Offentliga handlingar

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Rumänska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

De officiella handlingar som omfattas av förordningens tillämpningsområde är t.ex. födelsebevis, äktenskapsbevis, dödsfallsintyg, hemvistintyg registrerade i det nationella personregistret (Registrul Național de Evidență a Persoanelor, RNEP), kriminalregisterutdrag (eller attesteringar från diplomatiska beskickningar eller konsulat med samma rättsverkan som ett kriminalregisterutdrag), intyg som styrker att en person är i livet, intyg om medborgarskap, domstolsavgöranden i civilståndsärenden (äktenskapsskillnad, adoption osv.).

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som översättningsstöd är: födelsebevis, som åtföljs av det flerspråkiga standardformuläret från bilaga I; levnadsintyg, som åtföljs av det flerspråkiga standardformuläret från bilaga II; dödsfallsintyg, som åtföljs av det flerspråkiga standardformuläret från bilaga III; äktenskapsbevis, som åtföljs av det flerspråkiga standardformuläret från bilaga IV; hemvistintyg registrerade i RNEP, som åtföljs av det flerspråkiga standardformuläret från bilaga X samt utdrag ur kriminalregistret, som åtföljs av det flerspråkiga standardformuläret från bilaga XI.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

En aktuell förteckning över auktoriserade tolkar och översättare finns tillgänglig på justitieministeriets webbplats här.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Följande typer av myndigheter är enligt nationell rätt behöriga att utfärda bestyrkta kopior: notarius publicus, förbund för notarius publicus (förbund får utfärda kopior av handlingar upprättade av en notarius publicus som arbetar eller har arbetat inom förbundets territoriella behörighetsområde och vars arkiv förbundet har övertagit enligt lag), Rumäniens konsulat och diplomatiska beskickningar utomlands, kommunfullmäktiges sekreterare i kommuner och städer utan notarius publicus.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

I. Bestyrkta kopior (i rumänsk rätt copii legalizate) identifieras med hjälp av följande som finns med i bestyrkandet av kopian:

 • Nummer och datum för beredningen.
 • Förnamn och efternamn på den notarius publicus som bestyrkt kopian.

II. Bestyrkta översättningar identifieras med hjälp av följande:

II a) Om översättningen är utförd av en auktoriserad tolk eller översättare vars underskrift har bestyrkts av notarius publicus

 • I slutet av översättningen infogar den auktoriserade tolken och översättaren följande klausul för bestyrkta översättningar: Undertecknad, .............................. (förnamn och efternamn enligt auktorisationen), tolk och översättare i främmande språk och bemyndigad på grundval av auktorisation nr ..... av den ..........., utfärdad av Rumäniens justitieministerium, intygar riktigheten av översättningen från ............ till ............ sant att den inlämnade texten har översatts i sin helhet, utan att något har utelämnats, och att översättningen inte har förvanskat handlingens innehåll eller mening. Handlingen ............, som översattes i sin helhet/i form av ett utdrag består av totalt .... sidor, , utfärdades av ............ och inlämnades till mig i sin helhet/i form av ett utdrag. Översättningen av handlingen består av totalt .... sidor och utfördes i enlighet med en skriftlig begäran som registrerats med nr .../DD.MM.ÅÅÅÅ och som kommer att förvaras i mitt arkiv. Jag erhöll en avgift på .... rumänska leu mot kvitto/skattekvitto/betalningsorder nr .... /DD.MM.ÅÅÅÅ. AUKTORISERAD TOLK OCH ÖVERSÄTTARE .......................... (underskrift och stämpel).

En kopia av den översatta handlingen bifogas översättningen. Den auktoriserade tolken och översättarens stämpel och underskrift anbringas i marginalerna där sidorna möts så att stämpeln anbringas på alla handlingens sidor, som numreras, häftas samman.

 • Detta åtföljs av ett intyg som bestyrker den auktoriserade tolken och översättarens underskrift, utfärdat av en notarius publicus, en diplomatisk beskickning eller ett konsulat som intygar att alla grundläggande villkor är uppfyllda, datum (år, månad, dag), den auktoriserade tolken och översättarens förnamn och efternamn, den auktoriserade tolken och översättarens personliga inställelse/inlämnande av underskriftsprov vid notarius publicus, klassificering av handlingen som ingetts för översättning enligt lag samt bekräftelse av översättarens underskrift på översättningen. Detta tillsammans med notarius publicus underskrift och stämpel; stämpeln anbringas i marginalerna där sidorna möts så att den anbringas på alla handlingens sidor.

Anmärkning: Om handlingen översätts från rumänska till ett främmande språk, eller från ett främmande språk till ett annat främmande språk, upprättas även bestyrkandet av översättningen och översättarens underskrift på översättningens språk.

II b) Om översättningen är utförd av en notarius publicus (om det främmande språket är hans eller hennes modersmål, eller om han eller hon är auktoriserad av justitieministeriet som tolk eller översättare)

 • Nummer och datum för bestyrkandet av översättningen, förnamn och efternamn på den notarius publicus som utförde översättningen, hans eller hennes modersmål eller, i tillämpliga fall, den auktoriserade tolken och översättarens auktorisationsnummer som utfärdats av justitieministeriet.

Andra kännetecken hos översättningar som är utförda av notarius publicus är följande:

 • En kopia av den översatta handlingen bifogas översättningen. Notarius publicus stämpel anbringas i marginalerna där sidorna möts så att stämpeln anbringas på alla handlingens sidor, som numreras, häftas samman.
 • I slutet av översättningen infogas bestyrkandet av översättningen (uttryckligen reglerat genom lagstiftning enligt bilaga nedan). Detta bestyrker översättningens riktighet, att den text som skulle översättas har översatts i sin helhet utan att något har utelämnats och att översättningen inte har förvanskat textens innehåll eller mening. Bestyrkandet innefattar även hänvisningar till modersmål eller, i förekommande fall, nummer och utfärdandedatum för tolken och översättarens auktorisation, auktorisationsspråk, klassificering av handlingen som ingetts för översättning enligt lag osv.
 • Detta åtföljs av notarius publicus underskrift och stämpel.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

 • Bestyrkta kopior kan vara en kopia av den ursprungliga handlingen eller, i tillämpliga fall, av dess dubblett (i de fall där parterna i en notariell åtgärd enligt lag ska erhålla dubbletter av handlingarna i stället för de ursprungliga handlingarna).
 • En bestyrkt kopia kan återge handlingen i sin helhet eller, i tillämpliga fall, vissa delar av den. I det senare fallet markeras kopian med ordet ”UTDRAG” ovanför återgivningen av handlingens innehåll. En motsvarande hänvisning görs även i bestyrkandet av kopian.
 • Innehållet i bestyrkta kopior föreskrivs i lag och omfattar a) ett intygande om att kopian överensstämmer med den handling som uppvisats, b) handlingens status, c) underskrift av den sekreterare som utförde sammanställningen, d) handlingens namn enligt vad som framgår av handlingen eller, om detta saknas, handlingens officiella namn.
 • På kopian av handlingen, direkt under texten, anbringas en stämpel med följande text: ”Vänd för bestyrkande” eller, i tillämpliga fall: ”Se bestyrkande nedan”.
 • Beroende på det enskilda fallet anbringas bestyrkandet på handlingens baksida (om handlingen består av en sida) eller under handlingen (om handlingens text fortsätter på baksidan eller på flera sidor).
 • Handlingar som består av flera sidor häftas samman. I dessa fall, samt i fall där bestyrkandet bifogas i form av ett tillägg, anbringas notarius publicus stämpel mellan handlingarnas sidor eller med en del på en sida i handlingen och en del på tillägget.
 • Bestyrkta kopior som utfärdats från notarius publicus arkiv är giltiga i sex månader (i bestyrkandet görs en hänvisning till varifrån handlingen kommer: ett arkiv eller, i tillämpliga fall, tillhandahållen av parterna). Det finns inga begränsningar för giltigheten hos bestyrkta kopior av handlingar som tillhandahålls av parterna.
 • Bestyrkandet innehåller en underskrift av den notarius publicus eller sekreterare, eller i tillämpliga fall konsul, som har sammanställt kopian och originalet.
 • Den bestyrkta kopian stämplas av notarius publicus eller i tillämpliga fall konsuln, och den är även försedd med en präglad stämpel.
Senaste uppdatering: 03/08/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.