Offentliga handlingar

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Artikel 24.1 a - Vilka språk medlemsstaterna kommer att godta för de officiella handlingar som ska läggas fram för deras myndigheter i enlighet med artikel 6.1 a.

Spanska

Artikel 24.1 b - En vägledande förteckning över de nationella officiella handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning

I artikel 2 i förordningen föreskrivs att den ska tillämpas på de nedan angivna handlingar som betecknas som bestyrkta officiella handlingar eller kanaler som kan användas för att skaffa dem. a) Födelse Födelseattest. Mall. b) Att en person är i livet: Ett levnads- och civilståndsintyg intygar att en person lever och anger vederbörandes civilstånd. Huruvida en person är i livet och om vederbörande är ogift, änkling/änka eller frånskild intygas av registratorn vid folkbokföringsmyndigheten (efter det att personen i fråga personligen har vänt sig dit). Det går även att få ett intyg om att man är i livet genom att personligen söka upp en notarie, som i allmänhet kan utfärda ett närvarointyg. Att en person är ogift, änka/änkling eller frånskild intygas genom en försäkran under ed inför registratorn vid folkbokföringsmyndigheten eller genom en notariatshandling. Handlingar som kräver personlig närvaro, kan också fås av en registrator vid folkbokföringsmyndigheten på hemvistorten och, via ombud, av fredsdomaren på den ort där vederbörande eller dennes företrädare har sin hemvist, eller av notarie. c) Dödsfall: Utdrag ur folkbokföringen. Mall. d) Namn: Utdrag ur folkbokföringen (födelse). e) Äktenskap, inklusive behörighet att ingå äktenskap samt civilstånd: Någon civilståndshandling finns ej, födelsebevis används. För äktenskap, ett utdrag ur folkbokföringen. Ett vigselbevis som utfärdas av en registrator vid folkbokföringsmyndigheten är också tillräckligt för att bevisa att äktenskap har ingåtts. Bevis på behörighet att ingå äktenskap kräver en ansökan som resulterar i ett intyg om behörighet att ingå äktenskap (t.o.m. den 30 juni 2020, av behörig folkbokföringsmyndighet eller, i förekommande fall, den centrala folkbokföringsmyndigheten eller konsulat). Om en utländsk komponent föreligger (utländsk make/maka eller äktenskap som ingåtts utanför Spanien) kan situationen vara mer komplicerad. f) Skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap: Utdrag ur folkbokföringen, inklusive marginalanteckningar. g) Registrerat partnerskap, inklusive behörighet att ingå registrerat partnerskap och status som varande i ett registrerat partnerskap: Intyg från det förvaltningsorgan som har till uppgift att registrera registrerade partnerskap eller, i förekommande fall, notariatshandling. h) Upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap: Varken hemskillnad eller upplösning av registrerade partnerskap finns definierade i spansk processrätt. Bevis på registrering eller upplösning av registrerat partnerskap intygas genom registreringsintyg för ogifta par, som inte är enhetligt i Spanien, eller genom en notariatshandling (kungl. lagdekret 8/2015 av den 30 oktober, omarbetad version av lagen om social trygghet, artikel 221). i) Föräldraskap: Utdrag ur folkbokföringen. j) Adoption: Utdrag ur folkbokföringen. k) Hemvist och/eller bostadsort: Utdrag ur kommunalregistret, för hemvist, kommunalt intyg eller notariatshandling, för bostadsort. l) Medborgarskap: Utdrag ur folkbokföringen. m) Avsaknad av noteringar i kriminalregister, under förutsättning att sådana officiella handlingar utfärdas till en unionsmedborgare av myndigheterna i den medlemsstat där han eller hon är medborgare: Intyg från Justitiedepartementet Officiella handlingar som kan krävas av unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare när de vill rösta eller kandidera i val till Europaparlamentet eller i kommunala val i den medlemsstat där de är bosatta, i enlighet med de villkor som anges i direktiv 93/109/EG respektive rådets direktiv 94/80/EG. Utdrag ur kommunalregistret.

Artikel 24.1 c - Förteckningen över officiella handlingar till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd

Förteckning över officiella handlingar utfärdade av Spanien till vilka flerspråkiga standardformulär kan fogas som lämpligt översättningsstöd.

a) Utdrag ur folkbokföringen rörande

födelse

bevis på att en person lever

dödsfall

äktenskap

bevis på civilstånd

bevis om behörighet att ingå äktenskap

b) Utdrag ur kriminalregistret.

Artikel 24.1 d - Förteckningarna över personer som är behöriga att göra auktoriserade översättningar i enlighet med nationell rätt, om sådana förteckningar finns

Ministeriet för utrikes ärenden, EU och samarbete offentliggör en förteckning över auktoriserade översättare som måste anlitas (sextonde tilläggsbestämmelsen [översättning och tolkning av officiell karaktär] i lag 2/2014 av den 25 mars om statliga åtgärder och externa tjänster). http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado%20actualizado.pdf

Artikel 24.1 e - En vägledande förteckning över de typer av myndigheter som enligt nationell rätt är behöriga att utfärda bestyrkta kopior

Vid tillämpning av förordningen i Spanien är, beträffande autentiska överföringar av offentliga handlingar, de relevanta myndigheterna notarier och registratorer vid folkbokföringsmyndigheten, vardera inom sina respektive behörighetsområden.

Bestyrkta kopior avser originaltrogna kopior av officiella handlingar av den myndighet som utfärdar eller godkänner dem. I allmänhet används kopior av notariatshandlingar och bestyrkta kopior av rättsliga handlingar. Om tillämpligt, med bevis på deras bindande karaktär. Artiklarna 134, 501, 502 och 504 i lag 1/2000 av den 7 januari om civilrättsligt förfarande.

Administrativa handlingar cirkuleras med intyg om beslutet. Artikel 52 i lag 39/2015 av den 1 oktober om offentliga förvaltningars gemensamma förvaltningsförfarande.

Artikel 24.1 f - Information om hur man kan fastställa vad som är auktoriserade översättningar och bestyrkta kopior

I vissa fall finns formulär (civilståndsintyg), men mall saknas i andra fall. När formulär saknas ska kopian eller bestyrkta kopian åtföljas av en auktoriserad översättning.

Auktoriserade översättningar regleras genom lag 2/2014 av den 25 mars om statliga åtgärder och externa tjänster, tilläggsbestämmelse 16 (Officiellt kungörelseorgan 74, 26.3.2014).

Av notarie bestyrkta kopior utfärdas på notariepapper som distribueras av myntverket (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), som tillställs alla notarier med en särskild säkerhetsstämpel utfärdad av allmänna notarierådet (Consejo General del Notariado). De är förutom stämpelmärket också försedda med notariens stämpel, namnteckning och initialer. Notariepappret är försett med ett hologram från myntverket.

Artikel 24.1 g - Information om dessa bestyrkta kopiors särskilda kännetecken

Av notarie bestyrkta kopior är lätt identifierbara eftersom de utfärdas på notariatspapper och är försedda med en numrerad stämpel och notariens namnteckning. En säkerhetsstämpel i papperet finns jämte notariens stämpel och, då det rör sig om bestyrkta kopior av original, autentiseringsstämpel (sello de legitimaciones). Notarierna stämplar, undertecknar och paraferar de handlingar som anförtrotts dem. Förordning (EU) 2016/1191, och därmed den information som ska bestyrkas, avser uppenbart rättsliga och administrativa handlingar i pappersform, som är tryckta med hjälp av standardmallar för folkbokföringsregistret (med regionala variationer). Viktigt är dock att komma ihåg att e-förvaltning ofta används i Spanien, vilket innebär att det går att validera de elektroniska koder som är kopplade till utfärdarens elektroniska signatur, och att dessa förfaranden ingår i de europeiska principerna för e-förvaltning (lag 39/2015 av den 1 oktober om offentliga förvaltningars gemensamma förvaltningsförfarande och lag 42/2015 av den 5 oktober om ändring av lag 1/2000 av den 7 januari om civilrättsligt förfarande).

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.