Свобода на движение и други права на гражданите на Съюза

Потърсете в съдебната практика, отнасяща се до свободата на движение и други права на гражданите на ЕС

Въведение

Съдебна практика на горестоящи национални съдилища, отнасяща се предимно до прилагането на Директива 2004/38/ЕО. Тази практика се отнася по-специално до изискванията за влизане и пребиваване, които могат да бъдат наложени на граждани на ЕС и техните семейства, които се преместват в друга държава от ЕС, до определението за член на семейство, както и до съображенията, поради които държава членка има право да ограничи правата им.

По няколко дела е извършена проверка по твърдения за дискриминация въз основа на гражданство; някои решения от съдебната практика се отнасят до политически права (активно и пасивно избирателно право в избори за Европейски парламент и общински избори в държава членка на пребиваване).

Инструментът за търсене

Документите, намерени чрез инструмента за търсене, са резултат от възложен от Комисията проект под наименование „Живеене в друга държава членка: пречки пред пълноценното упражняване на правата на гражданите на ЕС“.

Информацията и становищата, съдържащи се в документите, не отразяват непременно становищата или официалната позиция на Европейската комисия. Публичният достъп до документите се предоставя само с цел да се осигури прозрачност и информация и те не представляват правен съвет или правно становище.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Недискриминация въз основа на националност
Свобода на движение и пребиваване
Право на гласуване
Дипломатическа закрила
Право на петицияПоследна актуализация: 12/11/2018

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.