Sloboda pohybu a iné práva občanov Únie

Vyhľadávanie judikatúry týkajúcej sa slobody pohybu a iných práv občanov EÚ

Úvod

Judikatúra vyšších vnútroštátnych súdov vzťahujúca sa najmä na vykonávanie smernice 2004/38/ES. Najmä podmienky vstupu a pobytu, ktoré môžu byť uložené štátnym príslušníkom EÚ a ich rodinným príslušníkom sťahujúcim sa do inej krajiny EÚ, vymedzenie pojmu rodinný príslušník a dôvody, na základe ktorých je členský štát oprávnený obmedziť ich práva.

Viaceré prípady zahŕňajú preskúmanie údajnej diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti; niektoré prípady z judikatúry sa týkajú politických práv (voľby a účasť na voľbách do Európskeho parlamentu a voľbách do orgánov miestnej samosprávy v členskom štáte bydliska).

Vyhľadávací nástroj

Dokumenty, ktoré sa zobrazia pomocou nástroja na vyhľadávanie, sú výsledkom projektu „Living in another Member State: barriers to EU citizens‘ full enjoyment of their rights“ (Život v inom členskom štáte: prekážky, ktoré bránia občanom EÚ plne uplatňovať svoje práva).

Informácie a názory uvedené v dokumentoch neodrážajú nevyhnutne postoje ani oficiálne stanovisko Európskej komisie. Dokumenty sa uverejňujú len na účely transparentnosti a na informačné účely a nepredstavujú právne poradenstvo ani právne stanovisko.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Nediskriminácia na základe štátnej príslušnosti
Sloboda pohybu a pobytu
Hlasovacie práva
Diplomatická ochrana
Petičné právoPosledná aktualizácia: 12/11/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.