Fri bevægelighed og andre rettigheder for EU-borgerne

Søg i retspraksis vedrørende fri bevægelighed og andre af EU-borgernes rettigheder

Indledning

Retspraksis fra de højere nationale domstole især vedrørende gennemførelsen afDirektiv 2004/38/EF. Navnlig i relation til indrejse- og opholdskrav, der kan pålægges statsborgere i EU-landene og deres familie, der flytter til et andet EU-land, definitionen af familiemedlem og grundlaget for, at en medlemsstat eventuelt kan begrænse deres rettigheder.

I flere sager tager retten stilling til en angivelig forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, en del af sagerne vedrører politiske rettigheder (stemmeret og deltagelse i valg til Europa-Parlamentet og i kommunalvalg i bopælslandet).

Søgeredskabet

De dokumenter, der kommer frem ved hjælp af søgeredskabet, hidrører fra et udliciteret kommissionsprojekt "At bo i en anden medlemsstat: hindringer for EU-borgernes fulde udøvelse af deres rettigheder".

Oplysningerne i dokumenterne og de synspunkter, der gives udtryk for heri, kan ikke nødvendigvis tages til indtægt for Europa-Kommissionens synspunkter eller officielle standpunkt. Dokumenterne offentliggøres udelukkende ud fra transparens- og informationshensyn og har ikke karakter af juridisk rådgivning eller en given retsopfattelse.

Medlemsstat:

Vælg alle  |  Fravælg alle

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet
Retten til fri bevægelighed og ophold
Stemmeret
Diplomatisk beskyttelse
Retten til at indgive andragenderSidste opdatering: 12/11/2018

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.