Offentliga handlingar

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Det officiella språket i Slovenien är slovenska. I de kommuner där de italienska och ungerska minoriteterna är bosatta, och endast där, betraktas även italienska eller ungerska som officiellt språk (artikel 11 i den slovenska författningen).

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

Officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning är enligt den vägledande förteckningen

– födelsebevis
– intyg om att en person är i livet
– dödsattest
– vigselbevis och intyg om registrerat partnerskap
– intyg om tillfällig bostadsort eller hemvist
– intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd omfattar handlingar om


– födelse (bilaga I)
– att en person är i livet (bilaga II)  
– dödsfall (bilaga III)
– äktenskap (bilaga IV)
– behörighet att ingå äktenskap (bilaga V)
– registrerat partnerskap (bilaga VII)
– status som varande i ett registrerat partnerskap (bilaga IX)
– hemvist och/eller bostadsort (bilaga X)
– avsaknad av noteringar i kriminalregistret (bilaga XI).

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns:

Enligt den slovenska lagstiftningen är rättstolkar behöriga att göra auktoriserade översättningar av officiella handlingar. En uppdaterad förteckning över rättstolkar finns på justitieministeriets webbplats:
https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior:

Enligt slovensk rätt är notarier behöriga att utfärda bestyrkta kopior. Registret över notarier förs av Sloveniens notariekammare (Notarska zbornica Slovenije) och publiceras på notariekammarens webbplats: https://www.notar-z.si/poisci-notarja. Även andra organ (förvaltningsorgan, upravne enote) får bestyrka en avskrift (prepis) eller kopia i samband med sin administrativa verksamhet. Kontaktuppgifter till förvaltningsorganen kan nås via denna länk: http://www.upravneenote.gov.si/.

En tjänsteman som bestyrker en avskrift eller kopia som är författad på ett språk som han eller hon inte förstår får anlita en rättstolk för att jämföra avskriften eller kopian med originalhandlingen. Förteckningen över rättstolkar finns tillgänglig på justitieministeriets webbplats: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior:

Det räcker att titta på en handling för att se att det rör sig om en auktoriserad översättning eller bestyrkt kopia. Varje översättning eller kopia bär nämligen en stämpel från en rättstolk eller notarie av vilken det tydligt framgår att det rör sig om en översättning eller en kopia av en handling.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Se punkt f.

Senaste uppdatering: 03/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.