Offentliga handlingar

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Portugisiska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Födelsebevis:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Levnadsintyg:

 • Levnadsintyg upprättat av notarie (artikel 161 i notarielagen) eller av kommundelsstyrelser (juntas de freguesia).

Dödsbevis:

 • Utdrag ur dödsregistret.

Namn:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Äktenskap:

 • Utdrag ur födelseregistret, med relevant anteckning.

Behörighet att ingå äktenskap:

 • Intyg om behörighet att ingå äktenskap.

Civilstånd:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Äktenskapsskillnad:

 • Utdrag ur födelseregistret, med relevant anteckning.
 • Utdrag ur vigselregistret, med relevant anteckning.
 • Intyg om äktenskapsskillnad genom ömsesidig överenskommelse utfärdat av folkbokföringsmyndighet.
 • Intyg om äktenskapsskillnad utfärdat av domstol.

Hemskillnad:

 • Utdrag ur födelseregistret, med relevant anteckning.
 • Utdrag ur vigselregistret, med relevant anteckning.
 • Intyg om hemskillnad genom ömsesidig överenskommelse utfärdat av folkbokföringsmyndighet.
 • Intyg utfärdat av domstol.

Annullering av äktenskap:

 • Utdrag ur födelseregistret, med relevant anteckning.
 • Utdrag ur vigselregistret, med relevant anteckning.

Föräldrar:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Adoption:

 • Utdrag ur födelseregistret.

Hemvist och/eller bostadsort:

 • Vigselbevis utfärdat av kommundelsstyrelsen.

Medborgarskap:

 • Intyg om medborgarskap.

Frånvaro av noteringar i kriminalregistret:

 • Intyg som styrker frånvaro av noteringar i kriminalregistret.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

 • Utdrag ur födelseregistret.
 • Utdrag ur dödsregistret.
 • Utdrag ur vigselregistret.
 • Intyg om behörighet att ingå äktenskap.
 • Intyg som styrker frånvaro av noteringar i kriminalregistret.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Ej tillämpligt.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

 • Folkbokföringsmyndigheter.
 • Notarier.
 • Kommundelsstyrelser.
 • Postpersonal (CTT).
 • Vederbörligen erkända handels- och industrikamrar.
 • Advokater.
 • Juridiska ombud.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

- Auktoriserade översättningar:

Handlingar upprättade på främmande språk ska åtföljas av en översättning. handlingen kan översättas av portugisiska notarier, det portugisiska konsulatet i det land där handlingen upprättats, det landets konsulat i Portugal eller en lämplig översättare som måste lämna en försäkran på heder och samvete inför en notarie som bekräftelse på att översättningen överensstämmer med originalet.

 • Översättningar kan också göras av handels- och industrikamrarna som erkänts i enlighet med lagdekret nr 244/92 av den 29 oktober 1992 och av advokater och juridiska ombud.

Översättningen ska ange vilket språk originalet är skrivet på och innehålla en försäkran om översättnings överensstämmelse med originalet.

Om översättningen görs av en auktoriserad översättare som infogar intyget i den egna översättningen eller bifogar intyget som ett separat ark, ska han eller hon ange hur översättningen har gjorts samt ovan nämnda information. Översättningen ska även omnämna alla sigill och andra legaliseringsmärken, stämplar och betalningsuppgifter som ingår i originalet, och eventuella avvikelser eller brister som fastställts i texten ska även tydligt anges om de gör att handlingens äkthet kan ifrågasättas.

- Bestyrkta kopior:

Följande uppgifter ska ingå eller antecknas på det fotokopierade dokumentet: Försäkran om överensstämmelse med originalet, ort och datum, namn på den person som bestyrker kopian samt dennes och namnteckning, och officiell stämpel eller något annat igenkänningsmärke för det attesterande organet, t.ex. det utfärdande organets officiella stämpel.

ANMÄRKNING: Intyg och översättningar av handlingar som upprättats av handels- och industrikamrar, som erkänts i enlighet med lagdekret nr 244/92 av den 29 oktober 1992, och av advokater och juridiska ombud, måste för att vara giltiga registreras i ett it-system. De ska därför, utöver ovan nämnda uppgifter, även innehålla det identifieringsnummer som genereras av it-systemet. — Ministeriellt genomförande beslut (Portaria) nr 657-B/2006 av den 29 juni 2006.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Bestyrkta kopior ska innehålla namn och befattning på den person som bestyrkt kopian samt datum då detta skedde. Det utfärdande organet ska anbringa stämpel på handlingen ovanför denna information.

Intyget om frånvaro av noteringar i kriminalregistret innehåller en alfanumerisk autentiserings- och åtkomstkod som gör det möjligt att kontrollera att originalet är äkta.

Senaste uppdatering: 20/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.