Offentliga handlingar

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Slovakiska. För handlingar som läggs fram i enlighet med artikel 6.1 a godtas även tjeckiska.

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Födelsebevis, vigselbevis, dödsattest, intyg om byte av för- och efternamn, beslut om byte av för- och efternamn, faderskapsförklaring, dom om namn, dom om äktenskapsskillnad, dom om annullering av äktenskap, dom som ger en minderårig rätt att gifta sig, dom om faderskap/moderskap, dom om adoption, dom om dödförklaring av en person, hemvistintyg för slovakiska medborgare, hemvistintyg för utländska medborgare, intyg om slovakiskt medborgarskap (utfärdas endast i pappersform), intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Födelsebevis, vigselbevis, dödsattest, dom om dödförklaring av en person, dom som ger en minderårig rätt att gifta sig, dom om äktenskapsskillnad, dom om annullering av äktenskap, hemvistintyg för slovakiska medborgare, intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Förteckningen över översättare är tillgänglig på det slovakiska inrikesministeriets webbplats.

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Notarier och notariekandidater

– Notarier – på webbplatsen för den slovakiska notariekammaren (Notárska komora Slovenskej republiky) (sökningar kan göras på slovakiska, engelska, tyska, franska och ungerska).

– Det finns inte någon separat förteckning över notariekandidater eftersom dessa arbetar under en notarie.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

A) Auktoriserade översättningar:

i. Auktoriserade översättningar som gjorts av en översättare i förteckningen över översättare måste attesteras av översättaren (prekladateľská doložka). Enligt § 23.4 i lag nr 382/2004 måste en attestering innehålla översättarens personuppgifter, det ämnesområde som översättaren är auktoriserad att översätta inom, det löpnummer som översättningen är registrerad under i loggboken och en förklaring från översättaren om att han eller hon är medveten om följderna av att lämna en oriktig översättning. Auktoriserade översättningar kan identifieras på det slovakiska inrikesministeriets webbplats med hjälp av ett tolvsiffrigt uppdragsnummer.

ii. Auktoriserade översättningar görs eller attesteras av en diplomatisk beskickning eller ett konsulat i enlighet med § 14e.1 d i lag nr 151/2010, om det rör sig om översättningar till slovakiska av en handling som utfärdats av ett främmande land för konsulära ändamål. Anställda vid en diplomatisk beskickning eller ett konsulat får vägra att göra eller attestera en sådan översättning om de saknar tillräckliga kunskaper i det språk som handlingen avfattades på.

B) Bestyrkta kopior:

i. Bestyrkta kopior som gjorts av en notarie eller en notariekandidat måste attesteras (osvedčovacia doložka). Enligt § 57.2 i lag nr 323/1992 måste det i attesteringen anges

a) huruvida kopian ordagrant motsvarar den handling som kopierats, huruvida den handlingen är en originalhandling eller en bestyrkt kopia, och hur många pappersark den består av,

b) antalet pappersark som kopian består av,

c) huruvida det rör sig om en fullständig eller partiell kopia,

d) huruvida den framlagda handlingen innehåller några ändringar, tillägg, inskott och strykningar som skulle kunna undergräva dess tillförlitlighet,

e) huruvida eventuella rättelser av inkonsekvenser i den framlagda handlingen har gjorts i kopian,

f) var och när kopian utfärdades, och

g) en underskrift av den notarie som attesterat kopian eller av en anställd som notarien bemyndigat att attestera kopian samt notariens officiella stämpel.

ii. Bestyrkta kopior som gjorts av Slovakiens diplomatiska beskickningar måste attesteras (på slovakiska). Attesteringen ska i enlighet med § 14e.2 i lag nr 151/2010 stämplas med den diplomatiska beskickningens eller konsulatets runda officiella stämpel med statsvapnet, som är 36 mm i diameter, och vara försedd med den bemyndigade beskicknings- eller konsulatanställdes underskrift. Om den handling som ska bestyrkas består av två eller fler pappersark måste de bindas ihop med ett snöre och de lösa ändarna täckas med en dekal och stämplas med den diplomatiska beskickningens eller konsulatets officiella stämpel.

Följande uppgifter ska ingå i en attestering enligt § 14e.1 a i lag nr 151/2010 som intygar att en kopia av en handling överensstämmer med originalet:

a) Det löpnummer under vilket intyget har införts i ett särskilt register.

b) En förklaring om att kopian av handlingen överensstämmer med originalet.

c) Antalet pappersark och sidor som kopian av handlingen består av och huruvida

det rör sig om en fullständig eller partiell kopia av handlingen.

d) Var och när intyget utfärdades.

e) Den korrekta avgift som anges i relevant lagstiftning.

f) Den attesterande personens för- och efternamn, befattning och underskrift.

Attesteringsmall:

Nummer .................. Avgift ...............

Härmed bekräftas att denna fullständiga

(partiella) fotokopia/kopia som består av ....

sidor motsvarar det framlagda

original som består av .....................................

sidor.

Felaktigheter, rättelser ......................

Utfärdad i ......................... den .......................

L.S. .....................................................

iii. Bestyrkta kopior som görs av regionala myndigheter och kommuner måste attesteras. Attesteringen måste innehålla följande uppgifter enligt § 7.2 i lag nr 599/2001:

a) En förklaring om att kopian av handlingen överensstämmer med originalet.

b) Antalet pappersark och sidor som kopian av handlingen består av.

c) Det löpnummer under vilket intyget har införts i intygsloggboken.

d) När och var intyget utfärdades och vid behov när handlingen lades fram.

Observera att enligt § 5 i lag nr 599/2001 gör regionala myndigheter och kommuner inte bestyrkta kopior för användning utomlands.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Utöver notariens eller notariekandidatens attestering saknar kopior (och fotokopior) särskilda kännetecken.

Senaste uppdatering: 28/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.