Стопанска дейност и права на човека

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

1. С какъв вид съдебна защита разполагам във вашата държава в качеството ми на жертва на свързани със стопанската дейност нарушения на правата на човека ? Тази защита включва ли обезщетение?

Съгласно разпоредбите на Закон 174/1989 за отговорността на работодателя (задължителна застраховка), със съответните му изменения, служителите, които са жертви на свързани със стопанската дейност нарушения на правата на човека, имат право на обезщетение в случай на злополука на работното място (смърт или телесна повреда), причинена от извършваната дейност и по време на работа, или в случай на професионална болест, причинена от тяхната работа. Съгласно този закон всички работодатели сключват застрахователна полица, която покрива отговорността при трудова злополука или професионална болест, причинена на даден работник или служител. Това изискване обхваща също така работните правоотношения на постоянно пребиваващи в Кипър, които са наети на работа в чужбина и които са станали жертва на злополука или професионално заболяване. В закона се определя минималният размер на покритието за всяка злополука или професионална болест на наето лице (сто и шестдесет хиляди евро, 160 000 EUR), както и за всеки отделен случай или поредица от случаи, резултат от същото оперативно събитие (3 410 500 EUR), включително разходи и лихви.

За да се гарантира изплащането на обезщетение на служител, който надвишава предвиденото в закона обезщетение, трябва да бъде предявен съответен иск в съда.

При извършване на инспекции в клонове/предприятия на работодателя за проверка на съответствието им със законодателството в областта на безопасността и здравето при работа, инспекторите от отдел „Инспекция по труда“ също проверяват дали има документ, удостоверяващ задължителната застраховка за отговорност на работодателя.

2. Разполагате ли със специфични правила за груби нарушения на правата на човека? Прилагат ли се тези правила за престъпления, свързани с околната среда, или за тежка трудова експлоатация?

Вж. отговора на въпрос 1 по-горе.

3. Аз съм жертва на нарушаване на правата на човека в резултат на дейността на европейска транснационална корпорация, възникнала извън Европейския съюз. Имам ли достъп до съдилищата във вашата държава, ако не съм гражданин на ЕС или не живея в ЕС? Какви са изискванията към мен, за да предявя иск за нарушение на моите права? Къде мога да намеря допълнителна информация?

Не, не се предоставя достъп. Въз основа на наличната информация и данни, както е описано във въпроса, изглежда няма никаква връзка с установяването на компетентност на кипърските съдилища.

4. Могат ли институциите на омбудсмана, органите по въпросите на равенството или националните институции за правата на човека да оказват подкрепа на жертвите на нарушения на правата на човека, извършени от европейски транснационални корпорации извън Европейския съюз? Могат ли тези органи да извършат разследване по моя случай, ако не съм гражданин на ЕС или не живея в ЕС? Има ли други обществени услуги (като инспекторатите по труда или околната среда) във вашата държава, които могат да разследват моя случай? Къде мога да намеря информация за правата си?

Не. Граждани на трети държави, които твърдят, че са жертви на нарушения на правата на човека, разполагат със съответната защита от независими институции, при условие че нарушението е извършено в Кипър.

5. Вашата държава налага ли задължения на европейските транснационални корпорации да създадат механизми за подаване на жалби или услуги по медиация за нарушения, произтичащи от тяхната стопанска дейност? Валидни ли са тези задължения и за нарушения, извършени извън територията на Европейския съюз? Кой отговаря за наблюдението на тези дейности във вашата държава? Има ли обществено достъпни доклади, предоставящи информация за функционирането на системата?

Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове изисква от дружествата с онлайн магазини да предоставят информация за платформата за онлайн решаване на спорове на своите уебсайтове.

6. Имам ли конкретни права, ако съм уязвима жертва, търсеща средство за защита във връзка със свързани със стопанска дейност нарушения на правата на човека? Мога ли да получа достъп до правна помощ и при какви условия?

Достъп до правна помощ се предоставя на всяко физическо лице, чиито човешки права са били нарушени, ако лицето пребивава на територията на Република Кипър, независимо дали е гражданин на Република Кипър или гражданин на ЕС.

Кои разходи ще бъдат покрити от правната помощ?

Правна помощ се предоставя за:

  • достъп до адвокат,
  • правни съвети и
  • представителство в съда.

Имам ли достъп до правна помощ при същите условия, ако не съм гражданин на ЕС или не живея в ЕС?

Не.

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.