enlighet med de relevanta bestämmelserna i rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 329, 30.12.1993, s. 34) och rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 368, 31.12.1994, s. 38).

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

1) Förenklat födelsebevis.

2) Förenklat vigselbevis.

3) Förenklad dödsattest.

4) Intyg om civilstånd.

5) Intyg om att det saknas äktenskapshinder enligt polsk lag.

6) Intyg om registrering av permanent bostadsort.

7) Intyg om registrering av tillfällig bostadsort.

8) Intyg om vistelse på en viss plats.

9) Intyg från notarie om att en person är i livet.

10) Intyg om avsaknad av noteringar i det nationella kriminalregistret, utfärdat på begäran av berörd part.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

De personer i Polen som är bemyndigade att utföra auktoriserade översättningar är de auktoriserade översättare som är upptagna i justitieministeriets förteckning över auktoriserade översättare. Förteckningen är tillgänglig i den offentliga informationsbulletinen (Biuletyn Informacji Publicznej): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Detta följer av bestämmelserna i lagen av den 25 november 2004 om yrket som auktoriserad översättare (Polens officiella tidning (Dziennik Ustaw) 2017, post 1505).

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

I Polen är notarier de myndigheter som är behöriga att utfärda bestyrkta kopior, utdrag ur och inofficiella kopior av de handlingar som läggs fram för dem. Detta följer av lagen om notarier av den 14 februari 1991 (Polens officiella tidning 2017, post 2291, 2018, posterna 398, 723 och 1496).

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

a) Auktoriserade översättningars kännetecken: Den handling som innehåller översättningen har stämplats med översättarens stämpel och med översättarens för- och efternamn längs kanten, och en uppgift om vilket språk översättaren är auktoriserad att översätta från och till, samt översättarens nummer i förteckningen över auktoriserade översättare. Alla auktoriserade översättningar får dessutom ett nummer som de registreras under i registret över auktoriserade översättare (repertorium). Den auktoriserade översättaren anger dessutom huruvida en auktoriserad översättning har gjorts från en originalhandling, en översättning eller en kopia och huruvida en sådan översättning eller kopia har bestyrkts och av vem.

b) Bestyrkta kopiors kännetecken: En notaries bestyrkande av att en kopia överensstämmer med originalet av en handling som lagts fram för notarien sker genom att en bestyrkande fras anbringas på handlingen i form av en stämpel eller en tryckt påskrift, eller på ett separat pappersark. Om den bestyrkande frasen bifogas på ett separat pappersark måste detta vara permanent fäst till handlingen. Det ska fästas i slutet av handlingen snarare än före handlingen, och den plats där pappersarken fästs ihop måste vara försedd med notariens sigill. Frasen kan även anbringas på samma ark som kopian av den handling som bestyrks, förutsatt att det framgår att frasens innehåll inte utgör en del av handlingens innehåll. Om den handling som ska bestyrkas har särskilda kännetecken (t.ex. anteckningar, rättelser, skador) gör notarien en notering om detta i den bestyrkande frasen. Varje bestyrkande fras ska innehålla uppgifter om när och var bestyrkandet ägde rum och aktuellt notariekontor samt vara försedd med notariens sigill och namnunderskrift. På begäran ska dessutom tidpunkten för notariehandlingen anges.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrkta kopiors kännetecken: En notaries bestyrkande av att en kopia överensstämmer med originalet av en handling som lagts fram för notarien sker genom att en bestyrkande fras anbringas på handlingen i form av en stämpel eller en tryckt påskrift, eller på ett separat pappersark. Om den bestyrkande frasen bifogas på ett separat pappersark måste detta vara permanent fäst till handlingen. Det ska fästas i slutet av handlingen snarare än före handlingen, och den plats där pappersarken fästs ihop måste vara försedd med notariens sigill. Frasen kan även anbringas på samma ark som kopian av den handling som bestyrks, förutsatt att det framgår att frasens innehåll inte utgör en del av handlingens innehåll. Om den handling som ska bestyrkas har särskilda kännetecken (t.ex. anteckningar, rättelser, skador) gör notarien en notering om detta i den bestyrkande frasen. Varje bestyrkande fras ska innehålla uppgifter om när och var bestyrkandet ägde rum och aktuellt notariekontor samt vara försedd med notariens sigill och namnunderskrift. På begäran ska dessutom tidpunkten för notariehandlingen anges.

Senaste uppdatering: 18/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.